ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

2.2. Preambula (citácie a odôvodnenia)

„Preambulou“ sa myslí všetko medzi názvom a normatívnou časťou aktu.

(a)

Citácie

V citáciách sa uvádzajú v nasledujúcom poradí:

1.
Právny základ aktu:
a)
akty primárneho práva (zmluvy a akty o pristúpení, protokoly pripojené k zmluvám) a medzinárodné dohody (dohody, protokoly, dohovory), ktoré tvoria všeobecný základ príslušného textu:

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (, a najmä na jej článok/články…),

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (, a najmä na jej článok/články…),

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (, a najmä na jej článok/články…),

so zreteľom na akt o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska,

keďže:

[…]

Skratka zmluvy/zmlúv sa neuvádza.

V prípade citovania viacerých zmlúv sa uvádza každá v osobitnom riadku a dodržiava sa toto poradie: Zmluva o Európskej únii, Zmluva o fungovaní Európskej únie, Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

Akty primárneho práva sa uvádzajú bez odkazu na poznámku pod čiarou. Medzinárodné dohody a protokoly k medzinárodným dohodám sa môžu uvádzať v skrátenej podobe s poznámkou pod čiarou;

b)
v prípade potreby akty sekundárneho práva, ktoré tvoria osobitný základ textu. Úplný názov takýchto aktov sa uvádza s odkazom na úradný vestník, v ktorom vyšli:

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významných výrobkov na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (1),

[…]

(1)
Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1.
2.
Prípravné akty (napr. návrhy, iniciatívy, požiadavky, odporúčania, schválenia alebo stanoviská ustanovené v zmluvách), za ktorými môže nasledovať odkaz na poznámku pod čiarou:

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

[…]

(1)
Stanovisko z 5. mája 2010 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(2)
Stanovisko zo 17. februára 2010 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

V prípadoch, keď zmluva vyžaduje poradu s inštitúciou alebo orgánom a výsledkom tejto porady je stanovisko, citácia sa uvádza výrazom „so zreteľom na stanovisko…“ a dopĺňa odkazom na poznámku pod čiarou s údajom o uverejnení v úradnom vestníku alebo ak to nie je možné, tak výrazom „stanovisko z [dátum] (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku)“.

V prípadoch, keď zmluva vyžaduje poradu s inštitúciou alebo orgánom, ale výsledkom tejto porady nie je stanovisko, citácia sa uvádza výrazom „po porade s…“ (bez odkazu na poznámku pod čiarou ani ďalšieho spresnenia).

3.
V prípade legislatívnych aktov:
a)
postúpenie návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom:

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,
b)
následné procedurálne konanie:
i)
riadny legislatívny postup:

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

[…]

(3)
Pozícia Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 (Ú. v. EÚ C 87 E, 1.4.2010, s. 191) a pozícia Rady v prvom čítaní z 15. februára 2010 (Ú. v. EÚ C 107 E, 27.4.2010, s. 1). Pozícia Európskeho parlamentu zo 7. júla 2010 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 8. novembra 2010.
ii)
riadny legislatívny postup (so zreteľom na spoločný návrh schválený zmierovacím výborom):

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom so zreteľom na spoločný návrh schválený zmierovacím výborom 24. januára 2011 (2),

[…]

(2)
Pozícia Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 312), pozícia Rady v prvom čítaní z 11. marca 2010 (Ú. v. EÚ C 122 E, 11.5.2010, s. 1), pozícia Európskeho parlamentu zo 6. júla 2010 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku), rozhodnutie Rady z 31. januára 2011 a legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. februára 2011 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
iii)
mimoriadny legislatívny postup:

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

[…]

Všetky citácie sa začínajú malým začiatočným písmenom a končia sa čiarkou.

(b)

Odôvodnenia

Odôvodnenia obsahujú dôvody ustanovení normatívnej časti (článkov) aktu.

Odôvodnenia sa číslujú a uvádzajú výrazom keďže:“. Každá veta v odôvodnení sa začína veľkým písmenom a končí sa bodkou okrem poslednej vety, ktorá sa končí čiarkou.

a) Odôvodnenia sa uvádzajú takto:

keďže:
(1)
V nariadení (ES) č. 763/2008 sa stanovujú spoločné pravidlá poskytovania komplexných údajov o obyvateľoch, domoch a bytoch za desaťročné obdobie.
(2)
Na to, aby bolo možné posúdiť kvalitu údajov, ktoré Komisii (Eurostatu) zasielajú členské štáty, je potrebné vymedziť formu a štruktúru správ o kvalite.
[…]
 
(4)
Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre európsky štatistický systém.

V texte sa odôvodnenia citujú takto (číslice sa uvádzajú bez zátvoriek):

v odôvodnení 1, v odôvodnení 2 atď.

b) Ak sa v aktoch vyskytuje iba jedno odôvodnenie, nečísluje sa. Zarovnáva sa doľava ako zvyšok textu a tvorí osobitný odsek pod uvádzacím výrazom „keďže“, ktorý ostáva v samostatnom riadku. Končí sa čiarkou:

keďže:

nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

[…]

Pozn.:
V prípade viacerých odôvodnení sa texty neviažu gramaticky na spojku „keďže“ a každé jedno má vlastný obsah. V prípade jediného odôvodnenia treba prispôsobiť syntax obsahu a vetu preštylizovať tak, aby dávala zmysel v nadväznosti na spojku „keďže“, za ktorou sa text v tomto prípade začína malým písmenom.
Do 6. februára 2000 sa odôvodnenia začínali malým začiatočným písmenom a končili sa bodkočiarkou (tento spôsob uvádzania odôvodnení sa ešte stále používa v niektorých aktoch Rady):
keďže Komisia […]; (prvé odôvodnenie a ďalšie)
keďže stanovisko […], (posledné odôvodnenie)

Keďže v týchto prípadoch sa odôvodnenia nečíslovali, v texte sa citovali takto: v prvom odôvodnení, v druhom odôvodnení atď.

V niektorých aktoch (najmä v antidumpingových nariadeniach) sa odôvodnenia uvádzali výrazom „keďže“, číslovali sa, každé sa začínalo veľkým písmenom a končilo bodkou (taká je súčasná všeobecná prax).

Počas prechodného obdobia od decembra 1998 do 6. februára 2000 sa akceptovali obidve formy uvádzania odôvodnení.

V uzneseniach Európskeho parlamentu o absolutóriu za plnenie rozpočtu, ktoré sa uverejňujú v sérii L, sa citácie uvádzajú pomlčkou a odôvodnenia namiesto čísel veľkými písmenami abecedy:
so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2008,
so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami akadémie (1),
so zreteľom na odporúčanie Rady […],
A.
keďže akadémia […];
B.
keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke akadémie […];
[…]
 
Posledná aktualizácia: 11. 6. 2014
Začiatok strany
previous pagenext page