ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

3.4. Kolejność przywołań

3.4.1. Kolejność przywoływania traktatów

Od 1 grudnia 2009 r. (czyli od momentu wejścia w życie Traktatu z Lizbony) kolejność, w jakiej poszczególne traktaty są przywoływane w tekście aktu (przede wszystkim w umocowaniach), jest następująca:

Traktat o Unii Europejskiej,
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.
Uwaga:

Do 30 listopada 2009 r. kolejność przywoływania Traktatów była następująca:

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (Traktat EWWiS wygasł 23 lipca 2002 r.),
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,
Traktat o Unii Europejskiej (Traktat ten najczęściej wymieniany był jako ostatni, mógł być jednak wymieniony również jako pierwszy).

Kolejność wymieniania „wspólnot” zmieniała się w czasie:

1)

do końca 1997 r. kolejność, w jakiej poszczególne wspólnoty były wymieniane w aktach, zależała od roku, w którym dany akt prawny został wydany. Kolejność ta była następująca:

EWG (WE), Euratom, EWWiS:
1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995,
Euratom, EWWiS, EWG (WE):
1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996,
EWWiS, EWG (WE), Euratom:
1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997;
2)
od 1998 r. do 23 lipca 2002 r. kolejność wymieniania była stała:
WE, EWWiS, Euratom
3)
od 24 lipca 2002 r. (po wygaśnięciu Traktatu EWWiS) do 30 listopada 2009 r. kolejność wymieniania wspólnot była następująca:
WE, Euratom
4)
od 1 grudnia 2009 r.:
UE, Euratom

Wyrażenia „Europejska Wspólnota Gospodarcza” oraz „Wspólnota Europejska” stosuje się według następującej zasady:

Europejska Wspólnota Gospodarcza lub EWG: w aktach przyjętych przed 1 listopada 1993 r.,
Wspólnota Europejska lub WE: w aktach przyjętych po 1 listopada 1993 r.
Przywoływanie nazw traktatów

Pełnej nazwy traktatu używa się obowiązkowo przy jego pierwszym przywołaniu.

W kolejnych przywołaniach:

jeżeli w danym tekście przywołuje się tylko jeden traktat, używa się słowa „Traktat”,
jeśli przywoływana jest większa liczba traktatów, mogą być one przywoływane w formach krótkich:
„Traktat UE” lub „traktat UE” (*) dla Traktatu o Unii Europejskiej,
„TFUE” dla Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
„Traktat WE” lub „traktat WE” (*) dla Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
„Traktat Euratom” lub „traktat EWEA” (*) dla Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,
„Traktat EWWiS” lub „traktat EWWiS” (*) dla Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

O zasadach dotyczących pisowni nazw traktatów zob. też pkt 10.2.1.

Uwaga:
W latach 1999 (traktat z Amsterdamu) i 2009 (Traktat z Lizbony) miała miejsce zmiana numeracji artykułów traktatów. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Trybunał Obrachunkowy stosują szczególne zasady dotyczące przywoływania artykułów, w zależności od tego, czy chcą się odnieść do wersji wcześniejszych czy późniejszych wobec tych kolejnych zmian numeracji.
(*)
W Dzienniku Urzędowym, poza dokumentami Trybunału Sprawiedliwości, obowiązuje zapis wielką literą.

3.4.2. Porządek publikacji

Kolejność, w jakiej instytucje przyjmujące akt pojawiają się w poszczególnych częściach i sekcjach Dziennika Urzędowego (serie L i C), jest następująca:

przedstawiciele rządów państw członkowskich (zebrani w Radzie lub nie),
Rada i przedstawiciele rządów państw członkowskich,
Parlament Europejski,
Rada Europejska,
Parlament Europejski i Rada,
Rada,
Komisja Europejska,
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
Europejski Bank Centralny,
Trybunał Obrachunkowy,
Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny,
Europejski Komitet Regionów,
Europejski Bank Inwestycyjny,
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich,
Europejski Inspektor Ochrony Danych,
jednostki organizacyjne,
organy utworzone na mocy umów międzynarodowych.

W części L III,  w rubryce „Europejski Obszar Gospodarczy”, i w części C IV, w rubryce „Informacje dotyczące Europejskiego Obszaru Gospodarczego”, porządek publikacji jest następujący:

Wspólny Komitet EOG,
Urząd Nadzoru EFTA,
Stały Komitet Państw EFTA,
Komitet Konsultacyjny EOG,
Trybunał EFTA.

Porządek protokolarny i nazwy instytucji, organów i jednostek organizacyjnych, zob. pkt 9.5.

3.4.3. Kolejność wymieniania państw

Nazwy krajów, skróty ich nazw oraz kolejność, w jakiej są one wymieniane, omówiono w pkt 7.1 oraz w załącznikach A5A6.

Uwaga:
W wypadku odesłań do umów międzynarodowych z państwami, których nazwa została zmieniona, należy bezwzględnie używać nazw oficjalnych tych państw obowiązujących w chwili, gdy akt został podpisany, nie zaś aktualnej nazwy danego państwa.

3.4.4. Kolejność wymieniania języków i teksty wielojęzyczne

Nazwy, skróty oraz kolejność języków i wersji językowych omówiono w pkt 7.2.

3.4.5. Kolejność wymieniania walut

Nazwy, skróty oraz kolejność wymieniania walut omówiono w pkt 7.3 oraz w załączniku A7.

Zasady pisowni związane z walutami, zob. zwłaszcza pkt 7.3.3.

Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona