ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

7.3.3. Pravidlá uvádzania menových jednotiek

Kedy používať slovo „euro“

Keď sa táto menová jednotka uvádza vo všeobecnosti, bez presného určenia sumy, píše sa slovom (okrem tabuliek) [pozri: Kedy používať kód ISO (EUR)]:

suma v eurách
suma v slovenských korunách

Kedy používať kód ISO (EUR)

Text

Ak sa popri menovej jednotke uvádza presná suma, používa sa za sumou vyjadrenou číslicami po pevnej medzere kód ISO „EUR“ (povinné vo všetkých legislatívnych textoch).

Požadovaná suma je 12 500 EUR.
Bol zaregistrovaný rozdiel 1 550 EUR.
Tabuľky

Ak sa udávajú základné sumy pre celú tabuľku, kód ISO a každý jeho násobok sa uvádza v zátvorkách nad tabuľkou zarovnaný doprava. V tomto prípade sa dáva kurzívou:

(EUR)
(milióny EUR)
(miliardy EUR)
Právne akty – úradný vestník
Euro

V textoch uverejňovaných v úradnom vestníku sa vždy používa (s pevnou medzerou) kód ISO „EUR“ za sumami, ktoré sa uvádzajú číslicami:

10 000 EUR
1 000 000 EUR
Iné meny

Ak sú číselné sumy vyjadrené v iných menových jednotkách, takisto sa za číslicami uvádza (s pevnou medzerou) kód ISO konkrétnej meny:

Dostali sumu 300 GBP a z nej 250 GBP minuli.
Dvor audítorov

V textoch Dvora audítorov sa v slovenskom znení uplatňujú rovnaké pravidlá:

výdavky vo výške 15 000 EUR

Kedy používať symbol eura (€)

Symbol eura je vyhradený na grafické stvárnenie. Povoľuje sa však používať ho v bežnej tlači a propagačných publikáciách (napr. v obchodných katalógoch, ako aj v tlačových správach).

Vo wordovskom procesore dostaneme symbol eura súčasným stlačením klávesu Alt po ľavej ruke a číslice 0128. Technické špecifikácie symbolu eura sa dajú stiahnuť z webovej stránky Komisie pre euro (https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/euro/history-euro/design-euro_en#constructing-the-euro-symbol-for-professionals).

Pozn.
V HTML sa musí brať do úvahy konečná podoba a konfigurácia dokumentu. Texty, ktoré sa tvoria pomocou Unicodu, už dnes nespôsobujú problémy, ale v starších textoch, ktoré sa tvorili pomocou ISO 8859, kód HTML „€“ síce ukáže symbol eura na obrazovke, no po vytlačení textu na papieri sa nemusí zobraziť. (Tento problém sa vyriešil použitím obrázku vo formáte gif alebo jpg pre symbol eura.) V textoch určených na uverejnenie na intranete alebo internete sa treba symbolu eura vyhýbať a namiesto neho používať kód ISO (EUR).

Umiestnenie kódu ISO (EUR) v sumách

Kód ISO „EUR‟ sa v slovenských textoch uvádza vždy po pevnej medzere za sumou:

suma 30 EUR
Pozn.
V anglických textoch, rovnako ako v írčine a maltčine, sa kód ISO „EUR‟ dáva pred sumu a nasleduje za ním pevná medzera.
an amount of EUR 30

Umiestnenie symbolu eura (€) v sumách

Symbol eura „€‟ sa v slovenských textoch uvádza vždy po pevnej medzere za sumou:

suma 30 €
Pozn.
V anglických textoch, rovnako ako v holandčine, írčine a maltčine sa symbol „€‟ dáva pred sumu.
an amount of €30 (bez medzery medzi symbolom „€‟ a sumou)

Písanie s miliónmi a miliardami

Milióny a miliardy sa uvádzajú takto:

iba číslicami:
10 000 000 EUR
číslicami spolu so slovami milión alebo miliarda:
10 miliónov EUR
15 miliárd EUR
v záhlaví tabuliek (zvyčajne v zátvorkách):
milión EUR, miliarda SKK,
mil. EUR, mld. SKK
10 miliónov EUR, 10 miliárd SKK
10 mil. EUR, 10 mld. SKK
Milióny/miliardy s desatinnými číslami

Pri rozpočtových údajoch sa odporúča dodržiavať tieto pravidlá:

do troch desatinných miest zachovať príslušné jednotky:
1,326 miliardy (nie 1 326 miliónov)
nad tri desatinné miesta sa prikloniť k nižším jednotkám:
1 326,1 milióna (nie 1,3261 miliardy)

Takto sa dajú číslice zrozumiteľne čítať aj porovnávať.

Posledná aktualizácia: 22. 8. 2018
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana