ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

5.4. Copyright (autorské práva)

5.4.1. Práva v súvislosti s reprodukciou (poznámka o copyrighte)

Copyright je výlučné právo autora či vydavateľa na využívanie literárneho alebo umeleckého diela počas vymedzeného obdobia.

Formalita na ochranu je splnená, ak sa vo všetkých exemplároch publikácie uvedie na tento účel poznámka pod názvom poznámka o copyrighte, ktorá má informovať verejnosť o tom, že príslušné dielo je chránené autorským právom:

© [meno/názov držiteľa], [rok]
napríklad:
© Európska únia, 2018

Pokiaľ ide o inštitúcie, orgány a agentúry Európskej únie, existujú dva typy copyrightu v závislosti od toho, či subjekt, ku ktorému autorská služba patrí, má právnu subjektivitu, alebo nie.

(a)

Inštitúcie a orgány bez právnej subjektivity

V prípade úradných publikácií inštitúcií alebo orgánov Únie, ako aj medziinštitucionálnych služieb (napríklad Úrad pre publikácie) prináleží copyright Európskej únii ako celku, a nie jednotlivo každej inštitúcii alebo orgánu, s výnimkou tých, ktoré majú vlastnú právnu subjektivitu (Európska centrálna banka, Európska investičná banka a Európsky investičný fond):

© Európska únia, [rok]

Pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy až do 30. novembra 2009:
© Európske spoločenstvá, [rok]

(b)

Subjekty s právnou subjektivitou

Inštitúcie a orgány

Európska centrálna banka, Európska investičná banka a Európsky investičný fond majú vlastnú právnu subjektivitu a z nej vyplývajúce autorské práva:

© Európska centrálna banka, [rok]
© Európska investičná banka, [rok]
© Európsky investičný fond, [rok]
Pozn.:
Musí sa použiť celý názov, nie iba skratka:
© Európska centrálna banka, [rok]
a nie © ECB, [rok]
Agentúry (decentralizované organizácie)

Decentralizované organizácie (agentúry – ich úplný zoznam sa nachádza v podbode 9.5.3) majú vlastnú právnu subjektivitu, a preto musia byť menovite uvedené ako držitelia autorských práv:

© Európska agentúra pre životné prostredie, [rok]
Pozn.:
Musí sa použiť celý názov, nie iba skratka:
© Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, [rok]
prípadne:
© Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), [rok]
a nie © Frontex, [rok]
Ak sa copyright preniesol na Európsku úniu na základe zmluvy alebo iného právneho dokumentu:
© Európska únia, [rok]
Euratom

V dokumentoch vyhotovených v rámci rozsahu pôsobnosti Zmluvy o Euratome (a patriacich do rozpočtovej položky Euratom) musí byť uvedená príslušná poznámka o copyrighte:

© Európske spoločenstvo pre atómovú energiu, [rok]

Ide napríklad o rôzne dokumenty alebo špecializované publikácie v oblasti jadrovej energie, ktoré uverejňuje Spoločné výskumné centrum.

(c)

Uvedenie roka

V prípade publikácií Európskej únie začína plynúť lehota ochrany určenej dielu v danom jazyku od jeho prvého uverejnenia. Rok, ktorý musí byť uvedený v poznámke o copyrighte, teda nie je rokom uverejnenia prípadnej originálnej jazykovej verzie, ale rokom uverejnenia príslušnej jazykovej verzie.

Pri prvej tlači diela v danom jazyku je rok uverejnenia a rok copyrightu totožný. Pri dotlači sa poznámka o copyrighte nemení. Naproti tomu v prípade reedícií, ktoré predstavujú nové publi­kácie, musí dátum v poznámke o copyrighte zodpovedať roku uverejnenia nového vydania.

Ak sa zmení formát publikácie (napríklad z tlačenej publikácie na elektronickú knihu), rok vydania je rovnaký ako pri pôvodnom vydaní, pokiaľ sa v publikácii neurobili žiadne zmeny. Ak dôjde k podstatným zmenám, v novom vydaní publikácie sa musí uviesť rok prvého vydania (v tomto prípade tlačenej publikácie), ale aj rok nového vydania (elektronickej knihy).

(d)

Grafické a umelecké prvky

Ak publikácia obsahuje prvky (fotografie, ilustrácie, grafy, texty atď.), ktorých autorské práva prináležia tretím osobám, alebo ak Európska únia nezískala všetky práva na publikáciu, musí byť jasne uvedený zdroj každého prvku a prípadne aj podmienky jeho použitia. Autorské útvary (inštitúcie, orgány, agentúry) musia získať písomný súhlas od držiteľov autorských práv týchto prvkov (pozri podbod 5.4.4).

Pojmy copyrightu sa uplatňujú aj pri elektronických publikáciách, a teda aj pri každom texte uverejnenom na internete. Pozri aj stránku o autorských právach na portáli Europa (https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_sk).

Pokiaľ ide o literárne, umelecké alebo vedecké diela, pozri aj usmernenia k morálnym právam týkajúcich sa úradníkov(https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/intellectual-property/Documents/MAN_Guidelines-on-Literary-Scientific-and-Artistic-Works.pdf (interný odkaz pre zamestnancov Európskych inštitúcií)).

V prípade otázok kontaktujte službu zodpovednú za copyright v Úrade pre publikácie (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Posledná aktualizácia: 24. 4. 2019
Začiatok strany
previous pagenext page