ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

Príloha A3 Bežné skratky, symboly a značkové slová

1. Tituly

akad. akademik
akad. mal. akademický maliar
akad. soch. akademický sochár
arch. architekt
Bc bakalár, bakalárka
CSc. kandidát vied
doc. docent
Dr. doktor
DrSc. doktor vied
Ing. inžinier
Ing. arch. inžinier architekt
JUDr. doktor práv
Mgr. magister
Mgr. art. magister umenia
MUDr. doktor všeobecného lekárstva
MVDr. doktor veterinárskeho lekárstva
p. pán
PaedDr. doktor pedagogiky
PharmDr. doktor farmácie
PhD. doktor filozofie
(vedecká hodnosť písaná za menom)
PhDr. doktor filozofie
(akademický titul písaný pred menom)
PhMr. magister farmácie
prof. profesor 
RNDr. doktor prírodných vied

2. Meracie jednotky

(píšu sa bez bodky)

mm² milimeter štvorcový
cm² centimeter štvorcový
dm² decimeter štvorcový
meter štvorcový
a ár
ha hektár
µm mikrometer
mm milimeter
cm centimeter
dm decimeter
m meter
km kilometer
µg mikrogram
mg miligram
g gram
kg kilogram
t tona
cm³ centimeter kubický
dm³ decimeter kubický
meter kubický
ml mililiter
cl centiliter
dl deciliter
l liter
hl hektoliter
s sekunda
min. minúta
hod. hodina
V volt
kV kilovolt
MV megavolt
mA miliampér
A ampér
kA kiloampér
W watt
kW kilowatt
MW megawatt
cd kandela
J joule
kJ kilojoule
GJ gigajoule
TJ terajoule
mbar milibar
bar bar
Pa pascal
hPa hektopascal
N Newton
dB decibel
Hz hertz
kHz kilohertz
MHz megahertz
rad radián
sr steradián
°C stupeň Celzia
K kelvin
tkm tonokilometer

3. Značky a symboly

< menší než
> väčší než
nula, prázdne pole v tabuľke
(údaj nie je k dispozícii)
: údaj nie je k dispozícii
údaj sa nerovná
* odhad
% percento
promile
§ paragraf
& a
© copyright
£ libra
euro
$ dolár
mil. milión
mld. miliarda

4. Bežné skratky

a.a. ad acta
admin. administratívny; výraz z administratívy
a i. a iné; a iný
al. alebo
ap., apod. a podobne; a podobný
a.s. akciová spoločnosť
atď. a tak ďalej
bud. budúci čas; budúci
býv. bývalý
č. číslo
ekon. ekonomický; výraz z ekonómie
EU-6 prvých šesť členských štátov ES
EU-9 prvých deväť členských štátov ES
EU-10 prvých desať členských štátov ES
EU-12 prvých dvanásť členských štátov ES
EU-15 prvých pätnásť členských štátov EÚ
EU-25 prvých dvadsaťpäť členských štátov EÚ
EU-27 Európa dvadsiatich siedmich štátov odkazuje buď na 27 členských štátov, ktoré tvorili Európsku úniu od 1. januára 2007 do 30. júna 2013, alebo na 27 členských štátov, ktoré tvoria Európsku úniu po odchode Spojeného kráľovstva 31. januára 2020. Ak existuje možnosť zámeny významov, treba špecifikovať, na ktoré krajiny skratka odkazuje, napríklad formou poznámky pod čiarou.
EU-28 prvých dvadsaťosem členských štátov EÚ
EUR euro
graf. grafický
hl., hlav. hlavný
inform. výraz z informatiky
kt. ktorý
napr. napríklad
n. l. nášho letopočtu
r. rok
s. strana
s. r. o. spoločnosť s ručením obmedzeným
st. stupeň
t. j. to jest
tzv. takzvaný
zn. značka
zv. zväzok
Posledná aktualizácia: 1. 2. 2020
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana