ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

Príloha A9 Inštitúcie, orgány, medziinštitucionálne služby a organizácie: viacjazyčný zoznam

(Situácia z 12. 12. 2019)

Táto príloha obsahuje a) register zahrnutých orgánov, inštitúcií a organizácií a b) viacjazyčný zoznam zodpovedajúcich názvov v rôznych jazykových verziách. Pokiaľ ide o poradie vymenúvania, pozri bod 9.5.

a) Register

b) Viacjazyčný zoznam

Agentúra Euratomu pre zásobovanie

 

Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

 

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva

 

Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach

 

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť

 

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva

 

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky

 

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva

 

Agentúra Európskej únie pre základné práva

 

Agentúra na podporu orgánu BEREC

 

Agentúra pre európsky GNSS

 

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

 

Agentúra Európskej únie na pre kontrolu rybárstva

 

Európska agentúra pre lieky

 

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž

 

Európska centrálna banka

 

Európska environmentálna agentúra

 

Európska chemická agentúra

 

Európska investičná banka

 

Európska komisia

 

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

 

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

 

Európska námorná bezpečnostná agentúra

 

Európska obranná agentúra

 

Európska prokuratúra

 

Európska rada

 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

 

Európska škola verejnej správy

 

Európska únia

 

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

 

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

 

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

 

Európsky dvor audítorov

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

Európsky inovačný a technologický inštitút

 

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

 

Európsky investičný fond

 

Európsky ombudsman

 

Európsky orgán práce

 

Európsky orgán pre bankovníctvo

 

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

 

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov

 

Európsky parlament

 

Európsky podporný úrad pre azyl

 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov

 

Európsky výbor pre ochranu údajov

 

Európsky výbor regiónov

 

Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie

 

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

 

predseda Európskej rady

 

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie

 

Rada Európskej únie

 

Satelitné stredisko Európskej únie

 

(spoločný podnik ARTEMIS)

 

spoločný podnik Čisté nebo 2

 

spoločný podnik ECSEL

 

(spoločný podnik ENIAC)

 

spoločný podnik Fusion for Energy

 

spoločný podnik IIL 2

 

spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku

 

spoločný podnik pre palivové články a vodík 2

 

spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály

 

spoločný podnik SESAR

 

spoločný podnik Shift2Rail

 

Súd pre verejnú službu

 

Súdny dvor Európskej únie/Súdny dvor
(inštitúcia/súdny orgán)

 

tím reakcie na núdzové počítačové situácie v európskych inštitúciách, orgánoch a agentúrach

 

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

 

Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie

 

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie

 

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín

 

Všeobecný súd

 

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum

 

Výkonná agentúra pre inovácie a siete

 

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky

 

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny

 

Výkonná agentúra pre výskum

 

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru

 

vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

 

Železničná agentúra Európskej únie

Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana