ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

Príloha B3 Názvy príloh k Dohode o EHP

Príloha EN SK FR
Príloha I VETERINARY AND PHYTOSANITARY MATTERS Veterinárne a fytosanitárne záležitosti QUESTIONS VÉTÉRINAIRES ET PHYTOSANITAIRES
Príloha II TECHNICAL REGULATIONS, STANDARDS, TESTING AND CERTIFICATION Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia RÉGLEMENTATIONS TECHNIQUES, NORMES, ESSAIS ET CERTIFICATION
Príloha III PRODUCT LIABILITY Zodpovednosť za výrobky RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS
Príloha IV ENERGY Energetika ÉNERGIE
Príloha V FREE MOVEMENT OF WORKERS Voľný pohyb pracovníkov LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS
Príloha VI SOCIAL SECURITY Sociálne zabezpečenie SÉCURITÉ SOCIALE
Príloha VII MUTUAL RECOGNITION OF PROFESSIONAL QUALIFICATIONS Vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Príloha VIII RIGHT OF ESTABLISHMENT Právo usadiť sa DROIT D’ÉTABLISSEMENT
Príloha IX FINANCIAL SERVICES Finančné služby SERVICES FINANCIERS
Príloha X AUDIOVISUAL SERVICES Audiovizuálne služby SERVICES AUDIOVISUELS
Príloha XI TELECOMMUNICATION SERVICES Telekomunikačné služby SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Príloha XII FREE MOVEMENT OF CAPITAL Voľný pohyb kapitálu LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX
Príloha XIII TRANSPORT Doprava TRANSPORTS
Príloha XIV COMPETITION Hospodárska súťaž CONCURRENCE
Príloha XV STATE AID Štátna pomoc AIDES D’ÉTAT
Príloha XVI PROCUREMENT Obstarávanie MARCHÉS PUBLICS
Príloha XVII INTELLECTUAL PROPERTY Duševné vlastníctvo PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Príloha XVIII HEALTH AND SAFETY AT WORK, LABOUR LAW, AND EQUAL TREATMENT FOR MEN AND WOMEN Zdravie a bezpečnosť pri práci, pracovné právo a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL, DROIT DU TRAVAIL ET ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES HOMMES ET DES FEMMES
Príloha XIX CONSUMER PROTECTION Ochrana spotrebiteľa PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Príloha XX ENVIRONMENT Životné prostredie ENVIRONNEMENT
Príloha XXI STATISTICS Štatistika STATISTIQUES
Príloha XXII COMPANY LAW Právo obchodných spoločností DROIT DES SOCIÉTÉS
Posledná aktualizácia: 30. 9. 2011
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana