ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

10.6. Chestiuni de morfologie și de sintaxă

10.6.1. Utilizarea prepozițiilor

10.6.1.1. Când se indică reciprocitatea, articularea nehotărâtă, respectiv hotărâtă, a termenului determinat impune folosirea prepoziției între, respectiv a prepoziției dintre:

Se face o distincție între prioritățile pe termen scurt, care se așteaptă a fi realizate în termen de unul până la doi ani, și prioritățile pe termen mediu, care se preconizează a fi realizate în termen de trei până la patru ani.
Folosirea deplină și eficace a sistemului integrat de planificare în vederea consolidării legăturii dintre obiectivele în materie de politici, pe de o parte, și planificarea și execuția bugetară, pe de altă parte.

Regula articulării termenului determinat din construcțiile cu dintre și cu între nu este strictă. După substantive precum delimitarea, distincția, corelația, legătura, schimbul, relațiile, distanța [pe lângă care se subînțelege un participiu ca făcut(ă), operat(ă), produs(ă) etc.] pot apărea atât prepoziția între, cât și prepoziția dintre: distanța dintre/între București și Ploiești, legătura dintre/între cele două puncte.

10.6.1.2. Utilizarea prepozițiilor cu sens partitiv din și dintre depinde de tipul determinantului: prepoziția din se folosește atunci când termenul al doilea este la singular și implică ideea de întreg divizibil; prepoziția dintre impune totdeauna ca termenul al doilea să fie la plural și să conțină ideea de cantitate numărabilă (1):

Consiliul instituțiilor de finanțare creditoare a decis să vândă afacerea sau o parte din afacere unei părți terțe.
O parte dintre migranții internaționali sunt muncitori calificați sau cu înaltă calificare.
În limitele bugetului maxim estimat, modificările cumulate care nu depășesc 20 % din contribuția maximă a Comunității nu sunt considerate a fi substanțiale, cu condiția ca acestea să nu afecteze semnificativ natura și obiectivele planului de lucru.
Astfel, ținând seama de criteriile descrise în decizia de deschidere a procedurii, simularea arată că 49 % dintre jocuri ar fi fost eligibile.
De la dispozițiile prezentei secțiuni nu se poate deroga decât printr-o convenție care privește un contract de asigurări, în măsura în care acesta acoperă unul sau mai multe dintre riscurile enumerate la articolul 14.
Niciuna dintre aceste ajustări nu a fost considerată justificată, întrucât era fie imposibil de verificat, fie în contradicție cu contabilitatea.
Doi dintre cei trei utilizatori care au cooperat au contestat această concluzie, dar nu au furnizat nicio dovadă în sprijinul cererii lor.
NB:
În cazul pluralelor omogene se folosește prepoziția din:
Ținând cont de natura complementară și motivațională a subvențiilor comunitare, cel puțin 40 % din costurile proiectului trebuie finanțate din alte surse.
Autoritățile franceze au acceptat să nu mai stabilească „celelalte cheltuieli de funcționare” […] în mod forfetar la 75 % din cheltuielile de personal.

De asemenea, prepoziția din se folosește în documente în care este vorba de părți din sume de bani, precum bugetul:

S-au alocat peste 10 500 000 de lei, din care 350 000 de lei reprezintă subvenții alocate în completarea veniturilor proprii […].
Ministerul Economiei și Finanțelor va acorda societății americane Ford, în perioada 2008-2012, un ajutor de stat de 143 de milioane de euro, din care 17,5 milioane de euro în acest an.

10.6.1.3. Regimul prepozițional corect al verbului a consta este cu prepoziția în, iar nu cu prepoziția din: a consta în, iar nu a consta din.

Măsurile compensatorii propuse la început de Austria constau în vânzarea participațiilor BAWAG-PSK la Banca Națională a Austriei și a proprietăților imobiliare din Viena.

10.6.1.4. Se recomandă utilizarea prepoziției datorită (sinonimă cu prepozițiile mulțumită, grație), care impune dativul, în contexte pozitive.

Este corect:

Într-adevăr, Comisia consideră că eventualele câștiguri obținute din procesul bilateral pot stimula procesul multilateral, datorită dezbaterilor mai aprofundate și alinierii mai riguroase a pozițiilor rezultate din abordările bilaterale.

Este incorect:

Comisia a informat Germania cu privire la inițierea procedurii în conformitate cu articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE, datorită îndoielii privind compatibilitatea măsurii cu Tratatul CE.

În contexte neutre sau negative se poate folosi locuțiunea prepozițională din cauza:

Asistența medicală impune reglementări speciale din cauza complexității sale tehnice, a importanței sale în calitate de serviciu de interes general, precum și a finanțării publice extensive.

10.6.1.5. În principiu, prepozițiile trebuie repetate înaintea fiecărui termen coordonat. Omiterea lor este permisă atunci când nu este posibilă nicio confuzie (când noțiunile exprimate formează o unitate, când părțile de propoziție coordonate au același determinat și mai ales când forma lor indică acest lucru).

Pentru activarea compostului pot fi folosite preparate pe bază de plante sau de microorganisme. (A se nota că, dacă nu este precedat de prepoziția „de”, cuvântul „microorganisme” poate fi interpretat ca subiect.)
În temeiul principiului proporționalității, acțiunea Uniunii, în conținut și formă, nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor.

10.6.2. Chestiuni privitoare la pluralul substantivelor/adjectivelor

10.6.2.1. Unele substantive masculine se termină la singular în -u vocalic neaccentuat (ministru, arbitru, parametru, kilometru etc.), iar la plural au desinența -i (miniștri, arbitri, parametri, kilometri etc.). În cazul pluralului articulat hotărât, articolul -i se atașează desinenței -i, rezultând doi „i”:

„taxă de utilizare medie ponderată” înseamnă venitul total provenit din taxele de utilizare pe o perioadă dată împărțit la numărul de kilometri parcurși de vehicule pe o anumită rețea supusă taxării în perioada respectivă, atât venitul, cât și kilometrii fiind calculați pentru vehiculele la care se aplică taxele de utilizare;
Miniștrii europeni ai finanțelor au aprobat împrumutul de 6,5 miliarde de euro pentru Ungaria.
Cei 27 de miniștri europeni ai finanțelor au aprobat împrumutul de 6,5 miliarde de euro pentru Ungaria.

Adjectivul propriu are la plural nearticulat forma proprii, iar la plural articulat, forma propriii:

Trebuie asigurată transparența față de cetățenii proprii și față de celelalte state membre.
Trebuie asigurată transparența față de propriii cetățeni și față de celelalte state membre.

10.6.2.2. Atunci când, alături de forma de singular a unor părți de vorbire, apare și forma de plural:

desinența de plural se adaugă în paranteze rotunde după cuvântul la singular și este lipită de acesta dacă pluralul se formează prin adăugarea desinenței corespunzătoare la forma de singular, fără alte modificări;
forma de plural se scrie integral, în paranteze rotunde, cu spațiu între forma de singular și paranteza de deschidere, dacă tema cuvântului prezintă alternanțe fonetice înaintea adăugării desinenței de plural sau dacă forma de plural este complet diferită de aceea de singular:
Planul (planurile) de gestionare a riscului de inundații este (sunt) revizuit(e) și, dacă este necesar, actualizat(e).

10.6.3. Chestiuni privitoare la acord

10.6.3.1. Acordul în gen și în număr între un subiect multiplu și numele predicativ și între atributul adjectival și determinatul său se realizează în conformitate cu următorul tabel:

  Combinații de genuri Acordul se face la Exemple
Nume de ființe m. + f. m. El și ea sunt frumoși.
m. + n. Stăpânul și animalul sunt slabi.
Nume de ființe și de lucruri   genul numelui de ființă Greșeala (greșelile) și autorul (autorii) ei (lor) erau cunoscuți.
Dar: Termenii și autoarele lor sunt cunoscuți.
Nume de lucruri n. + f. f.-n. Dealul și valea sunt împădurite.
m. sg. + f. (sg./pl.) f. Muntele și valea sunt împădurite.
Dar: Munții și văile sunt împăduriți.
m. pl. + f. (sg./pl.) genul substantivului mai apropiat Munții și valea sunt împădurite.
Valea și munții sunt împăduriți.
m. sg. + n. (sg./pl.) n. Muntele și dealurile sunt împădurite.
m. pl. + n. sg. m. Munții și dealul sunt împăduriți.
m. pl. + n. pl. genul substantivului mai apropiat Munții și dealurile sunt împădurite.
Dealurile și munții sunt împăduriți.

10.6.3.2. Se va acorda atenție realizării acordului între un subiect la plural și un predicat reflexiv pasiv, mai ales atunci când predicatul precedă subiectul: în această situație există riscul de a interpreta subiectul drept complement direct și predicatul reflexiv pasiv drept impersonal și de a face acordul la singular (2).

Este corect:

Toate părțile au fost informate cu privire la faptele și considerentele esențiale pe baza cărora s-au preconizat recomandarea impunerii unei taxe antidumping definitive pentru importurile de persulfați originare din SUA, RPC și Taiwan și perceperea definitivă a sumelor depuse sub formă de taxă provizorie.

Este incorect:

Comisia se asigură că prin contractele și acordurile care rezultă din punerea în aplicare a programului se prevede, în special, supervizarea și controlul financiar exercitate de către Comisie (sau orice alt reprezentant autorizat de Comisie), dacă este cazul la fața locului, precum și auditurile Curții de Conturi.

În general, în actele oficiale, se va acorda atenție realizării acordului între subiect și predicat și atunci când predicatul este antepus subiectului (chiar dacă, în vorbirea colocvială, se admit acorduri prin atracție: Se aude ploaia și vântul, A fost odată un moș și o babă).

Este corect:

Statele membre cooperează pentru a se asigura că, în cazul în care urmărirea penală a unei infracțiuni este transferată statului membru de înregistrare, în conformitate cu articolul 31 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93, sunt garantate în fiecare caz securitatea și continuitatea oricăror elemente de probă ale încălcării citate de inspectori.

Este incorect:

Acordul nu ar trebui să urmărească să aducă atingere drepturilor investitorilor din statele membre ale Uniunii Europene de a beneficia de un regim mai favorabil prevăzut în orice acord în materie de investiții la care este parte un stat membru și un stat Cariforum.
Prin prezenta este denunțat, în numele Comunității, Protocolul nr. 3 privind zahărul ACP și declarațiile corespunzătoare anexate la această convenție.
Este, așadar, necesară instituirea unui grup de experți în domeniul sistemelor de plată și stabilirea sarcinilor și a structurii acestuia.

10.6.3.3. Dacă termenii subiectului multiplu sunt la singular și sunt coordonați negativ prin nici, acordul se poate face la plural (acord gramatical) sau la singular (acord prin atracție). Dacă ultimul termen este la plural, acordul este obligatoriu la plural (3).

Deoarece nici tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață, nici tratamentul individual nu au fost acordate, în cadrul prezentei reexaminări nu poate fi stabilită nici o nouă marjă de dumping.
Astfel cum s-a descris în considerentele 18 și 22, nici tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață, nici tratamentul individual nu a fost acordat societății Yale.

10.6.3.4. Dacă termenii subiectului multiplu sunt la singular și sunt coordonați printr-o conjuncție disjunctivă, acordul cu predicatul se face la singular (4).

Se aplică articolul 13, 17 sau 21.
Consiliul sau un stat membru poate cere Comisiei să formuleze, după caz, o recomandare sau o propunere.
Actul de sesizare a instanței sau un alt act echivalent a fost transmis.
Recunoașterea sau executarea hotărârilor poate fi refuzată.

Ocurența unui termen la plural impune acordul la plural:

Statul membru sau autoritățile sale competente sunt responsabile de controalele privind respectarea obligațiilor prevăzute în prezentul capitol.

În cazul numelui predicativ, acordul cu un subiect multiplu ai cărui termeni se exclud se face cu genul substantivului mai apropiat:

Confirmarea sau refuzul omologării, cu specificarea modificărilor, este comunicat, conform procedurii specificate la punctul 5.3 de mai sus, părților la acord care aplică prezentul regulament.

10.6.3.5. Atributul adjectival (exprimat prin adjectiv sau provenit din verb la modul participiu) se acordă în gen, număr și caz cu termenul determinat.

Statele membre implicate colaborează în vederea elaborării unei analize comune și integrate a riscului.
Fiecare stat membru întocmește o listă a navelor aflate sub pavilionul acestuia și înmatriculate în Comunitate, autorizate să pescuiască în zona de reglementare NAFO.

Cu toate acestea, atunci când atributul este despărțit de termenul determinat prin virgulă sau este izolat de acesta, mai ales când există riscul unor confuzii, acordul în caz nu se mai face:

Orientările respective prevăd, de asemenea, faptul că directorul Capacității civile de planificare și conducere (CPCC), instituită în cadrul Secretariatului Consiliului, va fi comandantul operației civile în toate operațiile civile de gestionare a situațiilor de criză.
Agenția și statele membre colaborează în vederea elaborării listei riscurilor majore, prevăzută la articolul 2.

În cazul în care componentele termenului determinat se exclud, acordul se face prin atracție, cu genul substantivului mai apropiat:

Districtul hidrografic sau unitatea de gestionare menționată transmite harta riscurilor.
Nu poate fi perceput în statul în care se solicită executarea niciun fel de impozit, drept sau taxă calculată proporțional cu valoarea litigiului.
Este permisă utilizarea semințelor sau a cartofilor de sămânță neecologici, cu condiția să nu fi fost tratați cu alte produse fitosanitare decât cele autorizate în conformitate cu articolul 5.

10.6.3.6. Acordul cu pronumele/adjectivul pronominal nehotărât fiecare, precum și cu adjectivul pronominal nehotărât orice se face la singular.

Este corect:

Comisia regretă orice întârziere cu care a răspuns reclamantei.

Este incorect:

Prezentul acord se încheie în două exemplare, în limbile engleză și turcă, fiecare dintre texte fiind egal autentice.
Comisia regretă orice întârzieri cu care a răspuns reclamantei.
Aceste sume includ, de asemenea, orice datorii, pentru care s-a cerut asistență reciprocă, plătite direct de către debitor statului membru solicitant.

10.6.3.7. Adjectivul nehotărât alt (pronumele nehotărât altul prezintă articol enclitic la nominativ-acuzativ și particula -a la genitiv-dativ) are câte două forme de genitiv-dativ la același gen și număr. Alături de formele cu desinență pronominală altui, altei, altor, există forme cu flexiune de adjectiv nepronominal (cu desinența -e la feminin singular și identice cu nominativ-acuzativul la masculin singular și plural), folosite în contexte în care alt este precedat de articolul nehotărât sau de un adjectiv pronominal ca acest, oricare (5).

Este corect:

Până la 2 septembrie 2013, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la aplicarea prezentului regulament, a Directivei 2001/95/CE și a oricărui alt instrument comunitar pertinent care are ca obiect supravegherea pieței.
Ședința este deschisă oricăror alți experți a căror prezență este considerată necesară.
Se recomandă schimbul informațiilor privind localizarea și inspecția navelor sau al oricăror alte informații pertinente.
Agenției îi revine verificarea respectării, de către navele comunitare, a oricăror alte măsuri comunitare de conservare și control care se aplică navelor în cauză.
Prezumția de încălcare a măsurilor de conservare și executare se aplică oricărei alte nave a unei părți necontractante care a fost implicată în activitățile respective împreună cu nava în cauză.

Este incorect:

Ședința este deschisă oricăror altor experți a căror prezență este considerată necesară.
Se recomandă schimbul informațiilor privind localizarea și inspecția navelor sau al oricăror altor informații pertinente.

10.6.3.8. Articolul demonstrativ cel din structura superlativului relativ este invariabil în situația în care adjectivul este determinat de un adverb (6):

Este corect:

Uniunea Europeană a acordat deja, în mod independent, acces liber țărilor cel mai puțin dezvoltate, fără impunerea de taxe vamale și contingente.
În subsidiar, reclamanta susține că, în vederea aplicării articolului 81 CE în sensul Comunicării Comisiei privind cooperarea în cadrul rețelei autorităților de concurență, Comisia nu era autoritatea de concurență cel mai bine plasată.

