ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

2.7. Podziały aktu

Nazwa jednostki redakcyjnej Oznaczenie Przywołania w tekście
Akty
Preambuła (1)
Umocowania (1)   w umocowaniu pierwszym
Motyw nienumerowany
(gdy motyw jest tylko jeden) (1)
  w motywie (2)
Motyw numerowany (1) (1), (2) w motywie 1, 2 (2)
Część normatywna (3)
Artykuł (3) Artykuł
Artykuł 1, 2
w artykule
w art. 1, 2
Ustęp (3) 1., 2. w ust. 1, 2
Akapit   w akapicie pierwszym (drugim, trzecim)
[(w) art. 1] akapit pierwszy
[(w) art. 1 ust. 1] akapit drugi
Litera (3)
Punkt/podpunkt (3) (4)
Punkt/podpunkt (3) (4)
a), b)
(i), (ii)
1), 2)
w lit. a), b)
w pkt (i), (ii)/w ppkt (i), (ii)
w pkt 1, 2/w ppkt 1, 2
[(w) art. 1 ust. 1 akapit pierwszy] lit. a) pkt (i) ppkt 1
Tiret (5) w tiret pierwszym, drugim
[(w) art. 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) pkt (i) ppkt 1] tiret pierwsze
Załącznik
  Załącznik
Załącznik I, II (lub Załącznik A, B)
w załączniku
w załączniku I, II (lub załączniku A, B)
Dodatek
  Dodatek
Dodatek 1, 2
w dodatku
w dodatku 1, 2 (do załącznika)
Inne podziały
Część Część I, II
(lub Część pierwsza, Część druga)
w części I, II
(lub w części pierwszej, w części drugiej)
Tytuł Tytuł I, II w tytule I, II
[w części I] tytuł I
Rozdział Rozdział I, II (lub Rozdział 1, 2)
(nie: Rozdział pierwszy)
w rozdziale I, II (lub rozdziale 1, 2)
[w części I tytuł I] rozdział I
Sekcja Sekcja 1, 2
(nie: Sekcja pierwsza)
w sekcji 1, 2
[w części I tytuł I rozdział I] sekcja 1
Punkt (6) I, II (lub A, B)
I. (lub A., lub 1.)
w pkt I, II (pkt A, B)
w pkt I (pkt A, pkt 1)
(1)
(2)
Przed 7.2.2000 r., gdy motywy były nienumerowane: w motywie pierwszym, drugim.
(3)
Jeżeli artykuły, ustępy lub inne jednostki redakcyjne oznaczone numerem lub literą dodawane są w części normatywnej obowiązującego aktu, oznacza się je tym samym numerem co poprzedzająca je jednostka redakcyjna tego samego rzędu i odpowiednio małą literą a, b, c, d itd. Zob. również pkt 3.3.2.
(4)
Podpunkt jest jednostką redakcyjną niższego rzędu. Używamy tej nazwy, jeśli jedną z jednostek redakcyjnych wyższego rzędu jest punkt, na przykład w artykułach zmieniających: pkt 2 lit. a) ppkt (i).
(5)
Do chwili wprowadzenia narzędzia do edycji tekstów EdiT w 2021 r. w wyliczeniach możliwe było korzystanie z tiret jako pierwszego poziomu enumeracji.
(6)
Używany w niektórych zaleceniach, rezolucjach i deklaracjach.
Uwaga:
Odsyłając do części wprowadzającej wyliczenie, używamy wyrażenia „formuła wprowadzająca”. Na końcu tej formuły umieszcza się dwukropek.
Elementy wyliczone w tej tabeli nie są ułożone w stałym porządku. Struktura może się zmieniać w zależności od charakteru tekstu.

Zob. Visual Guide – Official Journal typographical rulesPDF.

Ostatnia aktualizacja: 1.6.2021
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona