ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

4.2.3. Príprava textu

Požiadavky týkajúce sa písania

Na optimalizáciu pracovných postupov s cieľom uviesť text do výroby (tlačená podoba, CD/DVD, internet…) je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny:

Všeobecne
Automatický zápis (bez zalomenia).
Nezarovnaný text, bez rozdelenia slov na konci riadkov, aj keď ide o zložené slová.
Medzery v prípade interpunkčných znamienok: pozri bod 6.4.
Logické a konzistentné spracovanie textu (pre rovnaké prvky dokumentu sa používajú rovnaké parametre).
Špeciálne
znaky
Používajú sa len tie špeciálne znaky, ktoré sú dostupné.
Treba sa vyvarovať používania akejkoľvek transliterácie („ss“ v prípade „ß“, „ue“ v prípade „ü“…).
Vždy sa používajú číslice 1 a 0 na klávesnici, a nepoužíva sa namiesto nich veľké l alebo O.
Trojbodka (…), používa sa klávesová skratka Alt 0133 alebo Ctrl-Alt-bodka (.) [nepoužívajte tri bodky idúce po sebe (...)]
Číslice
V číslovkách označujúcich množstvo sa skupiny troch čísel oddeľujú medzerou (pevnou medzerou), a nie bodkou (napr. 300 000).
V radových číslovkách, ako sú letopočty, čísla stránok atď., sa nepíše žiadna medzera (napr. 1961, s. 2064).
Desatinné čísla sa píšu s čiarkou (napr. 13,6), a nie s bodkou.
Pravidlá písania čísel pozri aj v bode 10.2.
Pevné medzery
Používajú sa na to, aby sa slová, ktoré tvoria jeden celok, nerozdelili na konci riadka do dvoch riadkov.
Môžu sa používať najmä v týchto prípadoch, okrem prípadov uvedených v pravidlách interpunkcie (pozri bod 6.4):
č.• Ú.•v.•EÚ•L 10•000
s.• Ú.•v.•EÚ•C p.•C.•M.•Dupont
Pozn.:
Vo Worde sa pevná medzera píše pomocou klávesovej značky Alt 0160 alebo pomocou Ctrl-Shift-medzerník.
Grafy,
obrázky
a tabuľky
Grafy a obrázky sa prikladajú v osobitnom súbore vo formáte s vysokým rozlíšením.
V prípade obrázkov a ilustrácií si treba overiť, či sa na ne nevzťahuje autorské právo/copyright.
Miesto, kde sa vkladá obrázok/graf, sa zreteľne označí (<OBRÁZOK1>, <GRAF1>, <TABUĽKA1>…).
Excelovské súbory sa prikladajú osobitne.
Úvodzovky
Treba používať úvodzovky charakteristické pre daný jazyk.
V slovenskom jazyku existujú tri úrovne úvodzoviek (v zátvorkách sa nachádza alfanumerický kód, ktorý sa používa na ich vloženie):
úroveň 1
(hlavný citát)
„…“ (Alt 0132/Alt 0147)
úroveň 2
(citát vnútri iného citátu)
,…‘ (Alt 0130/Alt 0145)
úroveň 3
(citát vnútri iného citátu vnútri iného citátu)
«…» (Alt 0171/Alt 0187)
Apostrof
V textoch alebo poznámkach v cudzom jazyku, v ktorom sa používa apostrof, treba použiť typograficky správny apostrof ( alebo , v závislosti od použitého typu znakov), ktorý možno vložiť pomocou klávesovej skratky Alt 0146, a nie klávesový znak (').
Veľké písmená/
malé písmená
Nadpis sa nesmie písať celý veľkými písmenami.
V slovenčine sa veľké písmená píšu s grafickým označením dĺžky a mäkčeňa (Štát, Únia…); pozri aj bod 10.3.
Veľké/malé písmená treba používať podľa pravidiel tejto príručky úpravy dokumentov (pozri bod 10.3).
Poznámky
pod čiarou
Používajte výlučne funkciu References/Insert footnote.
Pri rukopise, ktorý pôjde tlače, je v zásade zbytočné, alebo dokonca rušivé ručne preformátovať čísla poznámok. Napríklad Word vygeneruje 1 – / korektori použijú (1). Tlačiar zapracuje iba funkciu Footnote, potom musí správne preformátovať čísla poznámok podľa zásad tejto príručky úpravy dokumentov.
Zreteľné číslovanie poznámok arabskými číslicami (iné znaky ako hviezdičky alebo písmená sú vyhradené pre osobitné prípady).
Treba sa vyvarovať poznámok typu „Idem“ alebo „Ibidem“ (zalomenie strán vytlačeného diela sa líši od zalomenia originálneho dokumentu).
Poznámky pod čiarou (vrátane zátvoriek) sa vždy uvádzajú obyčajným typom písma (aj v textoch alebo nadpisoch, ktoré sú vytlačené kurzívou alebo tučným písmom).
Pomlčka
Pomlčka, ktorá sa používa pri vymenúvaní (Alt 0151) (jednotné pravidlo pre všetky jazyky).
V slovenčine sa pomlčka niekedy používa namiesto zátvoriek.
Nadpisy
Nepoužíva sa ručné formátovanie, ale formátovanie pomocou štýlov.
Ak chýbajú osobitné štýly, použijú sa štýly Wordu (Heading 1, Heading 2, Normal…).
Nadpis sa nikdy nepíše celý veľkými písmenami.
Pozn.:
Pri použití wordovských štýlov sa po spracovaní textu môže automaticky vygenerovať obsah; pri konvertovaní na PDF na účely zalomenia tieto nadpisy automaticky vygenerujú hyperlinky (záložky alebo bookmarks), čo sú prvky nevyhnutné na zjednodušenie a urýchlenie elektronického nahliadania do dlhých dokumentov v PDF.

Ďalšie odporúčania

V prípade, že sa rukopis dodáva po častiach, autorský útvar sa musí postarať o to, aby spolu s prvou časťou poskytol aj obsah (aj keď len predbežný) diela, aby korektori získali celkový prehľad.

Autorský útvar musí každý rukopis pred tým, ako ho zašle Úradu pre vydávanie publikácií, starostlivo skontrolovať. Revízie musia zostať výnimkou a musia byť dokonale zreteľné, čitateľné a presné. Závažné redakčné zásahy v štádiu prvej korektúry spôsobia, že text treba prepísať, ovplyvnia zalomenie (a niekedy ho zmenia, čo spôsobuje kumulatívne zmeny) a veľmi často vyžadujú dodatočné korektúry a ďalšiu kontrolu (ktorej dôsledkom je predĺženie lehôt na výrobu a zvýšenie nákladov).

V rámci možností by sa nemali vytvárať kombinované zápisy, ktoré spájajú texty vytvorené pomocou rôznych počítačových programov.

Posledná aktualizácia: 15. 2. 2022
Začiatok strany
previous pagenext page