ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

2.2. Preambul (referiri și considerente)

Într-un act, prin „preambul” se înțelege tot ceea ce se află între titlu și partea dispozitivă a actului, și anume referirile, considerentele și formulele solemne care le însoțesc.

(a)

Referiri (visas/citations)

Referirile indică, în ordine:

1.
temeiul juridic al actului:
(a)
actele din legislația primară (tratatele, actele de aderare, protocoale anexate la tratate) și acordurile internaționale (acorduri, protocoale, convenții etc.) care constituie temeiul general al actului:

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, [în special articolul …],

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, [în special articolul …],

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, [în special articolul …],

având în vedere Actul de aderare a Austriei, a Finlandei și a Suediei,

Abrevierea tratatului (tratatelor) nu se menționează.

Dacă se citează mai multe tratate, acestea trebuie citate pe rânduri separate, în ordinea următoare: Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

Actele din legislația primară nu sunt urmate de o notă de subsol. Acordurile internaționale pot fi citate cu forma scurtă a titlului și pot fi urmate de o notă de subsol;

(b)
după caz, actele din legislația secundară care constituie temeiul specific al actului. Acestea sunt citate cu titlul complet și sunt urmate de o notă de subsol care precizează referința publicării în Jurnalul Oficial:

având în vedere Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic (1), în special articolul 10,

[…]

(1)
JO L 153, 18.6.2010, p. 1.
2.
acte pregătitoare (de exemplu, propuneri, inițiative, cereri, recomandări sau avize prevăzute în tratate), eventual urmate de o notă de subsol:

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

[…]

(1)
Avizul din 5 mai 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(2)
Avizul din 17 februarie 2010.

În cazurile în care tratatul impune consultarea unei instituții sau a unui organ, iar consultarea s-a finalizat cu emiterea unui aviz, referirea se introduce prin formula „având în vedere avizul …” urmată de o notă de subsol cu referința publicării în Jurnalul Oficial sau, în lipsa acesteia, mențiunea „Aviz din [data] (nepublicat încă în Jurnalul Oficial)”.

În cazul în care tratatul impune consultarea unei instituții sau a unui organ, dar consultarea nu s-a finalizat cu emiterea unui aviz, referirea corespunzătoare se formulează după cum urmează: „după consultarea […]” (fără notă de subsol și fără altă precizare);

3.
în actele legislative:
(a)
transmiterea proiectului de act către parlamentele naționale:
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,
(b)
procedura urmată:
(i)
procedura legislativă ordinară:

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

[…]

(3)
Poziția Parlamentului European din 10 martie 2009 (JO C 87 E, 1.4.2010, p. 191) și Poziția în primă lectură a Consiliului din 15 februarie 2010 (JO C 107 E, 27.4.2010, p. 1). Poziția Parlamentului European din 7 iulie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 8 noiembrie 2010.
(ii)
procedura legislativă ordinară, cu comitetul de conciliere:

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 24 ianuarie 2011 (2),

[…]

(2)
Poziția Parlamentului European din 23 aprilie 2009 (JO C 184 E, 8.7.2010, p. 312), Poziția în primă lectură a Consiliului din 11 martie 2010 (JO C 122 E, 11.5.2010, p. 1), Poziția Parlamentului European din 6 iulie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial), Decizia Consiliului din 31 ianuarie 2011 și Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 februarie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
(iii)
o procedură legislativă specială:

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

Toate referirile încep cu minusculă și se termină cu virgulă.

(b)

Considerente (considérants/recitals)

Considerentele prezintă motivarea conținutului părții dispozitive (adică a articolelor).

Considerentele se introduc prin formula „întrucât” și se numerotează. Fiecare considerent începe cu majusculă și se încheie cu punct. Dacă un considerent cuprinde mai mult de o propoziție, fiecare propoziție este urmată de punct. După ultima propoziție a considerentului final sau a considerentului unic se pune virgulă.

(a) Considerentele se prezintă după cum urmează:

întrucât:
(1)
Regulamentul (CE) nr. 763/2008 instituie […].
(2)
Pentru a putea evalua calitatea statisticilor transmise Comisiei (Eurostat) de către statele membre, este necesar […].
[…]
 
(4)
Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

În cadrul textului, trimiterea la considerente se face după cum urmează (cu cifre, fără paranteze):

considerentul 1, considerentul 2 etc.

(b) În cazul în care există un singur considerent, acesta nu se numerotează. Textul considerentului se aranjează pe un rând separat de formula introductivă „întrucât” și este urmat de virgulă:

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

NB:
Până la 6 februarie 2000, considerentele începeau cu minusculă și se încheiau cu punct și virgulă (această metodă de prezentare se folosește încă în unele acte ale Consiliului și ale Parlamentului European):
întrucât Comisia […]; (în cazul primului considerent și al considerentelor următoare)
întrucât avizul […], (în cazul considerentului final)

Deoarece considerentele nu erau numerotate, trimiterea la acestea se făcea după cum urmează: primul considerent, al doilea considerent, al treilea considerent etc.

În unele texte (mai ales în cele referitoare la antidumping și la subvenții), considerentele erau introduse prin formula „întrucât:”, erau numerotate, începeau cu majusculă și se terminau cu punct. Acest mod de prezentare s-a impus.

A existat o perioadă de tranziție, între 1998 și 6 februarie 2000, în care au fost acceptate ambele moduri de prezentare a considerentelor.

În rezoluțiile Parlamentului European, referirile sunt precedate de em dash, iar considerentele sunt numerotate cu litere majuscule, iar nu cu cifre:
având în vedere conturile anuale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2008,
având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Colegiului (1),
având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010,
[…]
 
A.
întrucât Colegiul a fost instituit în 2001 […];
B.
întrucât, în Raportul său privind conturile anuale ale Colegiului pentru exercițiul […], Curtea de Conturi […];
Actualizat la: 16.2.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare