ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

4.5. Identifikátor pridelený Súdnym dvorom Európskej únie

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Európsky identifikátor judikatúry (European case-law identifier – ECLI) vznikol na podporu správneho a jednoznačného citovania rozhodnutí európskych a vnútroštátnych súdov. Súdny dvor Európskej únie ho postupne zaviedol v roku 2014.

Súdny dvor Európskej únie pridelil ECLI všetkým rozhodnutiam vydaným súdmi Európskej únie od roku 1954 [rozsudky, uznesenia, stanoviská, rozhodnutia (konanie o preskúmaní)], návrhy a stanoviská generálneho advokáta a informácie o týchto rozhodnutiach (abstrakty a zhrnutia, informácie o neuverejnených rozhodnutiach).

ECLI pozostáva z týchto piatich povinných prvkov, vyjadrených výlučne alfanumerickými znakmi latinskej abecedy, oddelených dvojbodkou (pozri ďalej):

1.
skratky ECLI označujúcej európsky identifikátor judikatúry;
2.
kódu krajiny zodpovedajúceho členskému štátu príslušného súdu (pozri tabuľku v podbode 7.1.1) alebo kódu EU, ak ide o niektorý súd Súdneho dvora Európskej únie;
3.
kódu súdu, ktorý vydal rozhodnutie (v prípade Súdneho dvora Európskej únie „C“ znamená „Súdny dvor“, „T“ znamená „Všeobecný súd“ a „F“ znamená „Súd pre verejnú službu“);
Pozn.:
Súd pre verejnú službu, ktorý bol zriadený v roku 2004, skončil svoju činnosť v septembri 2016 po tom, ako boli jeho úlohy prenesené na Všeobecný súd.
4.
roku, v ktorom bolo rozhodnutie vydané, vyjadreného štyrmi číslicami;
5.
poradového čísla, o ktorom rozhodne každý členský štát samostatne alebo Súdny dvor Európskej únie. Toto číslo pozostáva maximálne z 25 alfanumerických znakov. Môže obsahovať bodky, ale nesmie obsahovať ďalšie interpunkčné znamienka.
ECLI:EU:C:2006:710
Právny základ

Závery Rady vyzývajúce na zavedenie európskeho identifikátora judikatúry (ECLI – European case-law identifier) a minimálneho súboru jednotných metadát pre judikatúru (Ú. v. EÚ C 127, 29.4.2011, s. 1).

Užitočné odkazy ECLI

Súdny dvor Európskej únie, pravidlo citovania judikatúry:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_126035/sk

Európsky portál elektronickej justície:
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-sk.do

Pravidlá citovania judikatúry:
pozri podbod 5.9.3.

Posledná aktualizácia: 1. 9. 2017
Začiatok strany
previous pagenext page