Este incorect:

Orientările din comunicarea menționată, care privesc relațiile dintre autoritățile publice de punere în aplicare AELS, sunt esențiale pentru autorii plângerilor deoarece le permit să adreseze o plângere autorității susceptibile de a fi cea mai bine plasată în rezolvarea cauzei.

10.6.4. Se recomandă realizarea acordului în caz între grupurile sintactice care precedă adverbele respectiv și inclusiv, precum și locuțiunile adverbiale și anume, în special și structurile sintactice explicative/lămuritoare introduse prin aceste adverbe, respectiv locuțiuni adverbiale.

Este corect:

Documentele menționate la alineatul (1) sunt puse la dispoziția persoanelor și a organismelor abilitate să efectueze inspecția, respectiv a personalului autorizat al autorității de gestiune.
Agenția mobilizează sprijin și asistență din partea statelor membre în cazul unor urgențe majore, inclusiv al inundațiilor.
Măsurile de conservare și gestionare privind capturile de pește, în special cele referitoare la dimensiunea ochiurilor de plasă, limitele de mărime, zonele și sezoanele în care pescuitul este interzis, nu se aplică navelor de cercetare.
La 21 august 2007, Comisia a adoptat o decizie într-un caz de concentrare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi, în special al articolului 8 alineatul (1) din acesta.

Este incorect:

EUFOR este autorizat să ia măsurile necesare asigurării protecției facilităților sale, inclusiv cele utilizate pentru antrenament, și împotriva oricărui atac sau a oricărei intruziuni din afară.
Site-ul EUR-Lex permite consultarea Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, inclusiv tratatele, legislația, jurispridența și actele pregătitoare ale legislației.

Când adverbul respectiv are valoare distributivă, sunt corecte construcțiile de tipul:

Agenția verifică datele indicate la articolul 4 alineatul (4), articolul 6 alineatul (8) și, respectiv, articolul 7 alineatul (5).
România și Bulgaria au 22 de milioane de locuitori și, respectiv, 10 milioane de locuitori.

Este incorect:

Agenția verifică datele indicate respectiv la articolul 4 alineatul (4), articolul 6 alineatul (8) și articolul 7 alineatul (5).
Ca răspuns la solicitările Comisiei, Lituania a furnizat o nouă versiune a caietului de sarcini, un rezumat și informații suplimentare, primite respectiv la 3 iulie 2006, 5 decembrie 2006 și 3 septembrie 2008.

10.6.5. În cazul coordonării disjunctive nu este permisă corelarea unei conjuncții disjunctive cu o conjuncție sinonimă (fie… sau; sau… ori).

Sunt corecte combinațiile sau… sau,  fie… fie, ori… ori:

Laptele/produsul lactat au fost ambalate:
(a)
fie în containere noi;
(b)
fie în vehicule sau containere de transport în vrac dezinfectate înainte de încărcare cu ajutorul unui produs aprobat de autoritatea competentă.

Este incorect:

Statul membru se asigură că metoda de monitorizare este menționată fie în autorizația de emitere sau în normele generale obligatorii. (Nu este corectă traducerea construcției either… or… din limba engleză cu combinația fie… sau…)

Atunci când există mai mulți termeni coordonați disjunctiv, în unele situații este posibilă (dar nu indicată) alternarea conjuncțiilor disjunctive conform unei interpretări logice:

Pronunțarea hotărârii se suspendă până când se stabilește dacă notificarea sau comunicarea ori remiterea actului a avut loc în timp util pentru ca pârâtul să își poată pregăti apărarea.
De la data respectivă, statele membre nu vor mai fi în măsură să ratifice sau să aprobe convenția respectivă ori să adere la aceasta.

În această situație se recomandă utilizarea conjuncțiilor disjunctive după modelul fie A sau B, fie C, respectiv fie A, fie B sau C, conform aceleiași interpretări logice:

Prin derogare de la articolul 3, Comisia poate, în mod excepțional, să adopte măsuri care să permită fie introducerea pe piață sau importul, fie exportul blănurilor de pisică și de câine sau al produselor care conțin asemenea blănuri în scopuri educaționale sau de împăiere.

10.6.6. Se recomandă utilizarea locuțiunii conjuncționale precum și în propoziții în care verbul este la forma afirmativă, iar nu la forma negativă.

