ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

3.2.4. Odkazy na zmeny a doplnenia aktov

V úradnom vestníku sa v poznámkach pod čiarou už neuvádzajú posledné zmeny a doplnenia, ale sa odkazuje na akty uverejnené v pôvodnom znení. Vychádza sa z toho, že v textoch uverejnených v úradnom vestníku sa odkazuje na akty v platnom znení [prestali sa už používať spojenia: „(naposledy) zmenené/zmenená v“, „korigendum v“, ako aj „zrušené/zrušená“].

Ak si však autor želá odvolať sa na určitý text a jeho znenie k určitému dňu alebo zdôrazniť určitý akt, ktorým sa iný akt menil a dopĺňal, uvedie tento akt priamo v texte ako „statický odkaz“ v skrátenom tvare a pri prvom výskyte aj odkaz na poznámku pod čiarou:

(6)
Príloha III B k nariadeniu (ES) č. 517/94 v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1398/2007 (5) stratila […]

[…]

(5)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1398/2007 z 28. novembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II, III B a VI k nariadeniu Rady (ES) č. 517/94 o spoločných predpisoch pre dovoz textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 311, 29.11.2007, s. 5).
Posledná aktualizácia: 28. 4. 2017
Začiatok strany
previous pagenext page