ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

3.2.3. Odkazy na jednotlivé prvky členenia aktov

1. Jednotlivé časti odkazov sa citujú v zostupnom poradí od všeobecného ku konkrétnemu:

článok 1 ods. 2 písm. a) nariadenia […]
v článku 2 a článku 3 druhom odseku sa ustanovuje, že […]
článok 1 ods. 1 druhá veta
v článku 2 ods. 2 a článku 3 sa ustanovuje, že […]
Pozn.:
Pre odkazy na články a ich ďalšie členenie platí v slovenských textoch takéto rozpisovanie: v článku 4 ods. 2 písm. a) bode i). V týchto prípadoch sa očíslované odseky skracujú na ods. a písmená na písm., ale ak uvedené prvky členenia článku stoja samostatne, nikdy sa neskracujú. Rovnaké pravidlo sa uplatňuje pri zmene a doplnení odseku/písmena:
V článku 3 ods. 1 sa písmeno g) nahrádza takto:

2. Ak sa odkazuje na jednotlivé prvky členenia rovnakej úrovne, ich názov sa neopakuje:

kapitoly I a II
články 1, 4 a 9
prvá a tretia zarážka
(alebo: prvá a tretia zarážky)

Ak sa uvádza niekoľko za sebou idúcich očíslovaných článkov, odsekov alebo pododsekov, je potrebné rozlišovať medzi formuláciou „články 2, 3 a 4“ (ktorá vylučuje dodatočné články, napr. články 3a, 3b atď.) a formuláciou „články 2 až 4“ (ktorá zahŕňa aj všetky dodatočné články).

3. Ak sa odkazuje na prvky členenia rovnakej úrovne, z ktorých jeden alebo viaceré obsahujú aj členenie nižšej úrovne, názov príslušného prvku sa zakaždým opakuje:

článok 2 a článok 3 ods. 1 nariadenia […]
(nie „články 2 a 3 ods. 1 nariadenia […]“)
článok 2, článok 5 ods. 2 a 3 a články 6 až 9 nariadenia […]
(nie „články 2, 5 ods. 2 a 3 a 6 až 9 nariadenia […]“)
[…], a najmä jeho článok 1 ods. 1 písm. b) a ods. 3 písm. c) […]

4. Rozlišujeme „bod“, keď sa odsek označuje číslicami, a písmeno, keď sa odsek označuje písmenami abecedy:

v písmene a) bode iii)

Slovo „bod“ sa opakuje v týchto prípadoch:

v písmene b) bode i)(1)
(nie : v písmene b) bode i) bode 1)

Ak má bod ďalšie členenie označené arabskými alebo malými rímskymi číslicami, slovo „bod“ sa neopakuje, ale uvádza sa takto:

v bode 1(1)
v bode 1(i)

Ak sa body označené rímskymi číslicami členia ďalej na body, ktoré sú rovnako označené rímskymi číslicami, uvádzajú sa takto:

c)
Praktické zručnosti
i)
Riadiaci letovej prevádzky nadobudne a udržiava si praktické zručnosti zodpovedajúce vykonávaným funkciám. Tieto zručnosti sú úmerné rizikám, s ktorými sa spája daný druh služby, a zahŕňajú, ak je to vhodné pre vykonávané funkcie, aspoň tieto položky:
i.
prevádzkové postupy;
ii.
aspekty špecifické pre vykonávanú úlohu;
iii.
[…].
ii)
Riadiaci letovej prevádzky musí preukázať […].

5. Odkaz na prílohu sa uvádza takto:

Text je uvedený v prílohe [k tomuto nariadeniu (nie tohto nariadenia)]:
… výlovu populácií uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu…
Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.
Pozn.:
Ak sa uvádzajú aj nižšie členenia prílohy k dokumentu, uplatňuje sa zostupné poradie, ale príloha (protokol, dodatok, doplnok) je vždy na konci: v oddiele 2 bode 1 písm. b) prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 691/2010.

Odkazy na ustanovenia príloha sa uvádzajú takto:

[...] bod 2.1.3.7 písm. a) bod iii) bod 2 štvrtá zarážka prílohy I k tomuto nariadeniu

Texty medzinárodných dohôd sa neuvádzajú ako prílohy:

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.
(pozor na rozdielnosť použitého výrazu „pripojený“, nie „priložený“)
Posledná aktualizácia: 1. 6. 2021
Začiatok strany
previous pagenext page