Este corect:

Structura componentelor situațiilor financiare, metodele contabile și normele de evaluare nu pot fi schimbate de la un an la altul.

sau:

Nu pot fi schimbate de la un an la altul structura componentelor situațiilor financiare, metodele contabile și nici normele de evaluare.
Cu excepția controlului pașapoartelor la intrarea și ieșirea de pe teritoriul statului-gazdă, membrilor personalului misiunii EU SSR GUINEEA-BISSAU care fac dovada apartenenței la misiune nu li se aplică dispozițiile privind pașapoartele, controlul vamal, vizele și imigrarea și nici orice altă formă de control al imigrării pe teritoriul statului-gazdă.

Nu sunt corecte formulări de tipul:

Structura componentelor situațiilor financiare și metodele contabile, precum și normele de evaluare nu pot fi schimbate de la un an la altul.
Aceste articole nu se aplică contractelor de furnizare a apei, gazului sau energiei electrice, precum și contractelor de furnizare a încălzirii centralizate.
Cu excepția controlului pașapoartelor la intrarea și ieșirea de pe teritoriul statului-gazdă, membrilor personalului misiunii EU SSR GUINEEA-BISSAU care fac dovada apartenenței la misiune nu li se aplică dispozițiile privind pașapoartele, controlul vamal, vizele și imigrarea, precum și orice altă formă de control al imigrării pe teritoriul statului-gazdă.

Într-o propoziție cu verbul la forma negativă, trebuie acordată atenție diferenței de sens rezultate din utilizarea pronumelor/adjectivelor pronominale nehotărâte și utilizarea pronumelor/adjectivelor negative.

Nu constituie înființare orice modificare a actului constitutiv.
Niciun stat membru care se implică într-o analiză aflată deja în curs nu poate transmite sau utiliza datele respective în lipsa acordului prealabil al statelor membre implicate inițial.

În acest ultim exemplu este incorectă utilizarea pronumelor/adjectivelor pronominale nehotărâte:

Orice stat membru care se implică într-o analiză aflată deja în curs nu poate transmite sau utiliza datele respective în lipsa acordului prealabil al statelor membre implicate inițial.

10.6.7. Adverbul decât se folosește doar în propoziții în care verbul este la forma negativă.

Este corect:

Creditele înscrise la acest post pot fi utilizate numai după un transfer în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 24 din Regulamentul financiar.

sau:

Creditele înscrise la acest post nu pot fi utilizate decât după un transfer în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 24 din Regulamentul financiar.

Este incorect:

Creditele înscrise la acest post pot fi utilizate decât după un transfer în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 24 din Regulamentul financiar.

10.6.8. Trebuie făcută distincția între maximum/minimum (adverb) și maxim/minim (adjectiv):

Statele membre transmit într-un interval maxim de doi ani lista autorităților naționale competente.
Echipa de evaluare este formată din maximum trei experți, desemnați de statele membre.
Fiecare program de formare individual reprezintă un element din ceea ce va deveni un program de dezvoltare profesională de-a lungul vieții pentru întreg personalul Curții, destinat valorificării la maximum a resurselor umane de care dispune aceasta.
Pentru a oferi auditorilor o asistență corespunzătoare, pentru a reduce la minimum timpul pe care aceștia îl consacră sarcinilor administrative, cinci posturi AST 1 suplimentare sunt necesare și cerute în cadrul procedurii bugetare 2009.

Ca substantive pot fi folosite formele un maxim și un minim, articulate hotărât maximul/minimul.

Tentativa se sancționează cu o pedeapsă cuprinsă între jumătatea minimului și jumătatea maximului prevăzute de lege pentru infracțiunea consumată, fără ca minimul să fie mai mic decât minimul general al pedepsei.

