ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

Tabele podsumowujące

Zawartość serii

L (1) C (2) S

Akty ustawodawcze (L I)

Akty o charakterze nieustawo­dawczym (L II)

Inne akty (L III)

Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom (L IV)

Rezolucje, zalecenia i opinie (C I)

Komunikaty (C II)

Akty przygotowawcze (C III)

Informacje (C IV)

Ogłoszenia (C V)

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (zaproszenia do składania ofert): roboty budowlane, dostawy, usługi (procedury otwarte, ograniczone, przyspieszone)

Ogłoszenia instytucji, organów, organi­zacji i programów wspólnotowych (np. Europejski Fundusz Inwestycyjny, Europejski Bank Inwestycyjny)

(1)
Seria uzupełniana przez serię L … I (zob. pkt 1.1, seria L).
(2)
Seria uzupełniana przez serie C … A, C … E (publikacja zakończona 1 kwietnia 2014 r.) i C … I (zob. pkt 1.1, seria C).

Elementy rozróżniające rozporządzeń, dyrektyw i decyzji (L I i L II)

Instytucja Akt Rodzaj aktu Elementy charakterystyczne – akt ustawodawczy/o charakterze nieustawodawczym Część Podpis
Parlament Europejski + Rada Rozporządzenie Ustawodawczy (zwykła procedura ustawodawcza)

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […], w szczegól­ności jego art. […]

+ umocowanie:
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą

L I Przewodniczący PE + przewodniczący Rady
Dyrektywa Ustawodawczy (zwykła procedura ustawodawcza)

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […], w szczegól­ności jego art. […]

+ umocowanie:
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą

L I Przewodniczący PE + przewodniczący Rady
Decyzja Ustawodawczy (zwykła procedura ustawodawcza)

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […], w szczegól­ności jego art. […]

+ umocowanie
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą

L I Przewodniczący PE + przewodniczący Rady
Decyzja
(np. uruchomienie Europejskiego
Funduszu Dostosowania do Globalizacji)
O charakterze nieustawo­dawczym

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […],

Brak umocowania dotyczącego procedury ustawodawczej

L II Przewodniczący PE + przewodniczący Rady
 
Parlament Europejski Rozporządzenie Ustawodawczy (specjalna procedura ustawodawcza)

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […], w szczegól­ności jego art. […]

+ umocowanie
stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą

L I Przewodniczący PE
Decyzja O charakterze nieustawo­dawczym

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […], w szczegól­ności jego art. […]

Brak umocowania dotyczącego procedury ustawodawczej

L II Przewodniczący PE
 
Rada Europejska Decyzja O charakterze nieustawo­dawczym

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […], w szczegól­ności jego art. […]

Brak umocowania dotyczącego procedury ustawodawczej

L II Przewodniczący Rady Europejskiej
 
Rada Rozporządzenie Ustawodawczy (specjalna procedura ustawodawcza)

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […], w szczegól­ności jego art. […]

+ umocowanie
stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą

L I Przewodniczący Rady
Rozporządzenie
(oparte
bezpośrednio
na Traktatach)
O charakterze nieustawo­dawczym

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […], w szczegól­ności jego art. […]

Brak umocowania dotyczącego procedury ustawodawczej

L II Przewodniczący Rady
Rozporządzenie
wykonawcze
O charakterze nieustawo­dawczym

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […],

+ drugie umocowanie:
uwzględniając […], w szczegól­ności jego/jej art. […]

Brak umocowania dotyczącego procedury ustawodawczej

L II Przewodniczący Rady
Dyrektywa Ustawodawczy (specjalna procedura ustawodawcza)

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […], w szczegól­ności jego art. […]

+ umocowanie
stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą

L I Przewodniczący Rady
Dyrektywa
(oparta
bezpośrednio
na Traktatach)
O charakterze nieustawo­dawczym

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […], w szczegól­ności jego art. […]

Brak umocowania dotyczącego procedury ustawodawczej

L II Przewodniczący Rady
Dyrektywa
wykonawcza
O charakterze nieustawo­dawczym

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […],

+ drugie umocowanie:
uwzględniając […], w szczegól­ności jego/jej art. […]

Brak umocowania dotyczącego procedury ustawodawczej

L II Przewodniczący Rady
Decyzja Ustawodawczy (specjalna procedura ustawodawcza)

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […], w szczegól­ności jego art. […]

+ umocowanie
stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą

L I Przewodniczący Rady
Decyzja
(oparta
bezpośrednio
na Traktatach,
w tym decyzje WPZiB)
O charakterze nieustawo­dawczym

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […], w szczegól­ności jego art. […]

W przypadku decyzji WPZiB, pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczegól­ności jego art. […]

Brak umocowania dotyczącego procedury ustawodawczej

L II Przewodniczący Rady
Decyzja
wykonawcza
O charakterze nieustawo­dawczym

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […],

+ drugie umocowanie:
uwzględniając […], w szczegól­ności jego/jej art. […]

Brak umocowania dotyczącego procedury ustawodawczej

L II Przewodniczący Rady
 
Komisja Rozporządzenie
(oparte
bezpośrednio
na Traktatach)
O charakterze nieustawo­dawczym

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […], w szczegól­ności jego art. […]

Brak umocowania dotyczącego procedury ustawodawczej

L II Przewodniczący Komisji
Rozporządzenie
delegowane
O charakterze nieustawo­dawczym

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […],

+ drugie umocowanie: uwzględniając […], w szczegól­ności jego/jej art. […]

Brak umocowania dotyczącego procedury ustawodawczej

L II Przewodniczący Komisji
Rozporządzenie
wykonawcze
O charakterze nieustawo­dawczym

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […],

+ drugie umocowanie:
uwzględniając […], w szczegól­ności jego/jej art. […]

Brak umocowania dotyczącego procedury ustawodawczej

L II Przewodniczący Komisji
Dyrektywa
(oparta
bezpośrednio
na Traktatach)
O charakterze nieustawo­dawczym

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […], w szczegól­ności jego art. […]

Brak umocowania dotyczącego procedury ustawodawczej

L II Przewodniczący Komisji
Dyrektywa delegowana O charakterze nieustawo­dawczym

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […],

+ drugie umocowanie:
uwzględniając […], w szczegól­ności jego/jej art. […]

Brak umocowania dotyczącego procedury ustawodawczej

L II Przewodniczący Komisji
Dyrektywa wykonawcza O charakterze nieustawo­dawczym

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […],

+ drugie umocowanie:
uwzględniając […], w szczegól­ności jego/jej art. […]

Brak umocowania dotyczącego procedury ustawodawczej

L II Przewodniczący Komisji
Decyzja
(oparta
bezpośrednio
na Traktatach)
O charakterze nieustawo­dawczym

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […], w szczegól­ności jego art. […]

Brak umocowania dotyczącego procedury ustawodawczej

L II Przewodniczący Komisji
Członek Komisji
(jeśli wskazani są adresaci)
Decyzja
delegowana
O charakterze nieustawo­dawczym

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […],

+ drugie umocowanie:
uwzględniając […], w szczegól­ności jego/jej art. […]

Brak umocowania dotyczącego procedury ustawodawczej

L II Przewodniczący Komisji
Członek Komisji
(jeśli wskazani są adresaci)
Decyzja
wykonawcza
O charakterze nieustawo­dawczym

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając Traktat […],

+ drugie umocowanie:
uwzględniając […], w szczegól­ności jego/jej art. […]

Brak umocowania dotyczącego procedury ustawodawczej

L II Przewodniczący Komisji
Członek Komisji
(jeśli wskazani są adresaci)
 
Europejski Bank Centralny Rozporządzenie O charakterze nieustawo­dawczym

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając […], w szczegól­ności […]

Brak umocowania dotyczącego procedury ustawodawczej

L II Prezes EBC
Decyzja O charakterze nieustawo­dawczym

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając […], w szczegól­ności […]

Brak umocowania dotyczącego procedury ustawodawczej

L II Prezes EBC
Wytyczne O charakterze nieustawo­dawczym

Pierwsze umocowanie:
uwzględniając […], w szczegól­ności […]

Brak umocowania dotyczącego procedury ustawodawczej

L II Prezes EBC

Numeracja Dzienników Urzędowych

Data Numer
Od 1952 r. do 30.6.1967 r. (numeracja ciągła oraz rok wydania) Dz.U. 106 z 30.12.1962, s. 2553/62
Od 1.7.1967 r. (każdy numer zaczyna się od s. 1) Dz.U. 174 z 31.7.1967, s. 1
Od 1968 r. (powstanie Dz.U. L i C) do chwili obecnej Dz.U. L 76 z 28.3.1968, s. 1
Dz.U. C 108 z 19.10.1968, s. 1
1978 r. (powstanie Dz.U. S) Dz.U. S 99 z 5.5.1978, s. 1
1991 r. (powstanie Dz.U. C … A) Dz.U. C 194 A z 31.7.2008, s. 1
Od 31.8.1999 r. do 31.3.2014 r. (Dz.U. C … E) Dz.U. C 198 E z 26.7.2008, s. 1
1.1.2016 (powstanie Dz.U. L … I i C … I) Dz.U. L 11 I z 16.1.2016, s. 1
Dz.U. C 15 I z 16.1.2016, s. 1

Numeracja aktów (seria L)

Rozporządzenia
Data Numer
Od 1952 r. do 31.12.1962 r. rozporządzenie nr 17
Od 1.1.1963 r. do 31.12.1967 r. rozporządzenie nr 1009/67/EWG
Od 1.1.1968 r. do 31.10.1993 r. rozporządzenie (EWG) nr 1470/68
Od 1.11.1993 r. do 31.12.1998 r. rozporządzenie (WE) nr 3031/93
Od 1.1.1999 r. do 30.11.2009 r.

rozporządzenie (WE) nr 302/1999

rozporządzenie (WE) nr 1288/2009

Od 1.12.2009 r. do 31.12.2014 r. rozporządzenie (UE) nr 1178/2009
Od 1.1.2015 r. rozporządzenie (UE) 2015/475
Dyrektywy, decyzje
Akt Data Numer
Dyrektywa
(L I i L II)
Do 31.12.2014 r.

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE

dyrektywa Rady 2010/12/UE

dyrektywa Komisji 2010/29/UE

Od 1.1.2015 r.

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/254

dyrektywa Rady (UE) 2015/121

dyrektywa Komisji (UE) 2015/565

Decyzja
(L I)
Do 31.12.2014 r. decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 284/2010/UE
Od 1.1.2015 r. decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/601
Decyzja
(L II)
Do 31.12.2014 r.

decyzja Komisji 2010/261/UE

decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/204/UE

decyzja Rady 2010/231/WPZiB

Od 1.1.2015 r.

decyzja Komisji (UE) 2015/119

decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/468

decyzja Rady (WPZiB) 2015/76

Zalecenia, wytyczne (L II)
Akt Data Numer
Zalecenie Do 31.12.2014 r. 2009/1019/UE
Od 1.1.2015 r. (UE) 2015/682
Wytyczne Do 31.12.2014 r. 2009/1021/UE (EBC/2009/28)
Od 1.1.2015 r. (UE) 2015/732 (EBC/2015/20)
Uwaga:

Zalecenia są publikowane:

w części L II: zalecenia Rady (art. 121, 126 i 140 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), Komisji (art. 292), Europejskiego Banku Centralnego (art. 292),
w części C I: zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, zalecenia Rady, zalecenia Komisji, zalecenia Europejskiego Banku Centralnego,
w części C III: zalecenia Europejskiego Banku Centralnego (art. 129 i 219).
Decyzje EOG, decyzje i zalecenia EFTA
Akt Data Numer
Decyzja Wspólnego Komitetu EOG Do 31.12.2014 r. (jedynie numer nadany przez instytucję przyjmującą akt) nr 119/2009
Od 1.1.2015 r. (podwójna numeracja) nr 159/2014 [2015/94]
Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA Do 31.12.2014 r. (jedynie numer nadany przez instytucję przyjmującą akt) nr 133/09/COL
Od 1.1.2015 r. (podwójna numeracja)

nr 30/15/COL [2015/1813]

nr 226/17/COL [2018/564]

Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA Do 31.12.2014 r. (jedynie numer nadany przez instytucję przyjmującą akt) nr 119/07/COL
Od 1.1.2015 r. (podwójna numeracja) nr N/15/COL [2015/N]

Struktura aktu

Struktura aktu
Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona