ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

5.5. Úvodné a záverečné texty

5.5.1. Venovanie

Venovanie je spravidla veľmi krátke a uvádza sa menším písmom ako názov diela. Umiestňuje sa do výšky štyroch desatín od horného okraja strany, ktorej rub zostáva prázdny.

5.5.2. Predslov, predhovor a úvod

Predslov sa umiestňuje na začiatok diela; jeho cieľom je predstaviť čitateľovi autora predkla­danej publikácie. Autor spravidla nepíše predslov k vlastnému dielu. Predslov je vysádzaný odlišným typom písma ako dielo, spravidla kurzívou a prípadne väčším stupňom písma.

Predhovor napísaný samotným autorom je krátkou prezentáciou diela, kde autor vysvetľuje svoje zámery. Spravidla sa píše obyčajným typom písma (antikvou).

Úvod napísaný samotným autorom je určený na prezentáciu štruktúry diela čitateľovi. Zvyčajne sa píše rovnakým typom písma ako dielo.

5.5.3. Obsah

Obsah sa uvádza podľa zaužívanej praxe na začiatku diela. Tvorí ho zoznam presných názvov jednotlivých častí publikácie. Jednotlivé názvy častí sú bodkami spojené s číslom strany, kde sa daná časť začína.

Všeobecný obsah sa môže doplniť o súhrn jednotlivých oddielov; podľa toho sa upravuje miera podrobnosti každého oddielu.

Obsah môže byť doplnený o zoznam ilustrácií, tabuliek a grafov.

5.5.4. Bibliografia

Bibliografia sa spravidla umiestňuje na koniec diela.

Ukážky na bibliografické odkazy nájdete v bode 5.9.4.

5.5.5. Register

Register (index) je podrobný zoznam slov/hesiel, ktoré sa pokladajú za dôležité (mená osôb, názvy miest, udalosti, kľúčové slová atď.) a spresňuje sa ich umiestnenie v publikácii.

Registre sa môžu zostaviť podľa rozličných kritérií: abecedného, systémového, chronologic­kého, číselného atď.

V rámci jedného registra sa často nachádzajú rôzne, navzájom podriadené systémy zatriedenia.

Je možné zostaviť špecificky zamerané registre (register autorov, geografických názvov atď.) alebo zhrnúť všetky tieto informácie do všeobecného registra.

Podoba registrov

V priebehu produkcie, po ukončení zalomenia strán, musí autorský útvar register doplniť a overiť (napríklad autor doplní čísla strán, na ktoré register odkazuje).

Ak je register diela vydaný vo forme osobitného zošita, v jeho názve sa musí uviesť autor, názov, miesto a dátum uverejnenia príslušnej publikácie tak, ako sú uvedené na titulnej strane.

Názov registra periodika alebo sériovej publikácie rekapituluje úplný názov, číslo zväzku a obdobie, ktorého sa register týka.

V prípade periodík sa odporúča priložiť k registrom zväzkov kumulatívny register. Odkazy potom musia obsahovať rok a číslo zväzku.

Ak je každé číslo zväzku osobitne očíslované, do odkazu sa musí vložiť jeho číslo alebo dátum vydania.

Živé záhlavie musí byť uvedené na prednej i zadnej strane každého listu a musí obsahovať, okrem osobitných prípadov, názov diela a druh registra. V prípade rozsiahleho registra sa odporúča uviesť začiatočné písmená prvého a posledného slova alebo celé tieto slová vo vonkajšom hornom rohu každej strany.

Ak je register umiestnený na začiatku publikácie, číslovanie jeho strán musí byť odlíšené od číslovania textu.

Registre periodík alebo iných sériových publikácií sa musia uverejňovať zväzok po zväzku a pokiaľ možno raz za rok. Kumulatívne registre sa takisto uverejňujú v pravidelných intervaloch.

Posledná aktualizácia: 15. 6. 2015
Začiatok strany
previous pagenext page