ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

5.7. Vymenúvanie

Jednoduché vymenúvanie

Akékoľvek jednoduché vymenúvanie sa uvádza dvojbodkou. Každá položka vymenúvania sa začína malým písmenom a od ďalšej je oddelená bodkočiarkou alebo čiarkou (podľa spôsobu označenia položky), posledná položka je ukončená bodkou:

Štyri ročné obdobia sú:
1.
jar;
2.
leto;
3.
jeseň;
4.
zima.
Tento návrh má dva ciele:
zavedenie spoločných ustanovení, pokiaľ ide o bezpečnosť pacientov,
odstránenie prekážok obchodu, ktoré sú spôsobené rozdielmi medzi vnútroštátnymi ustanoveniami.
Pozn.:
Pravidlá týkajúce sa úradného vestníka pozri podbod 3.2.2.

Viacnásobné vymenúvanie

Viacnásobné vymenúvanie sa riadi pravidlami uplatňovanými pri členení textu pomocou číslic, písmen, zarážok a bodov:

Dvojnásobné Trojnásobné Štvornásobné
Xxxxxxxx:
1)
xxxxxx:
a)
xxxx;
b)
xxxx;
c)
xxxx;
2)
xxxx.
Xxxxxxxx:
1)
xxxxxx:
a)
xxxx:
xxxx,
xxxx;
b)
xxxx;
2)
xxxx.
Xxxxxxxx:
1)
xxxxxx:
a)
xxxx:
xxxx,
xxxx:
xxxx;
xxxx;
b)
xxxx;
2)
xxxx.

Úvodný odsek, za ktorým nasledujú arabské číslice

Pri vymenúvaniach, ktorých úvodný odsek (úvodná časť) sa končí dvojbodkou, používa sa bodka, a nie pravá zátvorka, ak sa zložky uvádzajú arabskými číslicami a začínajú sa veľkým písmenom (v prípadoch, keď zložitosť zložiek neumožňuje použiť malé písmeno):

Nariadenie (EHS) č. 1244/82 sa mení a dopĺňa takto:

1.
Článok 1 sa nahrádza týmto textom:
[…]
2.
Článok 2 sa nahrádza […]
Pozn.:
Za slovnými spojeniami „takto“, „takýmto spôsobom“ atď. musí nasledovať dvojbodka, a nie bodka.
Posledná aktualizácia: 29. 3. 2022
Začiatok strany
previous pagenext page