ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

5.4.4. Reprodukcia umeleckých prvkov (kresieb, fotografií atď.)

Pri tvorbe publikácie autorské útvary musia brať do úvahy aj otázky autorských práv. Ak sú do publikácie zahrnuté umelecké prvky, ktorých autorské práva prináležia tretím osobám, rozhodujúce je zabezpečiť, aby sa získali všetky potrebné práva na ich použitie. Vo všetkých uvedených prípadoch sa musí zabezpečiť, aby nedošlo k rozporu medzi uvedením práva na vyhotovovanie reprodukcií umeleckých prvkov v publikácii a právami, ktoré Európska únia, Euratom alebo iný subjekt s právnou subjektivitou (ECB, EIB, EIF a decentralizované organizáce) vo vzťahu k týmto prvkom nadobudla.

Prvky, ktoré vlastní Európska únia, Euratom alebo iný subjekt s právnou subjektivitou

Pre všetky prvky získané prostredníctvom zmluvy (1) s externým dodávateľom, musí autorský útvar zabezpečiť, aby zmluva obsahovala ustanovenie o prevode vlastníckeho práva k daným prvkom. V tomto prípade by mal mať údaj o práve na vyhotovenie reprodukcií toto znenie:

Ilustrácia/Fotografia/atď. strana …, © Európska únia, [rok]
Ilustrácia/Fotografia/atď. strana …, © Európske spoločenstvo pre atómovú energiu, [rok]
Ilustrácia/Fotografia/atď. strana …, © Európska centrálna banka, [rok]
Ilustrácia/Fotografia/atď. strana …, © [názov agentúry], [rok]

Prvky, ktoré vlastní tretia strana

Na akékoľvek použitie alebo reprodukciu fotografií alebo iného materiálu, ktorý nie je predmetom autorského práva Európskej únie, Euratomu alebo iného subjektu s právnou subjektivitou, je potrebné povolenie priamo od držiteľov práv. Ku každému prvku uvedenému ďalej sa musí uviesť poznámka o copyrighte. Okrem toho sa na úvodnej strane musí uviesť táto všeobecná poznámka:

Na akékoľvek použitie alebo reprodukciu fotografií alebo iného materiálu, ktorý nie je predmetom autorského práva Európskej únie, je potrebné povolenie priamo od držiteľov práv.
Na akékoľvek použitie alebo reprodukciu fotografií alebo iného materiálu, ktorý nie je predmetom autorského práva … [názov subjektu], je potrebné povolenie priamo od držiteľov práv.
Prvky pochádzajúce od individuálnej osoby (od tretej strany alebo pracovníka zamestnaného v súkromnom sektore)

Na každý prvok pochádzajúci od externej osoby alebo pracovníka zamestnaného v súkromnom sektore), musí byť podpísaná licenčná zmluva, ktorá obsahuje podmienky použitia daného prvku. V tomto prípade by údaj o práve na vyhotovenie reprodukcií mal mať toto znenie:

Ilustrácia/Fotografia/atď. strana …, © [meno umelca], [rok]
Prvky pochádzajúce z archívu obrazovej banky

Navrhované licenčné zmluvy na použitie sa musia striktne dodržiavať. Poznámka o copyrighte musí mať toto znenie:

Ilustrácia/Fotografia/atď. strana …, [meno umelca], © [názov obrazovej banky], [rok]
Licencie „Creative commons“

Tieto licencie zvyčajne vyžadujú uvedenie internetových stránok, na ktorých sa obrázok nachádza, ako aj odkazu, ktorý umožní nájsť obrázok na konkrétnej stránke. Použitie týchto obrázkov zväčša podlieha osobitným podmienkam a nemalo by k nemu dôjsť bez právneho poradenstva.

Právo na osobné zobrazenie (osoby zachytené na fotografiách alebo videozáznamoch)

Okrem zmluvného prepojenia autorského útvaru s autorom fotografie alebo videozáznamu sa musia zohľadniť aj osoby zachytené na fotografiách alebo videozáznamoch (právo na osobné zobrazenie).

Autorský útvar musí do zmluvy s dodávateľom zahrnúť príslušné ustanovenie alebo požiadať zamestnanca, ktorý je autorom fotografie alebo videozáznamu, aby zaistil, že každá osoba zachytená na fotografii alebo videozázname podpíše štandardnú zmluvu, ktorá Európskej únii umožňuje zachytiť jej zobrazenie.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte útvar Úradu pre vydávanie publikácií majúci na starosti copyright (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
(1)
Interná internetová adresa/pracovný dokument pre zamestnancov inštitúcií EÚ.
Posledná aktualizácia: 6. 3. 2022
Začiatok strany
previous pagenext page