ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

2.5. Záverečné formulácie (miesto, dátum a podpis)

Na konci aktu sa uvádza:

najskôr predložka „V“ a potom miesto a dátum podpisu (bez bodky na konci),
podpis(-y).

Miesto a dátum

V aktoch sekundárneho práva sa miesto a dátum uvádzajú takto (bez bodky na konci):

V Bruseli 1. septembra 2010

Dátum sa zhoduje s dátumom podpísania aktu (akty prijaté spoločne Európskym parlamentom a Radou) alebo prijatia aktu (v ostatných prípadoch).

V zmluvách, medzinárodných dohodách atď. sa deň, mesiac aj rok vypisujú slovom (bez slova „dňa“ a v tomto prípade sa na konci vkladá bodka):

V Bruseli dvadsiateho štvrtého marca dvetisícdesať v dvoch origináloch v anglickom jazyku.

Miestom podpisu aktov inštitúcií môže byť Brusel (všeobecne), Luxembourg (počas zasadnutí v apríli, júni a októbri), Štrasburg (predovšetkým pre Európsky parlament, aj vtedy, keď podpisuje dokumenty spoločne s Radou) alebo Frankfurt nad Mohanom (pre väčšinu aktov Európskej centrálnej banky).

Podpisy (neúplný zoznam)

V aktoch sekundárneho práva:
Európsky parlament Európska rada Rada

Za Európsky parlament

predseda/predsedníčka

(iniciálky mena a úplné priezvisko)

Za Európsku radu

predseda/predsedníčka

(iniciálky mena a úplné priezvisko)

Za Radu

predseda/predsedníčka

(iniciálky mena a úplné priezvisko)


Komisia
nariadenia, smernice, rozhodnutia bez určenia adresáta rozhodnutia s určením adresáta

Za Komisiu

predseda/predsedníčka

(celé meno)


alebo


Za Komisiu

v mene predsedu/predsedníčky

(celé meno)

podpredseda/podpredsedníčka


alebo

Za Komisiu

v mene predsedu/predsedníčky

(celé meno)

člen/členka Komisie


alebo


Za Komisiu

v mene predsedu/predsedníčky

(celé meno)

generálny riaditeľ/generálna riaditeľka

Generálne riaditeľstvo pre …

Za Komisiu

(celé meno)

podpredseda/podpredsedníčka

 


alebo


Za Komisiu

(celé meno)

člen/členka Komisie


Spoločný výbor EHP Európska centrálna banka
nariadenia, usmernenia rozhodnutia, odporúčania

Za Spoločný výbor EHP

predseda/predsedníčka

(celé meno)

Za Radu guvernérov ECB

prezident/prezidentka ECB

(celé meno)


alebo


Za Výkonnú radu ECB

prezident/prezidentka ECB

(celé meno)

Prezident/Prezidentka ECB

(celé meno)


V medzinárodných dohodách:
Dohody, protokoly, dohovory

Za Európsku úniu

(podpis)

Za členské štáty

(podpis)


Dohody vo forme výmeny listov

V mene Rady Európskej únie

Za Európsku úniu

Pozn.:
K ženským priezviskám cudzieho pôvodu sa v tomto prípade nepridáva prechyľovacia prípona „-ová“.
Posledná aktualizácia: 24. 3. 2021
Začiatok strany
previous pagenext page