ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

5.9.2. Odkazy na zmluvy

V odkazoch na články zmlúv treba venovať osobitnú pozornosť rôznym historickým etapám, najmä pokiaľ ide o prečíslovanie Zmluvy o EÚ. Po každej zmene a doplnení zmlúv si totiž akty predchádzajúce uvedenej zmene a doplneniu musia zachovať svoje číslovanie a svoj pôvodný názov.

Parížska zmluva (1952)
(podpis: 18. 4. 1951, nadobudnutie platnosti: 23. 7. 1952)

Parížskou zmluvou sa založilo Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO), ktorého obdobie vykonávania sa skončilo 23. júla 2002.

Rímske zmluvy (1958)
(podpis: 25. 3. 1957, nadobudnutie platnosti: 1. 1. 1958)

Rímskymi zmluvami sa založilo Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom alebo ESAE).

Bruselská zmluva (1967)
(podpis: 8. 4. 1965, nadobudnutie platnosti: 1. 7. 1967)

Cieľom Bruselskej zmluvy (tiež Zmluva o zlúčení) bolo zmodernizovať Európske inštitúcie vytvorením spoločnej Komisie a spoločnej Rady pre tri existujúce spoločenstvá (ESUO, EHS a Euratom). Zmluva bola zrušená Amsterdamskou zmluvou.

Maastrichtská zmluva (1993)
(podpis: 7. 2. 1992, nadobudnutie platnosti: 1. 11. 1993)

V čase nadobudnutia platnosti Maastrichtskej zmluvy alebo „Zmluvy o Európskej únii“ (Zmluva o EÚ) bolo označenie „Európske hospodárske spoločenstvo“ nahradené názvom „Európske spoločenstvo“. Zmluva o EHS sa zmenila na Zmluvu o ES.

Zmluva o EÚ v tom čase obsahovala iba články označené písmenami alebo písmenami a číslicami: „článok A alebo článok K.1 Zmluvy o EÚ“. Bolo treba dávať pozor, aby sa nepoužili chybné odkazy typu „článok 130a Zmluvy o Európskej únii“, ktorý bol odkazom na Zmluvu o ES.

Rovnako sa nemala používať formulácia „zmenený a doplnený Zmluvou o EÚ“ (malo sa písať napríklad „článok 130 A Zmluvy o ES“, a nie „článok 130a Zmluvy o ES, zmenený a doplnený Zmluvou o EÚ“).

Amsterdamská zmluva (1999)
(podpis: 2. 10. 1997, nadobudnutie platnosti: 1. 5. 1999)

Podľa článku 12 Amsterdamskej zmluvy sú články Zmluvy o EÚ predmetom prečíslovania (články A, B, C… sú prečíslované na články 1, 2, 3…) v súlade s tabuľkou zhody, ktorá sa nachádza v uvedenej zmluve.

Amsterdamská zmluva:
https://publications.europa.eu/s/frBO

Zmluva z Nice (2003)
(podpis: 26. 2. 2001, nadobudnutie platnosti: 1. 2. 2003)

Prostredníctvom Zmluvy z Nice sa uskutočnila reforma inštitúcií, s cieľom zabezpečiť účinné fungovanie EÚ po rozšírení na 25 členských štátov.

Lisabonská zmluva (2009)
(podpis: 13. 12. 2007, nadobudnutie platnosti: 1. 12. 2009)

Podľa článku 5 Lisabonskej zmluvy bola Zmluva o EÚ opäť predmetom prečíslovania v súlade s tabuľkou zhody pripojenej k Lisabonskej zmluve.

Tabuľka zhody, Lisabonská zmluva:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8d1c14fc-6be7-4d4e-8416-f28cfc7b3b60.0021.01/DOC_17&format=PDFPDF

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (Zmluva o ES) sa doplnila a premenovala na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (Zmluva o EÚ).

Pojem „Európske spoločenstvo“ v zmysle Zmluvy o ES nahradil pojem „Európska únia“. V dôsledku toho sa výraz „Spoločenstvo (Spoločenstvá)“ musí nahradiť výrazom „Únia“alebo iným vhodným spôsobom:

politika Únie (nie politika Spoločenstva)
meny tretích štátov (nie meny štátov, ktoré nie sú členmi Spoločenstva)
Pozn.:
Použitie výrazu „Spoločenstvo“ je však prípustné v spojitosti s Európskym spoločenstvom atómovej energie (Zmluva o Euratome) a musí sa zachovať aj v historických odkazoch.
Pozri aj podbod 3.4.1 (Poradie citácií zmlúv v aktoch).
Posledná aktualizácia: 9. 10. 2018
Začiatok strany
previous pagenext page