ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

4.1. Autori, zadávatelia, Úrad pre publikácie a tlačiarne

4.1.1. Autori a Úrad pre publikácie

Inštitúcie, orgány a agentúry Európskej únie sa môžu obrátiť na Úrad pre publikácie s akýmikoľvek návrhmi na uverejnenie. Úrad poskytuje autorom okrem iného tieto služby:

príprava tlačených a multimediálnych publikácií (CD-ROM, DVD, internetové stránky, elektronické knihy) a zmlúv s externými poskytovateľmi služieb,
grafické návrhy,
korektúra textu,
POD [publikácie tlačené na zákazku (printing on demand)],
prideľovanie identifikačných kódov (ISBN, ISSN, DOI, katalógové čísla – pozri bod 4.4).
Pozn.:
Publikáciám, ktoré sa priamo pripravujú v úrade, sa identifikačné kódy prideľujú automaticky.

Postup v skratke

Autorské útvary musia najskôr požiadať o poskytnutie služby zadávateľský útvar svojej inštitúcie, orgánu alebo agentúry. Potom sa vystaví žiadosť o vydanie, ktorá sa odošle Úradu pre publikácie. Na základe odhadu alebo následne stanoveného rozpočtu Úrad pre publikácie pripraví objednávku a predloží ju zadávateľskému útvaru na podpis.

Úrad pre publikácie po tom, ako je mu doručený rukopis v konečnej podobe a podpísaná objednávka, pristúpi k typografickej príprave a predbežnému čítaniu dokumentu. Na konci procesu sa po kontrole počtu výtlačkov, prípadne predajnej ceny a podmienok dodania vydá schválenie začatia tlače.

Po dodaní objednávky Úrad pre publikácie overí prijateľnosť publikácie z hľadiska kvality a zhodu medzi dodanou publikáciou a faktúrou.

Pokiaľ ide o periodiká, je potrebné, aby sa v priebehu roka nemenil názov alebo vzhľad publi­kácie, pretože takéto zmeny spôsobujú komplikácie a predĺženie lehôt, pokiaľ ide o vydanie jednotlivých čísel a katalogizáciu. Takisto vznikajú problémy pri predaji a čitateľovi to môže spôsobiť zmätok.

Pre autorov

Pripraviť publikáciu/ vytvoriť plagát/ osloviť cieľovú skupinu?
Všetky odpovede na vaše otázky technickej a administratívnej povahy nájdete na

PubliCare (https://webgate.ec.europa.eu/multisite/publicare/)
(Interná internetová adresa pre zamestnancov inštitúcií, orgánov a agentúr Európskej únie)
Posledná aktualizácia: 20. 8. 2018
Začiatok strany
previous pagenext page