ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

5.11. Umelecký materiál

5.11.1. Všeobecné odporúčania

Fotografie, kresby, diagramy a grafy

Originály čiernobielych fotografií musia byť ostré a dostatočne kontrastné, najlepšie na lesklom bielom papieri, aby sa dali verne reprodukovať odtiene (autotyp). Dodané dokumenty musia byť čisté a nepokrčené.

Dokumenty v elektronickej podobe alebo určené na skenovanie musia mať vysokú kvalitu, najlepšie ak sú vo formáte konečného zobrazenia. Kvôli umiestneniu na internete sa môžu súbory komprimovať, ale veľmi kvalitne.

Vysvetlivky

Vysvetlivky k ilustráciám nesmú byť nezrozumiteľné, mali by poskytnúť jasné vysvetlenie. Uprednostňuje sa krátky a výstižný text.

Použitie farieb

Použitie farieb v ilustráciách sa prispôsobuje obsahu a celkovej úprave publikácie. Okrem toho množstvo použitých farieb má priamy vplyv na náročnosť prípravy publikácie a celkové náklady.

Napríklad tlač farebných fotografií si vyžaduje použitie kvalitného papiera (kriedový papier), ktorého hladká a kompaktná plocha umožňuje dokonalú reprodukciu jednotlivých odtieňov.

Naproti tomu tlač grafov, diagramov atď. je menej náročná. V tomto prípade sa môže použiť aj menej kvalitný papier (hladký ofsetový, lisovaný papier).

5.11.2. Autorské práva a reprodukcia umeleckých prvkov (kresieb, fotografií atď.)

Pri tvorbe publikácie autorské útvary musia brať do úvahy aj otázky autorských práv. Ak sú do publikácie zahrnuté umelecké prvky, ktorých autorské práva prináležia tretím osobám, rozhodujúce je zabezpečiť, aby sa získali všetky potrebné práva na ich použitie.

1.
Prvky, ktoré vlastní Európska únia
a)

Prvky získané prostredníctvom zmluvy Európskej únie (1) s externým dodávateľom.

Autorský útvar musí zabezpečiť, aby zmluva obsahovala ustanovenie o prevode vlastníckeho práva k daným prvkom. V tomto prípade by údaj o práve na vyhotovenie reprodukcií mal mať toto znenie:

Ilustrácia/Fotografia/atď. strana …, © Európska únia, [rok]
b)

Prvky vytvorené zamestnancami Európskej únie pri plnení pracovných povinností

V tomto prípade by údaj o práve na vyhotovenie reprodukcií mal mať toto znenie:

Ilustrácia/Fotografia/atď. strana …, [meno autora], © Európska únia, [rok]
c)

Prvky vytvorené zamestnancami Európskej únie na súkromné účely

Autorský útvar musí zabezpečiť, aby zamestnanec podpísal licenčnú zmluvu, v ktorej sú uvedené podmienky použitia daného prvku. V tomto prípade by údaj o práve na vyhotovenie reprodukcií mal mať toto znenie:

Ilustrácia/Fotografia/atď. strana …, © [meno autora], [rok]
2.
Prvky, ktoré vlastní tretia strana
a)

Prvky vytvorené umelcom

Licenčná zmluva, ktorá obsahuje podmienky použitia daného prvku, musí byť podpísaná. V tomto prípade by údaj o práve na vyhotovenie reprodukcií mal mať toto znenie:

Ilustrácia/Fotografia/atď. strana …, © [meno umelca], [rok]
b)

Prvky pochádzajúce z archívu obrazovej banky

Dôrazne sa odporúča pozorne si prečítať navrhovanú licenčnú zmluvu na použitie a dodržiavať ju. V tomto prípade by údaj o práve na vyhotovenie reprodukcií mal mať toto znenie:

Ilustrácia/Fotografia/atď. strana …, [meno umelca], © [názov obrazovej banky], [rok]
c)

Licencie „Creative commons“

Tieto licencie zvyčajne vyžadujú uvedenie internetových stránok, na ktorých sa obrázok nachádza, ako aj odkazu, ktorý umožní nájsť obrázok na konkrétnej stránke. Použitie týchto obrázkov zväčša podlieha osobitným podmienkam a nemalo by k nemu dôjsť bez právneho poradenstva.

3.

Osoby zachytené na fotografiách alebo videozáznamoch

Okrem zmluvného prepojenia autorského útvaru s autorom fotografie alebo videozáznamu sa musia zohľadniť aj osoby zachytené na fotografiách alebo videozáznamoch (právo na osobné zobrazenie).

V tomto prípade autorský útvar musí do zmluvy s dodávateľom zahrnúť príslušné ustanovenie alebo požiadať zamestnanca, ktorý je autorom fotografie alebo videozáznamu, aby zaistil, že každá osoba zachytená na fotografii alebo videozázname podpíše štandardnú zmluvu, ktorá Európskej únii umožňuje zachytiť jej zobrazenie.

Vo všetkých uvedených prípadoch sa musí zabezpečiť, aby nedošlo k rozporu medzi uvedením práva na vyhotovovanie reprodukcií umeleckých prvkov v publikácii a právami, ktoré Európska únia vo vzťahu k týmto prvkom nadobudla.

(1)
Interná internetová adresa/pracovný dokument pre zamestnancov inštitúcií EÚ.
Posledná aktualizácia: 2. 12. 2013
Začiatok strany
previous pagenext page