ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

2.7. Jednotlivé prvky členenia aktov

Názov jednotlivých prvkov členenia Číslovanie Odkaz v texte
Akty
Preambula (1)
Citácia (1)   v prvej citácii
Očíslované odôvodnenie (1) (1), (2) v odôvodnení 1  (2)
Neočíslované odôvodnenie (1) (1), (2) v prvom odôvodnení (2)
Normatívna časť (3)
Článok (3) Jediný článok
Článok 1, 2
v jedinom článku
v článku 1, 2
Očíslovaný odsek (3) 1., 2. v odseku 1, 2 (v tom istom článku)
v článku 2 ods. 1 (očíslovaný odsek v jednotlivých článkoch)
Pododsek  (4)   v prvom, druhom, treťom…,
poslednom pododseku
v [článku 1 ods. 1] druhom podoseku
Neočíslovaný odsek   v prvom, druhom, treťom…,
poslednom odseku
v [článku 1] prvom odseku
Písmeno (3)
alebo bod (3)
a), b)

i), ii)
1., 2.
v písmene a), b)
[ale v článku 1 ods. 1 písm. a)]
v bode i), ii)
v bode 1, 2

(nie „pod písmenom/bodom“)
v [článku 1 ods. 1 prvom pododseku písm. a) bode i)] bode 1
Zarážka (5) v prvej, druhej zarážke
v [článku 1 ods. 1 prvom pododseku písm. a) bode i) bode 1] prvej zarážke
Príloha
  Príloha
Príloha I, II (alebo A, B)
(Príloha IA, IB)
v prílohe
v prílohe I, II (alebo A, B)
(v prílohe IA, v prílohe IB)
Dodatok (6)
  Dodatok
Dodatok 1, 2
v dodatku
v dodatku 1, 2 (k prílohe)
Ostatné členenie
Časť Časť I, II
(alebo Prvá časť, Druhá časť)
v časti I, II
(alebo v prvej, druhej časti)
Hlava Hlava I, II
(nie Prvá hlava, Druhá hlava)
v hlave I, II
(nie v prvej hlave, druhej hlave)
v [časti I] hlave I
Kapitola Kapitola  I, II
(alebo Kapitola 1, 2)

(nie Prvá kapitola)
v kapitole  I, II
(alebo v kapitole 1, 2)

v [časti I hlave I] kapitole I
Oddiel Oddiel 1, 2 (nie Prvý oddiel) v oddiele 1, 2
v [časti I hlave I kapitole I] oddiele 1
Bod (7) I, II
(alebo označený ako časť A, B)
I. (alebo A., alebo 1.)
v bode I, II
(alebo v časti A, B)
v bode I (v bode A, v bode 1)
(nie „pod písmenom/bodom“)
(1)
Pozri bod 2.2.
(2)
Pred 7. februárom 2000, keď sa odôvodnenia nečíslovali: v prvom, druhom odôvodnení.
(3)
Ak sa do normatívnej časti platného aktu vkladajú články, číslované odseky alebo iné prvky členenia, ktoré sú označené číslom alebo písmenom, označia sa číslom alebo písmenom predchádzajúceho prvku členenia na tej istej úrovni okrem písmen „a“, „b“, „c“, „d“ atď. Pozri tiež podbod 3.3.2.
(4)
Tieto ďalšie prvky členenia nie sú očíslované ani nijako inak označené. Pri odkazoch na ne používame radové číslovky vypísané slovom.
(5)
Pred uvedením editorského nástroja na báze XML EdiT v roku 2021 sa môžu zarážky používať pre prvú úroveň v zozname..
(6)
Anglický výraz „Appendix“ a francúzsky „Appendice“ sa prekladá do slovenčiny ako „dodatok“, iba v niektorých textoch EHK OSN a technických predpisoch ako „doplnok“, rovnako ako aj „Addendum“.
(7)
Používa sa v určitých odporúčaniach, uzneseniach a stanoviskách.
Pozn.:
Odkaz na uvádzaciu vetu sa môže vyjadriť týmito spojeniami: „na začiatku…“, „v úvodných slovách…“, „v úvodnej časti…“. Uvádzacia veta sa končí dvojbodkou.
Jednotlivé prvky členenia v tejto tabuľke nie sú uvedené v ustálenom poradí. Poradie sa môže odlišovať podľa charakteru textu.

Pozri tiež príručku Visual Guide – Official Journal typographical rulesPDF.

Posledná aktualizácia: 19. 12. 2022
Začiatok strany
previous pagenext page