ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

5.9. Odesłania

Odesłanie to informacja uzupełniająca, która umożliwia odnalezienie cytowanego tekstu lub wskazanie innej publikacji (lub jej części) powiązanej z omawianym tematem. Odesłanie może występować zarówno w tekście głównym, jak i w przypisach. Należy zachować oryginalną numerację rozporządzeń, dyrektyw, artykułów traktatów, spraw wniesionych do Trybunału Sprawiedliwości itd. Należy również zwrócić uwagę na dokładne odtworzenie treści cytowanych tytułów.

Jeżeli odesłania znajdują się w tekście głównym, powinny być krótkie i najlepiej podane w nawiasie.

5.9.1. Odesłania do aktów prawnych Unii Europejskiej

Zapis odesłań

Zasady dotyczące odesłań do aktów prawnych Unii Europejskiej (oraz numeracji tych aktów) w tekstach publikowanych w Dzienniku Urzędowym znajdują się w części pierwszej niniejszego Przewodnika.

W publikacjach innych niż Dziennik Urzędowy zasady dotyczące cytowania tytułów aktów prawnych są mniej rygorystyczne. Należy jednak pamiętać, aby poszczególnych elementów tytułu aktu (nazwa aktu, numer, nazwa instytucji, data i przedmiot aktu) nie rozdzielać przecinkami. Nie należy również umieszczać przecinka po tytule aktu:

Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 stanowi, że […]
Rozporządzenie (UE) nr 1204/2009 stanowi, że […]
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych stanowi, że […]
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych stanowi, że […]
Rozporządzenie (WE) nr 1186/2009 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych stanowi, że […]

Nie ma oczywiście przeciwwskazań, aby w tytule stosować przecinki wynikające ze składni:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniają­cych oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady stanowi, że […]

Tytuł aktu zmieniającego zapisuje się również w jednym bloku (nie należy umieszczać przecinka między poszczególnymi elementami aktu zmienianego):

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1204/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 968/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie […]

Stosowanie „i” lub „od … do …”

W publikacjach innych niż Dziennik Urzędowy – w wypadku gdy podaje się kilka numerów rozporządzeń, artykułów itp. – stosuje się następujące zasady:

1)
do trzech numerów – należy wymienić wszystkie numery z zastosowaniem spójnika „i”:
rozporządzenia (UE) 2015/17 i 2015/18
(akty mające tę samą domenę)
rozporządzenia (UE) 2015/17 i 2015/18 oraz (UE, Euratom) 2015/623
(akty mające różne domeny)
art. 2 i 3
2)
więcej numerów – należy zastosować półpauzę (w wypadku prostych liczb) lub wyrażenie „od … do …”:
art. 2–8
rozporządzenia (UE) od 2016/52 do 2016/56

Zapisów art. 1–3 i art. 1, 2 i 3 nie można stosować zamiennie.

Zapis art. 1–3 oznacza, że chodzi o pełną treść wymienionych artykułów, łącznie np. z dodatkowymi artykułami 1a, 1b, 2a itd.

Zapis art. 1, 2 i 3 oznacza, że mowa tylko o tych artykułach, bez ewentualnych artykułów dodatkowych.

Odniesienia do Dziennika Urzędowego

Zob. pkt 3.1.

Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona