ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

1.2. Séria L

1.2.1. Klasifikácia aktov

Poradie názvov oddielov a pododdielov je uvedené v nasledujúcom zozname (pozri tiež databázy EUR-LexPDFVisual Guide — Official Journal typographical rulesPDF).

Úradný vestník – séria L
L I – Legislatívne akty
Nariadenia
Smernice
Rozhodnutia
Rozpočty
L II – Nelegislatívne akty
Medzinárodné dohody
Nariadenia
Smernice
Rozhodnutia
Odporúčania
Usmernenia
Rokovacie poriadky
Akty prijaté orgánmi zriadenými medzinárodnými dohodami
Medziinštitucionálne dohody
L III – Iné akty
Európsky hospodársky priestor
L IV – Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome
Pozn.:
Poradie, v akom sa autori uverejňujú v jednotlivých oddieloch (nariadenia, smernice…), sa uvádza v podbode 3.4.2.
V oddiele L II sa pod hlavičkami „nariadenia“, „smernice“ a „rozhodnutia“ v súlade s poradím uvedeným vyššie a podľa autorov akty uvádzajú v nasledujúcom poradí: 1. akty založené priamo na zmluvách; 2. delegované akty; vykonávacie akty (pozri „Súhrnné tabuľky“).

Oddiely

Akty uverejňované v sérii L úradného vestníka sú rozdelené do niekoľkých oddielov.

L I – Legislatívne akty

Do tohto oddielu sa zaraďujú legislatívne akty v zmysle Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a to nariadenia, smernice a rozhodnutia, ktoré boli prijaté:

riadnym legislatívnym postupom (spoločné prijatie Európskym parlamentom a Radou),
mimoriadnym legislatívnym postupom (prijatie Radou so spoluúčasťou Európskeho parlamentu alebo prijatie Európskym parlamentom so spoluúčasťou Rady).

Do oddielu L I sa zaraďuje aj rozpočet Európskej únie (rovnako ako aj všetky súvisiace opravné rozpočty), pretože sa prijíma mimoriadnym legislatívnym postupom.

Pozn.:
Do 1. decembra 2009 sa všeobecný rozpočet Európskej únie uverejňoval v oddiele L II pod názvom: Prijatie všeobecného rozpočtu Európskej únie s konečnou platnosťou. Okrem toho sa v sérii L uverejňovali výkazy príjmov a výdavkov agentúr. Tie sa už uverejňujú v sérii C.
L II – Nelegislatívne akty

Do tohto oddielu sa zaraďujú nelegislatívne akty v zmysle Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to nariadenia, smernice a rozhodnutia, ktoré neboli prijaté legislatívnym postupom [delego­vané akty (článok 290), vykonávacie akty (článok  291) a akty založené priamo na zmluvách (akty týkajúce sa medzinárodných dohôd, rozhodnutia v oblasti SZBP atď.)], ako aj iné akty, napríklad odporúčania a usmernenia ECB.

L III – Iné akty

V tomto oddiele sa zoskupujú iné akty, napríklad akty Európskeho hospodárskeho priestoru.

L IV – Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

V tomto dočasnom oddiele (dnes už zastaranom) sa uverejňujú akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome.

Klasifikácia

V každom oddiele sú akty zatriedené podľa dvoch kritérií:

a)
podľa typu (nariadenie, smernica, rozhodnutie);
b)
v prípade potreby podľa poradia uverejnenia autorov aktov (pozri podbod 3.4.2): Európsky parlament, Európska rada, Európsky parlament a Rada, Rada, Európska komisia, Súdny dvor Európskej únie, Európska centrálna banka, Dvor audítorov…
Posledná aktualizácia: 23. 9. 2019
Začiatok strany
previous pagenext page