ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

Úvodná časť

História

1952

Po nadobudnutí platnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele bol založený úradný vestník určený na uverejňovanie oznámení, rozhodnutí atď.
Úradný vestník vyšiel prvý raz 30. decembra.
Od roku 1952 do 19. apríla 1958 sa nazýval Úradný vestník Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a úradnými jazykmi boli francúzština, holandčina, nemčina a taliančina.

1958

Po nadobudnutí platnosti dvoch ďalších zmlúv, Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, sa názov úradného vestníka zmenil na Úradný vestník Európskych spoločenstiev.
Nový úradný vestník vyšiel prvý raz 20. apríla.

1968

V januári sa vytvorili série L (Právne predpisy) a C (Informácie a oznámenia).
Séria L vyšla prvý raz 3. januára.
Séria C vyšla prvý raz 12. januára.

1978

Séria S (Dodatok k Úradnému vestníku Európskych spoločenstiev) vznikla na uverejňovanie oznámení o verejnom obstarávaní a prvý raz vyšla 7. januára.
Výzvy na predkladanie ponúk a oznámenia Európskeho rozvojového fondu sa predtým uverejňovali osobitne v sérii L (do konca roka 1974) a v sérii C (do konca roka 1977).

1981

CELEX (Communitatis Europaeae Lex), medziinštitucionálny automatizovaný viacjazyčný dokumentačný systém pre právo Spoločenstva, sa sprístupnil verejnosti.
CELEX distribuovaný Komisiou sa sprístupnil online a na magnetických páskach.

1986

Séria S sa sprístupnila v elektronickej podobe [databáza TED (tenders electronic daily – denne elektronicky uverejňované výzvy na predkladanie ponúk)].

1987

Série L a C sa sprístupnili na mikrofišoch.

1991

V januári vznikla séria C … A.

1992

V októbri sa zodpovednosť za správu databázy CELEX presunula z Komisie na Úrad pre vydávanie úradných publikácií.

1997

Séria S sa sprístupnila na nosičoch CD-ROM.

1998

Na internete na webovej lokalite databázy EUR-Lex sa sprístupnili série L a C.
Od 1. júla sa séria S nevydáva v tlačenej podobe, ale sa uverejňuje iba na nosičoch CD-ROM a na internete (databáza TED).

1999

Nová séria C … E sa od 31. augusta uverejňuje v elektronickej podobe (E = elektronická podoba).

2001

Série L a C sa sprístupnili na nosičoch CD-ROM.

2002

Prístup do databázy EUR-Lex je od 1. januára bezplatný.

2003

Dňa 1. februára sa zmenil názov úradného vestníka na Úradný vestník Európskej únie (Zmluva z Nice).

2004

V dôsledku rozšírenia vychádzal úradný vestník od 1. mája v 20 jazykoch. Podľa nariadenia Rady (ES) č. 930/2004 platila výnimka pre maltské vydanie úradného vestníka: tri roky (od 1. mája 2004 do 30. apríla 2007) boli inštitúcie povinné uverejňovať v maltčine iba nariadenia, ktoré spoločne prijímal Európsky parlament a Rada.
Farebný pásik na chrbte obálky úradného vestníka sa od 1. mája zrušil a jednotlivé jazykové znenia sa rozlišujú kódom ISO na obálke.
Od 1. mája databázy CELEX aj EUR-Lex zahŕňali všetkých 20 jazykových znení.
V júli vyšlo posledné tlačené vydanie Zoznamu platných právnych predpisov Spoločenstva. Odvtedy sa dá zoznam nájsť v databáze EUR-Lex.
Dňa 1. novembra sa údaje databázy CELEX začlenili do databázy EUR-Lex a po 31. decembri sa CELEX prestal aktualizovať.

2007

V dôsledku pristúpenia Bulharska a Rumunska a na základe rozhodnutia vydávať sekundárne právne predpisy v írčine začal úradný vestník od 1. januára vychádzať v 23 jazykoch. Podobná výnimka ako v prípade maltčiny sa uplatňuje aj na írske vydanie: päť rokov (od 1. januára 2007 do 31. decembra 2011) sú inštitúcie povinné vydávať v írčine iba nariadenia, ktoré spoločne prijíma Európsky parlament a Rada [nariadenie Rady (ES) č. 920/2005].
Od 1. januára sa zaviedla nová štruktúra klasifikácie aktov uverejňovaných v úradnom vestníku.

2009

Do štruktúry úradného vestníka sa 1. decembra, po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, doplnil dočasný oddiel L V označený ako Akty prijaté od 1. decembra 2009 na základe Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o Euratome. Oddiel bol zrušený 31. decembra 2009.

2010

Od 1. januára sa akty uverejňované v úradnom vestníku klasifikujú na základe novej štruktúry, ktorá zohľadňuje úpravy uskutočnené Lisabonskou zmluvou.

2012

Výnimka pre írsky jazyk stanovená v roku 2007 sa nariadením Rady (EÚ) č. 1257/2010 predlžuje na ďalších päť rokov (od 1. januára 2012 do 31. januára 2016).

2013

Od 1. júla po pristúpení Chorvátska vychádza úradný vestník v 24 jazykoch.

2014

Séria C … E sa od 1. apríla zrušuje.

2016

1. januára vznikajú série L … I a C … I.
V marci sa na portále EUR-Lexu objavuje európsky identifikátor právnych predpisov (ELI).

2017

Výnimka pre írsky jazyk sa sa nariadením Rady (EÚ, Euratom) 2015/2264 opäť predlžuje, ale jej rozsah sa bude postupne znižovať až zanikne 31. decembra 2021.

2022

Výnimka pre írsky jazyk sa prestala uplatňovať od 1. januára 2022.

Autorské služby inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr

Úplný zoznam inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr sa nachádza v bode 9.5.

Európsky parlament (Brusel, Luxemburg, Štrasburg)

Texty posielajú úradnému vestníku rozličné útvary.

Európska rada (Brusel)

Texty posiela Generálny sekretariát Rady Európskej únie.

Rada Európskej únie (Brusel)

Texty posiela generálny sekretariát.

Európska komisia (Brusel, Luxemburg)

Generálny sekretariát zodpovedá za posielanie textov Komisie určených na uverejnenie v úradnom vestníku, a to záväzných právnych aktov (séria L), návrhov, informácií a oznámení Komisie (séria C), oznámení o výzvach na predkladanie ponúk a oznámení Európskeho rozvojového fondu (séria S).

Súdny dvor Európskej únie (Luxemburg)

Za poskytnutie textov zodpovedajú kancelárie Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu Európskej únie.

Európska centrálna banka (Frankfurt nad Mohanom)

Texty posiela Generálne riaditeľstvo pre sekretariát a jazykové služby alebo Generálne riaditeľstvo pre právne služby.

Európsky dvor audítorov (Luxemburg)

Za posielanie textov určených na uverejnenie v úradnom vestníku zodpovedá oddelenie komunikácie a vypracúvania správ.

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (Brusel)

Texty posiela Generálny sekretariát Rady Európskej únie.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (Brusel)

Texty posiela generálny sekretariát.

Európsky výbor regiónov (Brusel)

Texty z jednotlivých oddelení posiela generálny sekretariát.

Európska investičná banka (Luxemburg)

Texty poskytujú rozliční autori.

Európsky ombudsman (Štrasburg) a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (Brusel)

Texty poskytujú rozliční autori.

Úrady a agentúry

Zoznam úradov a agentúr nájdete v tretej časti v podbodoch 9.5.3 až 9.5.6.

Viacjazyčný zoznam inštitúcií, orgánov, agentúr a iných organizácií nájdete v prílohe A9.

LegisWrite

LegisWrite je elektronický prostriedok na tvorbu, kontrolu a výmenu úradných dokumentov právnej, ako aj inej povahy medzi inštitúciami. Tento nástroj normalizuje štruktúru a formu textov.

Viac informácií o LegisWrite možno získať na lokalite GoPro (Guide to procedures) prístupnej zamestnancom inštitúcií a orgánov EÚ: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/REGISTRY/Legiswrite (EN) (*).

Odporúčané príručky

Hlavné odporúčané príručky a pomôcky na spracúvanie textov uverejňovaných v úradnom vestníku:

a)
pravopis a lingvistika:
Pravidlá slovenského pravopisu (VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2000),
Krátky slovník slovenského jazyka (VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2003),
Veľký slovník cudzích slov (Vydavateľstvo SAMO, Veľký Šariš 2000),
Slovník cudzích slov (SPN, Bratislava 2005),
Synonymický slovník slovenčiny (VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2000),
Slovník súčasného slovenského jazyka (A – G), (H – L) (VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2006 a 2011);
b)
legislatívna technika:
Príručka pre tvorbu právnych aktov v rámci Rady Európskej únie (Rada), vydanie 2015,
Medziinštitucionálna príručka úpravy dokumentov,
Slovenská príručka úpravy dokumentov;
c)
terminológia a skratky:
IATE (terminologická databáza, ktorá slúži na zhromažďovanie, rozširovanie a spoločné spravovanie terminológie medzi inštitúciami, orgánmi a agentúrami Európskej únie);
d)
kontrola názvov, obsahu a posledných zmien a doplnení aktov:
EUR-Lex (poskytuje priamy bezplatný prístup k právu Európskej únie; okrem toho umožňuje nahliadnuť do úradného vestníka, ako aj zmlúv, právnych predpisov, judikatúry a návrhov právnych aktov);
e)
tlačiarenské korektúry úradného vestníka (pravidlá grafickej úpravy, typografické pokyny atď.):

Okrem toho určité vydania úradného vestníka slúžia ako stály zdroj informácií v takých oblastiach, ako je poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo, obchodné dohody, kombinovaná nomenklatúra, dohody s tretími krajinami atď.

(*)
Interná internetová adresa/pracovný dokument pre zamestnancov inštitúcií EÚ.
Posledná aktualizácia: 25. 1. 2022
Začiatok strany
previous pagenext page