ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

1. Štruktúra úradného vestníka

1.1. Všeobecná štruktúra

Úradný vestník Európskej únie pozostáva z troch sérií:

séria L: Právne predpisy,
séria C: Informácie a oznámenia,
séria S: Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie.

Série L a C úradného vestníka vychádzajú denne (v sobotu, nedeľu a počas sviatkov len v naliehavých prípadoch).

V závislosti od rozsahu, naliehavosti a dôležitosti uverejňovaných textov vychádzajú aj samostatné vydania.

Séria L

Séria L obsahuje nasledujúce oddiely:

legislatívne akty (L I),
nelegislatívne akty (L II),
iné akty (L III),
akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome (L IV) (dočasný oddiel, dnes už zastaraný),
korigendá.

Pozri tiež bod 1.2. Séria L.

Séria L je doplnená o sériu L … I pre urgentné akty.

Séria C

Séria C obsahuje nasledujúce oddiely:

uznesenia, odporúčania a stanoviská (C I),
oznámenia (C II),
prípravné akty (C III),
informácie (C IV),
oznamy (C V),
korigendá.

Pozri tiež bod 1.3. Séria C.

Séria C je doplnená o sériu C … A, C … E (ukončená k 1. aprílu 2014) a sériu C … I. Namiesto troch bodiek sa uvedie číslo denného vydania série C z toho istého dňa.

Séria C … A (A = annex, príloha):
Táto séria je určená na uverejňovanie oznámení o verejných výberových konaniach, oznámení o voľných pracovných miestach a spoločných katalógoch (odrody druhov poľnohospodárskych plodín atď.).
Séria C … E (E = elektronické vydanie):
Táto séria bola určená na uverejňovanie určitých textov, napríklad pozícií Rady prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom alebo zápisníc a textov prijatých Európskym parlamentom. Sú dostupné na webovej lokalite databázy EUR-Lex (a potom vychádzajú mesačne na nosičoch DVD).
Séria C … I (I = izolovaná).
Ú. v. EÚ C 137, 27.5.2010.
Ú. v. EÚ C 137 A, 27.5.2010.
Ú. v. EÚ C 137 E, 27.5.2010.
Ú. v. EÚ C 119 I, 5.4.2018.

Keďže v tejto sérii vychádza množstvo rozličných aktov, vyskytuje sa v nej väčšia rozmanitosť foriem (typografického charakteru) ako v sérii L, ale pre obe série platia rovnaké pravidlá.

Séria S

V sérii S (S = supplement, dodatok) sa uverejňujú oznámenia o výzvach na predkladanie ponúk v oblasti zadávania verejných zákaziek, ako aj informácie Európskeho rozvojového fondu a ostatných inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr. Je dostupná na internete (databáza TED) a na nosičoch DVD.

Posledná aktualizácia: 1. 8. 2018
Začiatok strany
previous pagenext page