ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

4.5. Sygnatura nadawana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Europejska sygnatura orzecznictwa (European case-law identifier – ECLI) została opracowana, by ułatwić prawidłowe i jednoznaczne przywoływanie orzeczeń sądów europejskich i krajowych. Została stopniowo wprowadzona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 2014 r.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nadaje ECLI wszystkim orzeczeniom sądów Unii Europejskiej wydanym od 1954 r. (wyrokom, postanowieniom, opiniom Trybunału, decyzjom (wyjątkowa procedura ponownego rozpoznania)), opiniom i stanowiskom rzeczników generalnych oraz informacjom o tych orzeczeniach (streszczeniom i podsumowaniom, informacjom dotyczącym orzeczeń niepublikowanych).

ECLI zawiera pięć obowiązkowych elementów, złożonych wyłącznie z łacińskich znaków alfanumerycznych, rozdzielonych dwukropkiem, jak pokazano poniżej:

1)
skrót ECLI oznaczający, że mamy do czynienia z europejską sygnaturą orzecznictwa,
2)
kod państwa wskazujący państwo członkowskie danego sądu lub trybunału (zob. tabela w pkt 7.1.1) lub kod „EU” w przypadku sądu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
3)
kod sądu, który wydał orzeczenie (w przypadku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej „C” oznacza „Trybunał Sprawiedliwości”, „T” – Sąd, a „F” – „Sąd do spraw Służby Publicznej”),
Uwaga:
Sąd do spraw Służby Publicznej zakończył działalność 1 września 2016 r. po powierzeniu jego właściwości Sądowi.
4)
rok wydania orzeczenia w zapisie czterocyfrowym,
5)
liczba porządkowa w formacie, o którym decyduje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub każde państwo członkowskie. Składa się ona z maksymalnie 25 znaków alfanumerycznych. Ze znaków interpunkcyjnych dopuszcza się wyłącznie stosowanie kropek.
ECLI:EU:C:2006:710
Podstawa prawna

Konkluzje Rady zalecające wprowadzenie europejskiej sygnatury orzecznictwa (European case-law identifier — ECLI) oraz minimalnego zestawu znormalizowanych metadanych orzecznictwa (Dz.U. C 127 z 29.4.2011, s. 1).

Przydatne linki ECLI

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sposób cytowania orzecznictwa:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_126035/pl

Europejski portal „e-Sprawiedliwość”:
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-pl.do

Zasady dotyczące przywoływania orzecznictwa:
zob. pkt 5.9.3.

Ostatnia aktualizacja: 1.9.2017
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona