ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

5.9.2. Odesłania do traktatów

Podając odesłanie do artykułów traktatów, należy zwrócić uwagę na ich historię, szczególnie na zmienioną numerację Traktatu UE. Po każdej kolejnej zmianie traktatów akty poprzedzające tę zmianę zachowały oryginalną numerację i tytuł.

Traktat paryski (1952)
(podpisanie: 18.4.1951, wejście w życie: 23.7.1952)

Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) została ustanowiona traktatem paryskim, który wygasł 23 lipca 2002 r.

Traktaty rzymskie (1958)
(podpisanie: 25.3.1957, wejście w życie: 1.1.1958)

Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) i Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom lub EWEA) zostały utworzone traktatami rzymskimi.

Traktat brukselski (1967)
(podpisanie: 8.4.1965, wejście w życie: 1.7.1967)

Traktat brukselski, zwany także „traktatem fuzyjnym”, miał na celu unowocześnienie instytucji europejskich przez ustanowienie jednej Komisji i jednej Rady dla trzech wspólnot istniejących w tamtym czasie (EWWiS, EWG i Euratom). Traktat ten został uchylony traktatem z Amsterdamu.

Traktat z Maastricht (1993)
(podpisanie: 7.2.1992, wejście w życie: 1.11.1993)

Po wejściu w życie traktatu z Maastricht (Traktatu o Unii Europejskiej – Traktatu UE lub TUE) nazwę „Europejska Wspólnota Gospodarcza” zastąpiono nazwą „Wspólnota Europejska”. Traktat EWG zmieniono na Traktat WE.

Artykuły Traktatu o Unii Europejskiej oznaczone były literami – lub literami i cyframi – np. „artykuł A Traktatu UE” lub „artykuł K.1 Traktatu UE”. Należy wówczas uważać, aby nie stosować błędnych odesłań, takich jak „art. 130A Traktatu UE”, które faktycznie było odesłaniem do Traktatu WE.

Podobnie należy unikać wyrażenia „zmieniony Traktatem UE” (poprawnie: „art. 130A Traktatu WE”, błędnie: „art. 130A Traktatu WE zmienionego Traktatem UE”).

Traktat z Amsterdamu (1999)
(podpisanie: 2.10.1997, wejście w życie: 1.5.1999)

Zgodnie z art. 12 traktatu z Amsterdamu wprowadzono nową numerację artykułów Traktatu UE. Litery oznaczające artykuły (A, B, C itd.) zastąpiono cyframi (1, 2, 3 itd.), według tabeli korelacji znajdującej się w tym traktacie.

Traktat z Amsterdamu:
https://publications.europa.eu/s/fp30

Traktat z Nicei (2003)
(podpisanie: 26.2.2001, wejście w życie: 1.2.2003)

Celem traktatu z Nicei była reforma instytucjonalna mająca pozwolić UE na dalsze sprawne funkcjonowanie po rozszerzeniu Unii do 25 państw członkowskich.

Traktat z Lizbony (2009)
(podpisanie: 13.12.2007, wejście w życie: 1.12.2009)

Zgodnie z art. 5 Traktatu z Lizbony ponownie zmieniono numerację Traktatu UE, według tabeli korelacji znajdującej się w załączniku do Traktatu z Lizbony.

Traktat z Lizbony, tabela korelacji:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8d1c14fc-6be7-4d4e-8416-f28cfc7b3b60.0018.01/DOC_17&format=PDFPDF

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Traktat WE lub TWE) został zmieniony i przemianowany na Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Traktat FUE lub TFUE).

Określenie „Wspólnota Europejska” (w rozumieniu Traktatu WE) zmieniono na nazwę „Unia Europejska”. W związku z tym terminy „wspólnotowy” i „Wspólnoty” należy zastąpić wyrażeniami „unijny”, „Unia Europejska”, „UE” lub inną odpowiednią formą:

polityka unijna (a nie polityka wspólnotowa)
waluty państw trzecich (a nie waluty państw spoza Wspólnoty)
Uwaga:
Terminy „Wspólnota” i „wspólnotowy” są nadal stosowane w odniesieniu do Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Traktat Euratom) i muszą pozostać w tej formie w kontekście historycznym.
Zob. także pkt 3.4.1 (Kolejność przywoływania traktatów).
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2019
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona