ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

9.1.5. Adresy v členských štátoch: osobitosti

Poštové smerové čísla, kód pre Írsko Eircode a kódy jednotlivých krajín

Táto tabuľka obsahuje presný opis štruktúry kódov používaných v adresách vo všetkých členských štátoch.

Krajina PSČ/Eircode  (1) Kód krajiny Poznámky
Belgicko 4 číslice    
Bulharsko 4 číslice    
Česko 5 číslic   Medzi treťou a štvrtou číslicou je medzera. Medzi PSČ a názvom mesta sú dve medzery.
Dánsko 4 číslice    
Nemecko 5 číslic   Nikdy nepoužívajte kód krajiny (D- alebo DE-) pred PSČ. Môže to viesť k oneskoreniu zásielky pri spracovaní zariadením na triedenie zásielok.
Estónsko 5 číslic    
Írsko 7 alfanumerických znakov (Eircode)   Ak je to možné, uveďte aj kód pre sektor v Dubline.
Kód Eircode sa musí uviesť v samostatnom riadku nad názvom krajiny.
Grécko 5 číslic   Medzi treťou a štvrtou číslicou je medzera.
Španielsko 5 číslic   Za názvom mesta sa uvádza názov provincie v novom riadku – pozri zoznam na internetovej stránke UPUPDF.
Francúzsko 5 číslic    
Chorvátsko 5 číslic HR Pred PSČ sa musí uviesť „HR-“.
Taliansko 5 číslic   Za názvom mesta sa uvádza skratka provincie – pozri zoznam na internetovej stránke UPUPDF.
Cyprus 4 číslice    
Lotyšsko 4 číslice
(vpravo)
LV Pred PSČ sa musí uviesť „LV-“. Umiestňuje sa vpravo od názvu mesta, od ktorého sa oddeľuje čiarkou.
Litva 5 číslic LT Pred PSČ sa musí uviesť „LT-“.
Luxembursko 4 číslice L Pred PSČ sa musí uviesť „L-“.
Maďarsko 4 číslice   Názov ulice sa musí umiestniť pod názov mesta. PSČ sa musí uvádzať v novom riadku nad názvom krajiny.
Malta 3 písmená +
4 číslice
  PSČ sa musí umiestniť pod názov mesta a číslice sa od písmen oddeľujú medzerou.
Holandsko 4 číslice +
2 písmená
  Písmená sa od číslic oddeľujú medzerou. Medzi PSČ a názvom mesta sú dve medzery.
Rakúsko 4 číslice    
Poľsko 5 číslic   Medzi druhou a treťou číslicou je pomlčka.
Portugalsko 7 číslic   Medzi štvrtou a piatou číslicou je pomlčka.
Rumunsko 6 číslic    
Slovinsko 4 číslice SI Pred PSČ sa musí uviesť „SI-“.
Slovensko 5 číslic   Medzi treťou a štvrtou číslicou je medzera.
Fínsko 5 číslic FI Pred PSČ sa musí uviesť „FI-“ (alebo „AX-“ pre Alandy).
Švédsko 5 číslic SE Pred PSČ sa musí uviesť „SE-“. Medzi treťou a štvrtou číslicou je medzera.
(1)
Ak nie je uvedené inak, PSČ sa umiestňuje naľavo od názvu mesta. Týmto kódom sa zvyčajne definuje skupina adries. V prípade kódu Eircode, ktorý sa v Írsku začal používať v júli 2015, ide o jedinečný kód priradený každej súkromnej alebo firemnej adrese.
Pozn.:
Z praktických dôvodov (prehľadnosť vo všetkých jazykových zneniach) je zoznam v protokolárnom poradí.

Ďalšie poznámky

Niektoré členské štáty (Belgicko, Írsko, Malta a Fínsko) majú dva alebo viac úradných jazykov, ktoré sa v európskych inštitúciách používajú ako pracovné jazyky. (Aj keď úradnými jazykmi Cypru sú gréčtina a turečtina, v európskych inštitúciách sa ako pracovný jazyk používa iba gréčtina.) Treba si všimnúť, že v prípade Belgicka na základe dohody s belgickými orgánmi viacjazyčný formát adries neobsahuje nemeckú verziu. V prípade všetkých uvedených členských štátov sa pri písaní adries používajú obidva úradné jazyky: v prípade Belgicka sa používa francúzština a holandčina, v prípade Írska írčina a angličtina, v prípade Malty maltčina a angličtina a v prípade Fínska fínčina a švédčina.

V niektorých krajinách sa musia zohľadniť odlišné abecedy (Bulharsko, Grécko/Cyprus).

Písanie adries zásielok smerujúcich do jednej z krajín z týchto dvoch skupín závisí od jazyka, resp. jazykov publikácie a od toho, či ide o jednojazyčný, alebo viacjazyčný dokument.

Adresy pre miesta určenia v Belgicku, Írsku, na Malte alebo vo Fínsku
Jednojazyčné dokumenty:
dokumenty v jednom z úradných jazykov krajiny určenia: adresy sú v zásade iba v tomto jazyku,
dokumenty v inom jazyku EÚ: adresy sú v obidvoch úradných jazykoch krajiny určenia (ako v prípade viacjazyčných dokumentov).
Viacjazyčné dokumenty

Adresy sa uvádzajú v obidvoch úradných jazykoch krajiny určenia.

Adresy pre miesta určenia v Bulharsku, v Grécku alebo na Cypre
Jednojazyčné dokumenty:
dokumenty v bulharčine alebo gréčtine: adresy sa uvádzajú v jazyku publikácie, ale pridáva sa aj názov mesta a krajiny v angličtine,
dokumenty v iných jazykoch EÚ: adresy sa píšu latinkou (v prípade potreby s prepisom, napríklad názvu ulice).
Viacjazyčné dokumenty

Adresy sa uvádzajú v bulharčine/gréčtine a pridáva sa názov mesta a krajiny v angličtine. Aj celá adresa sa uvádza latinkou (prepis do angličtiny).

Posledná aktualizácia: 27. 12. 2020
Začiatok strany
Předchozí stranaDalší strana