ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

10.1. Interpunkčné znamienka a špeciálne znaky

10.1.1. Bodka

Bodka sa píše:

na konci oznamovacej vety alebo súvetia,
za osamostatneným vetným členom,
za skratkou:
č.; slov.; resp.; prof.; PhD.; hod. (ale značka „h“ bez bodky); mil.; mld.
za skratkou rodného mena, priezviska, zemepisného názvu alebo jeho časti (za ňou nasleduje medzera):
J. Figeľ; G. Verheugen; B. Bystrica
za číslicami, ktoré sa píšu namiesto radovej číslovky:
1. (prvý); Mojmír II.; 7. januára
za číslicami zastupujúcimi vyjadrenia po prvé, po druhé atď.:
Vydávanie vývozných povolení sa pozastavuje pre pásma určenia: 1. Afrika, 2. východná Európa a 3. západná Európa do 16. marca 2007.
za veľkým písmenom, ktoré sa používa na označenie oddielu alebo pododdielu:
I.
Úvod do biológie
A.
Biológia a jej miesto v systéme
B.
Všeobecné metódy poznávania prírody
za číslicami na oddelenie skupiny alebo podskupiny:
1.1. (prvá skupina, prvá podskupina); 1.11. (prvá skupina, jedenásta podskupina)
Pozn.:
Vo vete sa tieto číslice píšu na konci bez bodky:
v bode 1.1 sa uvádza…
ako znamienko na označenie násobenia (medzery z obidvoch strán):
5 . 4
ako znamienko na odčlenenie hodín a minút vyjadrených číslicami (bez medzier):
o 15.30 hod.

Bodka sa nepíše:

za menom autora a názvom knihy alebo článku, za nadpisom, za pomenovaním ulíc, námestí a pod., za krátkym oznamom, upozornením,
Pozn.:
Za názvom článku, kapitoly, správy a pod., ktorý je súčasťou textu, sa bodka píše:
Konferencia MAAE. — Vo viedenskom kongresovom centre včera pokračovala konferencia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.
za určením miesta a dátumu, ktoré sú umiestnené osobitne (v osobitnom riadku):
V Bruseli 28. októbra 1998
Košice október 1999
za iniciálovou skratkou:
EHS, USA
za číslicou, ktorá označuje základnú číslovku stojacu za nadradeným menom:
v kapitole VI; príloha III; na strane 5
za značkou (ustáleným dohovoreným symbolom) pozostávajúcou z jedného alebo niekoľkých písmen, hlások, číslic a ich kombinácií:
meracie jednotky:
m; kg; t; h
chemické značky:
H2O; N; NaCl
medzinárodné značky súhvezdí;
hudobné značky;
značky menových jednotiek;
evidenčné čísla motorových vozidiel.
Posledná aktualizácia: 30. 9. 2011
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana