ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

4.2.4. Dokumenty pripravené do tlače

V prípade dokumentov určených na priamu reprodukciu (camera-ready) musí autorský útvar dbať na to, aby sa všetky nevyhnutné zásahy uskutočnili v texte, pričom v štádiu uskutočnenia reprodukcie sa už nerobia žiadne korekcie (s výnimkou mimoriadnych okolností).

Text je hneď po vložení potrebné znovu dôkladne prečítať skôr, ako sa uskutoční jeho konečné zalomenie. Toto zalomenie musí byť predmetom dôslednej typografickej kontroly pred každým zadaním do tlače.

Texty musia byť kontinuálne stránkované od titulnej strany, vrátane tejto strany. Očíslované musia byť aj prázdne strany. Časti a kapitoly začínajú na pravej strane (lícna strana), ktorá obsahuje nepárnu stranu. Ak text predchádzajúcej časti alebo kapitoly končí na nepárnej strane, pred novou časťou alebo novou kapitolou sa bude nachádzať prázdna strana. Ak sa napríklad kapitola I končí na strane 19, kapitola II začne na strane 21, pričom strana 20 zostane prázdna.

Medzera pred nadpisom alebo pod nadpisom musí byť vždy väčšia ako medzera, ktorá ho oddeľuje od textu (zlaté pravidlo dve tretiny k jednej tretine).

Odseky a pododseky sú oddelené prázdnym riadkom.

Strana sa nesmie začínať posledným riadkom pododseku. V tomto prípade, ale jedine v tomto prípade, je lepšie, keď riadok prečnieva za hranicu textového poľa predchádzajúcej strany. Zároveň sa strana nemá zakončiť nadpisom alebo podnadpisom, prvou zarážkou alebo prvým riadkom pri vymenúvaní.

Citácie alebo vymenúvania sa v prípade potreby zarovnávajú s odsadením prvého riadku.

Posledná aktualizácia: 30. 9. 2011
Začiatok strany
previous pagenext page