ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

5.6. Členenie textu

Text publikácie musí byť prezentovaný prehľadne tak, aby ho čitateľ mohol ľahko čítať. Je potrebné vyhnúť sa hutnému alebo nejednotnému textu a obsah správne členiť, to znamená vytvoriť správnu štruktúru. Preto by malo byť nanajvýš sedem úrovní textu. Za každým medzititulkom (nadpisom určitej úrovne) musí nasledovať text dostatočného významu, ktorý je ekvivalentný pre tú istú logickú úroveň v celej publikácii.

Komplexne číslovaná štruktúra

Text môže byť členený na časti, hlavy, kapitoly, oddiely, odseky, body atď., pričom sa používajú číslice, písmená, zarážky a body. Podľa zostupného poradia dôležitosti sa táto štruktúra prezentuje spravidla takto:

veľké rímske číslice (I, II, III, IV…),
veľké písmená (A, B, C, D…),
arabské číslice (1, 2, 3, 4…),
malé písmená (a, b, c, d…),
malé rímske číslice (i, ii, iii, iv, v…),
zarážky vo forme pomlčiek (—),
zarážky vo forme bodov (•).
Pozn.:
Malé rímske číslice sa používajú najmä v úradnom vestníku [členenie písmen a), b)…]. Pri úprave aktov nie je vhodné uvádzať body polotučným písmom. Pravidlá týkajúce sa úradného vestníka pozri v prvej časti, bod 2.7 a „Súhrnné tabuľky“.
Za arabskými číslicami nasleduje bodka (pri základnom členení textu) alebo iba pravá zátvorka (pri vymenúvaní); za veľkými písmenami nasleduje bodka a za malými rímskymi číslicami nasleduje vždy zátvorka (iba pravá zátvorka).

Klasické členenie publikácie je takéto:

Prvá časť ČINNOSŤ ÚNIE

Kapitola I VÝVOJ ÚNIE

Oddiel I – Celková politická situácia

A. Rozpočtové orgány

1. Hlavný vývoj
a) Prijaté smernice

Štruktúra bez číslovania

Ak sa pri členení textu nepoužijú zvyčajné rubriky (časť, kapitola atď.) ani písmená a poradové čísla, pôvodný dokument je potrebné členiť pomocou nadpisov a podnadpisov, ktorým sa v priebehu sadzby pridelí presná hodnota:

ČINNOSŤ ÚNIE

VÝVOJ ÚNIE

Celková politická situácia

Rozpočtové orgány

Hlavný vývoj
Prijaté smernice

Štruktúra so stupňovitým číslovaním

Číslovanie môže byť aj stupňovité:

Prvá časť — ČINNOSŤ SPOLOČENSTIEV
Kapitola I — VÝVOJ SPOLOČENSTIEV
1. Celková politická situácia
1.1. Rozpočtové orgány
1.1.1. Hlavný vývoj

V tomto prípade sa neodporúča ďalej rozširovať úrovne podnadpisov.

Štruktúra s priebežným číslovaním

Pri referenčných dielach, ktoré obsahujú v jednej časti veľa odkazov na inú časť, je praktické priebežne číslovať odseky. Takéto číslovanie odsekov je vhodné použiť v odkazoch, ktoré sú potom nezávislé od konečného stránkovania.

Priebežné číslovanie sa môže kombinovať aj s ostatnými spôsobmi číslovania.

Posledná aktualizácia: 5. 1. 2018
Začiatok strany
previous pagenext page