ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

5.9. Odkazy

Odkaz je spresnenie, ktoré umožňuje uviesť miesto výskytu citácie, publikáciu alebo časť publikácie, ktorá je spätá s diskutovanou témou, alebo na ňu odkázať; uvádza sa v samotnom texte, alebo v poznámkach pod čiarou. V odkaze by sa mala dodržať forma pôvodného číslovania nariadení, smerníc, článkov zmlúv, vecí Súdneho dvora atď. V prípade ich citovania je zároveň potrebné dbať na presný prepis názvov.

Pokiaľ sú odkazy včlenené do hlavného textu, musia byť krátke a podľa možnosti uvedené v zátvorkách.

5.9.1. Odkazy na právne predpisy Európskej únie

Forma odkazov

Formu odkazov na právne predpisy Únie v textoch uverejnených v úradnom vestníku a číslovanie aktov pozri v prvej časti.

V publikáciách iných ako úradný vestník sa názvy aktov môžu citovať menej presne. Treba však poznamenať, že vo všetkých prípadoch sa súčasti názvu aktu (pomenovanie aktu, číslo, autorský subjekt, dátum a názov) neoddeľujú čiarkami a za názvom nenasleduje čiarka:

Nariadením (EHS) č. 2658/87 sa ustanovuje, že […]
Nariadením (EÚ) č. 1204/2009 sa ustanovuje, že […]
Nariadením Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 o zavedení systému dovozných povolení Spoločenstva sa ustanovuje […]
Nariadením Rady (ES) č. 1186/2009 o zavedení systému dovozných povolení Spoločenstva sa ustanovuje, že […]
Nariadením (ES) č. 1186/2009 o systéme dovozných povolení Spoločenstva sa ustanovuje, že […]

Zjavne nič nebráni použiť čiarky v názve v prípadoch, keď si to vyžaduje syntax:

Nariadením Komisie (ES) č. 1307/2008 z 19. decembra 2008, ktorým sa stanovujú referenčné ceny určitých výrobkov rybného hospodárstva na rybársky rok 2009, sa ustanovuje, že […]

V pozmeňujúcich a doplňujúcich aktoch sa čiarky používajú, ak si to vyžaduje syntax:

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1204/2009 zo 4. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 968/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Európskom spoločenstve […]

Používanie „a“ alebo „až“

V publikáciách iných ako úradný vestník, v ktorých je zoskupených niekoľko nariadení, článkov atď., sa používanie „a“ alebo „až“ riadi týmito pravidlami:

1)
pri použití troch čísel sa používa „a“ a uvádzajú sa všetky čísla:
nariadenia (EÚ) 2015/17, 2015/18 a 2015/19
(akty s tou istou doménou)
nariadenia (EÚ) 2015/17, 2015/18 a 2015/19 a (EÚ, Euratom) 2015/623
(akty s rozličnými doménami)
články 2, 3 a 4 (a nie „články 2 až 4“)
2)
pri viac ako troch číslach:
nariadenia (EÚ) 2016/52 až 2016/56
články 2 až 8

V tomto type odkazov sa nesmie použiť pomlčka; formulácia ako „nariadenia (EÚ) 2016/52 – 2016/56“ môže totiž znamenať buď 2016/52 a 2016/56, alebo 2016/52 až 2016/56. V záujme presnosti sa preto musí použiť výlučne „a“ alebo „až“.

Odkazy na úradný vestník

Pozri bod 3.1.

Posledná aktualizácia: 11. 96. 2017
Začiatok strany
previous pagenext page