10.6.9. Când se coordonează mai multe genitive (atribute sau cerute de o prepoziție sau locuțiune prepozițională – cu excepția, împotriva, asupra, contra), articolul posesiv trebuie pus înaintea fiecărui termen începând cu al doilea:

Se semnalează orice pierdere financiară legată de utilizarea sau exploatarea navelor, a instalațiilor sau a aeronavelor menționate la punctul 1 litera (a).
Instanța are competență judiciară exclusivă în ceea ce privește înregistrarea sau valabilitatea brevetelor, a mărcilor, a desenelor și a modelelor industriale, precum și a altor drepturi similare.
Această dispoziție se aplică numai în cazul în care se pretinde că pârâtul are un drept asupra încărcăturii sau a mărfii.
Dacă o hotărâre străină se pronunță asupra mai multor capete de cerere și hotărârea de încuviințare a executării nu poate fi pronunțată cu privire la toate aceste capete de cerere, instanța sau autoritatea competentă se pronunță asupra unuia sau a mai multor capete de cerere.

În situația în care substantivele în genitiv exprimă noțiuni identice sau sunt strâns legate și formează o unitate, articolul posesiv nu se mai repetă:

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Ministerul Educației, Cercetării și Inovării
predarea limbii și literaturii române
sectorul legumelor și fructelor
sectorul laptelui și produselor lactate

Totodată, articolul posesiv nu se repetă în fața fiecărui substantiv în genitiv atunci când substantivul determinat este la plural și se subînțelege un raport de apartenență între singularul substantivului determinat și substantivul în genitiv:

Principiile proporționalității și subsidiarității guvernează actul legislativ comunitar.
Stabilirea și execuția bugetului vor respecta principiile unității și corectitudinii, anualității, echilibrului, unității de cont, universalității, specificității, bunei gestiuni financiare și transparenței, astfel cum se prevede în prezentul regulament.Textele acordului și actului final se atașează la prezenta decizie.

sau:

Textul acordului și al actului final se atașează la prezenta decizie.
Articolul 34 din Codul frontierelor Schengen prevede că statele membre comunică Comisiei listele permiselor de ședere și punctelor de trecere a frontierei.
Mandatele secretarului general al Consiliului, Înalt Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună, și secretarului general adjunct al Consiliului se încheie la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

Sunt incorecte acorduri de tipul:

Textele acordului și al actului final se atașează la prezenta decizie.
Articolul 34 din Codul frontierelor Schengen prevede că statele membre comunică Comisiei listele permiselor de ședere și a punctelor de trecere a frontierei.
Mandatele secretarului general al Consiliului, Înalt Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună, și al secretarului general adjunct al Consiliului se încheie la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

Substantivul determinat de un substantiv în genitiv precedat de articolul posesiv nu este întotdeauna cel mai apropiat. În cazul unei construcții de tipul substantiv + substantiv cu prepoziție + substantiv în genitiv cu articol posesiv, acordul se face în două moduri:

dacă atât substantivul cu prepoziție, cât și substantivul în genitiv sunt atributele primului substantiv, articolul posesiv trebuie să se acorde în gen și număr cu primul substantiv:
Regulamentul (CE) nr. 3069 al Consiliului de stabilire a unui program-pilot de observare al Comunității Europene aplicabil vaselor de pescuit comunitare
Observatorii verifică dacă nava de pescuit respectă măsurile corespunzătoare de conservare și de executare ale organizației.
Observatorii completează un jurnal zilnic privind activitatea de pescuit a navelor, care cuprinde cel puțin informațiile prevăzute în anexa VIII.
dacă substantivul în genitiv este atributul celui de al doilea substantiv, articolul posesiv trebuie să se acorde în gen și în număr cu al doilea substantiv:
Prezenta convenție intră în vigoare în prima zi din a doua lună care urmează depunerii de către statele semnatare a instrumentelor de ratificare a acesteia.
Convenția nu se aplică falimentelor, procedurilor de lichidare a societăților comerciale insolvabile sau a altor persoane juridice.
(1)
Gramatica limbii române, volumul I, p. 616-617; Gramatica pentru toți, Avram, Mioara, p. 274.
(2)
Gramatica limbii române, volumul II, p. 135-136; Gramatica pentru toți, Avram, Mioara, p. 330 și 337.
(3)
Gramatica limbii române, volumul II, p. 365.
(4)
Gramatica limbii române, volumul II, p. 365.
(5)
Gramatica pentru toți, Avram, Mioara, ediția a III-a, editura Humanitas, București, 2001, p. 191-192.
(6)
Gramatica limbii române, volumul I, p. 603.
Actualizat la: 16.2.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare