ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

4.3. Typológia publikácií

Identifikácia a klasifikácia dokumentov sa na medzinárodnej úrovni riadi rôznymi dohodami a normami, a to najmä týmito:

ISO 690:2021: Bibliografické odkazy
https://www.iso.org/standard/72642.html
ISO 5127:2017: Informácie a dokumentácia, terminológia
https://www.iso.org/standard/59743.html
ISO 2108:2017: Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN)
https://www.iso.org/standard/65483.html
https://www.isbn-international.org
ISO 3297:2020: Medzinárodné štandardné číslo seriálových publikácií (ISSN)
https://www.iso.org/standard/73846.html
Medzinárodný štandardný bibliografický popis [International Standard Bibliographic Description (ISBD)], Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií [International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)]
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-cons_2007-en.pdfPDF
Normy ISO možno získať u členov ISO, ktorých zoznam je dostupný na adrese:
https://www.iso.org/members.html

V zmysle týchto noriem a dohôd možno publikácie rozdeliť do dvoch veľkých kategórií: monografie na jednej strane a pokračujúce pramene na strane druhej.

4.3.1. Monografie

Monografie sú v zmysle normy ISO 2108:2017 (ISBN) neperiodické publikácie, ktoré tvorí jeden zväzok (časť) alebo vopred stanovený počet samostatných zväzkov (častí), ktoré môžu byť vydané súčasne alebo postupne a sprístupnené verejnosti v akejkoľvek forme produktu (viazaná kniha, brožovaná kniha, audio kniha na kazete, CD, DVD, kniha v Braillovom písme, internetová stránka, elektronická kniha…).

Viaczväzkové monografie obsahujú vopred stanovený počet fyzicky samostatných častí (jednotlivých zväzkov), s výnimkou publikácií vo forme zošitov. Sú zostavené alebo vydané ako jeden celok. Samostatné časti môžu mať vlastný názov a údaj o zodpovednosti.

Každá monografia je identifikovaná medzinárodným štandardným číslom knihy ISBN (international standard book number, pozri podbod 4.4.1).

4.3.2. Pokračujúce pramene

Pokračujúce pramene sú v zmysle normy ISO 3297:2020 (ISSN) diela sprístupnené verejnosti na akomkoľvek type nosiča, ktorých postupné alebo súborné vydania majú zvyčajne poradové číslo alebo chronologické označenie a ktorých obdobie vydávania nie je vopred stanovené. Pokračujúce pramene zahŕňajú:

sériové publikácie, ktoré sa chápu ako pramene vydávané v pokračovaniach za sebou nasledujúcich alebo po jednotlivých častiach, bez časového obmedzenia a spravidla číslované [noviny, časopisy, periodiká, tlačené alebo elektronické revue, výročné publikácie (správy, ročenky, zborníky…), pamäte a edície monografií],
integrujúce pokračujúce pramene, ktoré sa chápu ako pokračujúce pramene doplňované priebežne, pričom sa aktualizácie integrujú do prameňa bez časového obmedzenia (databázy, publikácie na voľných listoch aktualizované priebežne alebo webové stránky aktualizované priebežne, napríklad táto príručka úpravy dokumentov v online verzii).
Pozn.:
Edícia je súbor rozdielnych publikácií, z ktorých každá má vlastný názov a sú navzájom prepojené spoloč­ným názvom vzťahujúcim sa na všetky publikácie. Tento spoločný názov je názvom edície. Každá jednotlivá publikácia môže a nemusí byť očíslovaná. Súčasťou edície môžu byť monografie alebo sériové publikácie.

Každý pokračujúci prameň je identifikovaný medzinárodným štandardným číslom seriálových publikácií ISSN (international standard serial number, pozri podbod 4.4.2).

4.3.3. Kombinácia sériových publikácií a monografií

Niektoré sériové publikácie (ročenky a monografické edície) treba považovať tiež za monografie, napríklad pre potreby uvedenia do predaja. Musí jestvovať možnosť získať ich jednotlivo alebo si ich predplatiť.

Tieto publikácie je potrebné najprv považovať za sériové publikácie a prideliť im ISSN. Následne im je pridelené ISBN ako monografiám.

Posledná aktualizácia: 5. 2. 2022
Začiatok strany
previous pagenext page