ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

4.1. Autorzy, zleceniodawcy, Urząd Publikacji i drukarnie

4.1.1. Autorzy i Urząd Publikacji

Instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii Europejskiej mogą zwrócić się do Urzędu Publikacji w sprawie każdej planowanej publikacji. Do usług, jakie Urząd oferuje, należą między innymi:

przygotowywanie publikacji papierowych i multimedialnych (płyty CD, DVD, strony internetowe, książki elektroniczne) oraz umów z zewnętrznymi podwykonawcami,
projekt graficzny,
korekta,
drukowanie na zamówienie (ang. printing on demand),
nadawanie numerów identyfikacyjnych (ISBN, ISSN, DOI, numery katalogowe – zob. pkt 4.4).
Uwaga:
Publikacjom przygotowywanym bezpośrednio przez Urząd numery identyfikacyjne nadawane są automatycznie.

Procedura w skrócie

Służby autora muszą najpierw zwrócić się do działu zamawiającego w swojej instytucji lub agencji z wnioskiem o zamówienie usług. Następnie do Urzędu Publikacji przesyłany jest wniosek wydawniczy. Na podstawie szacunków lub kosztorysu Urząd Publikacji przygotowuje formularz zamówienia i przesyła go do zatwierdzenia działowi zamawiającemu.

Po otrzymaniu przez Urząd Publikacji podpisanego formularza zamówienia oraz ostatecznej wersji manuskryptu tekst jest czytany i przygotowywany pod względem typograficznym. Na koniec procesu produkcji, po sprawdzeniu liczby zamawianych egzemplarzy, numerów identyfikacyjnych (ISBN, ISSN, DOI, numeru katalogowego), ewentualnej ceny sprzedaży oraz warunków dostawy, wystawia się formularz zgody na druk (fr. bon à tirer).

Po otrzymaniu gotowych egzemplarzy Urząd Publikacji sprawdza je pod względem jakości oraz potwierdza zgodność między dostarczonymi publikacjami a danymi na fakturze.

W wypadku wydawnictw seryjnych (periodyków) należy unikać zmian tytułu lub szaty graficznej w ciągu roku, gdyż może to być przyczyną komplikacji i opóźnień w druku i katalogowaniu oraz spowodować utrudnienia w sprzedaży i dezorientację wśród czytelników.

Do autorów

Jak przygotować publikację, zaprojektować plakat, dotrzeć do grupy docelowej?
Odpowiedzi na wszystkie pytania natury technicznej lub administracyjnej można znaleźć na stronie:

PubliCare (https://webgate.ec.europa.eu/multisite/publicare/)
(Link wewnętrzny – dokument roboczy dla pracowników instytucji, organów i agencji Unii Europejskiej)
Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona