ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

Anexa A3 Abrevieri și simboluri

1. Titluri

dl dnii (domnul – domnii)
dna dnele (doamna – doamnele)
dr.   (doctor)
dra drele (domnișoara – domnișoarele)
ing.   inginer
MS   (Maiestatea Sa)
prof.   (profesor)

2. Unități de măsură

Literele sau simbolurile folosite pentru a reda diferitele unități de măsură nu sunt urmate de punct. Se despart printr-un spațiu de cifrele care le precedă și nu primesc desinență de plural.

Simboluri și denumiri ale unităților de măsură

z
Mărime Unitate de măsură
  simbol denumire simbol multipli, submultipli
Activitate a unui preparat radioactiv Bq becquerel    
Cantitate de materie mol mol    
Capacitate baterii electrice și celule primare Ah amper-oră    
Capacitate electrică F farad    
Conductivitate electrică S siemens    
Energie cinetică, lucru mecanic, cantitate de căldură J joule MJ
kJ
megajoule
kilojoule
cal calorie kcal kilocalorie
erg erg    
Wh watt-oră TWh
GWh
MW
kWh
terawatt-oră
gigawatt-oră
megawatt-oră
kilowatt-oră
Energie electrică reactivă var var Mvar megavar
Expunere la radiații R röntgen    
Flux al inducției magnetice Wb weber    
Flux luminos lm lumen    
Forță N newton    
Frecvență Hz hertz THz
GHz
MHz
kHz
mHz
terahertz
gigahertz
megahertz
kilohertz
milihertz
Greutate pe unitate de lungime (fire și fibre textile) tex tex    
Inductanță H henry    
Inducție magnetică T tesla    
Iluminare lx lux    
Intensitate a câmpului magnetic Oe oersted    
Intensitate a curentului electric A amper kA
mA
µA
kiloamper
miliamper
microamper
Bi biot    
Intensitate luminoasă cd candela    
Lungime m metru km
hm
dam
dm
cm
mm
µm
kilometru
hectometru
decametru
decimetru
centimetru
milimetru
micrometru
Masă kg kilogram t
q
hg
dag
g
dg
cg
mg
µg
tonă
chintal
hectogram
decagram
gram
decigram
centigram
miligram
microgram
Masă a pietrelor prețioase ct carat metric    
Masă atomică u unitate de masă atomică unificată    
Presiune Pa pascal    
bar bar    
mmHg (Tr) milimetri coloană de mercur (tor)    
mmH2O milimetri coloană apă    
atm atmosferă fizică (normală)    
at atmosferă tehnică    
Putere W watt TW
GW
MW
kW
mW
terawatt
gigawatt
megawatt
kilowatt
miliwatt
CP cal-putere    
Putere aparentă VA volt-amper    
Putere reactivă var var    
Raport între două puteri B bel dB decibel
Rezistență electrică Ω ohm    
Sarcină electrică C coulomb    
Secțiune transversală b barn    
Suprafață m2 metru pătrat km2
dm2
cm2
mm2
kilometru pătrat
decimetru pătrat
centimetru pătrat
milimetru pătrat
Suprafață (măsuri agricole) a
ha
ar
hectar
   
Temperatură K kelvin    
°C grad Celsius    
°F grad Fahrenheit    
Tensiune electrică V volt MV
kV
µV
megavolt
kilovolt
microvolt
Timp s secundă z
h
min
ns
zi
oră
minut
nanosecundă
Unghi rad radian    
° grad sexagesimal
(1° = 60′ = 3 600″)

minut
secundă
g grad centezimal (gon)
(1g = 100c = 10 000cc)
c
cc
minut centezimal
secundă centezimală
Unghi poliedric sr steradian    
Viteză m/s metru pe secundă km/h kilometru pe oră
Volum m3 metru cub dm3
cm3
mm3
decimetru cub
centimetru cub
milimetru cub
l litru kl
hl
ddal
dal
dl
cl
ml
kilolitru
hectolitru
dublu decalitru
decalitru
decilitru
centilitru
mililitru

Prefixe pentru multipli și submultipli

Prefix Simbol Multiplicator
yotta Y 1024
zetta Z 1021
exa E 1018
peta P 1015
tera T 1012
giga G 109
mega M 106
kilo k 103
hecto h 102
deca da 101
deci d 10-1
centi c 10-2
mili m 10-3
micro µ 10-6
nano n 10-9
pico p 10-12
femto f 10-15
atto a 10-18
zepto z 10-21
yokto y 10-24

3. Semne și simboluri

Listă de semne și simboluri utilizate în principal în tabelele conținând date statistice, matematice, bugetare etc.

nimic
0
valoare neglijabilă (în general, mai mică decât jumătate din unitatea sau zecimala având valoarea cea mai mică)
:
date nedisponibile sau secrete
diferit de
*
date estimative
p
cifre provizorii
r
date revizuite
| sau —
discontinuitate în serie
discontinuitate în comparabilitate
%
procentaj
% AT
variație în procentaj
Δ
diferență
Ø
medie
MP/ØP
medie ponderată
AM
creștere medie anuală
<
mai mic
>
mai mare
S
Total
„cuprinde”: defalcare completă a unui total
„include”: defalcare parțială a unui total
θ
mondial
m
milion (se scrie întreg ori de câte ori este posibil)
nes
nespecificate în altă parte
p.m.
pour mémoire
1991-1992
perioadă cuprinzând doi ani calendaristici (de la 1.1.1991 la 31.12.1992)
1991/1992
perioadă cuprinzând 12 luni consecutive (anul fiscal, din aprilie 1991 până în martie 1992)

Caractere speciale

-
cratimă
linie de pauză (en dash)
linie de dialog (em dash)
*
asterisc 
§
paragraf
%
la sută
la mie
±
plus-minus
÷
semnul împărțirii
+
plus
minus
×
semnul înmulțirii
°
grad
©
copyright
®
marcă înregistrată (registered trademark)
&
ampersand (și)
infinit
<
mai mic
>
mai mare
mai mic sau egal
mai mare sau egal
diferit de
@
semn utilizat în adresele internet
marcă înregistrată (trademark)
aproximativ egal

4. Diverse

a.i.
ad interim
av.
avenue
bd
bulevard
Cie
companie
f.f.
faisant fonction
op. cit.
opere citato/opus citatum
EU-6
primele șase state membre ale CE
EU-9
primele nouă state membre ale CE
EU-10
primele 10 state membre ale CE
EU-12
primele 12 state membre ale CE
EU-15
primele 15 state membre ale UE
EU-25
primele 25 de state membre ale UE
EU-27
primele 27 de state membre ale UE
EU-28
toate statele membre UE
SA
société anonyme
SARL
société à responsabilité limitée
SPRL
société de personnes à responsabilité limitée
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
SNC
società in nome colletivo
SpA
società per azioni
BV
besloten vennootschap
NV
naamloze vennootschap

Abrevierile următoare sunt utilizate mai ales în notele de subsol și în indicațiile bibliografice; în text, se va prefera forma întreagă (obligatorie în textele de lege):

alin.
alineatul (alineatele)
art.
articolul (articolele)
cap.
capitolul (capitolele)
p. (pp.)
pagina (paginile)
t.
tomul (tomurile)
urm.
următoarele
vol.
volumul (volumele)
Actualizat la: 11.5.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare