ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

2.2. Preambuła (umocowania i motywy)

W akcie prawnym „preambuła” jest częścią między tytułem a częścią normatywną aktu.

(a)

Umocowania

Umocowania wskazują kolejno:

1)
podstawę prawną aktu:
a)
akty prawa pierwotnego (traktaty, akty przystąpienia, protokoły załączone do traktatów) i umowy międzynarodowe (umowy, protokoły związane z umowami, konwencje itd.), które stanowią ogólną podstawę prawną danego aktu:
uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, [w szczególności jego art. …],
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, [w szczególności jego art. …],
uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, [w szczególności jego art. …],
uwzględniając Akt przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji,

Nie podaje się skrótów nazw traktatów.

Jeśli akt opiera się na większej liczbie traktatów, należy je przywoływać – w oddzielnych wersach – w następującym porządku: Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

Tytuły aktów prawa pierwotnego przywołuje się bez odsyłaczy do przypisów. Tytuły umów międzynarodowych, w tym związanych z nimi protokołów, mogą być przywoływane w ich formie skróconej i mogą im towarzyszyć odsyłacze do przypisów;

b)
w stosownych przypadkach, akty prawa wtórnego, które stanowią szczególną podstawę danego aktu. Akty te są przywoływane w pełnej formie tytułu, któremu towarzyszy odsyłacz do przypisu określającego adres publikacyjny:

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (1),

[…]

(1)
Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 1.
2)
akty przygotowawcze (np. wnioski, inicjatywy, zalecenia, zgody lub opinie przewidziane przez Traktaty), po których ewentualnie może pojawić się odsyłacz do przypisu:

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniajac opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

[…]

(1)
Opinia z dnia 5 maja 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(2)
Opinia z dnia 17 lutego 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

W wypadku gdy Traktat wymaga konsultacji z instytucją lub organem i w wyniku kon­sultacji wydana zostaje opinia, wprowadza się umocowanie słowami „uwzględniając opinię…”, po którym dodaje się odsyłacz do przypisu zawierającego adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym lub, w wypadku jego braku, wyrażenie „Opinia z dnia [data] (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym)”.

W wypadku gdy Traktat wymaga konsultacji z instytucją lub organem, ale w wyniku kon­sultacji nie zostaje wydana opinia, stosowne umocowanie brzmi: „po konsultacji z … ,” (bez odsyłacza do przypisu i bez innych szczegółów);

3)
w wypadku aktów ustawodawczych:
a)
przekazanie projektu aktu parlamentom narodo­wym:
po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,
b)
zastosowaną procedurę:
(i)
zwykła procedura ustawodawcza:

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (3),

[…]

(3)
Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. (Dz.U. C 87 E z 1.4.2010, s. 191) oraz stanowisko Rady w pierwszym czytaniu z dnia 15 lutego 2010 r. (Dz.U. C 107 E z 27.4.2010, s. 1). Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r.
(ii)
zwykła procedura ustawodawcza, z komitetem pojednawczym:

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, uwzględniając wspólny projekt zatwierdzony w dniu 24 stycznia 2011 r. przez komitet pojednawczy (2),

[…]

(2)
Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. (Dz.U. C 184 E z 8.7.2010, s. 312), stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu z dnia 11 marca 2010 r. (Dz.U. C 122 E z 11.5.2010, s. 1), stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym), decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2011 r. oraz rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 lutego 2011 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(iii)
specjalna procedura ustawodawcza:
stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

Wszystkie umocowania zaczynają się małą literą i kończą się przecinkiem.

(b)

Motywy

Motywy zawierają uzasadnienie przepisów części normatywnej (artykułów) aktu.

Motywy wprowadzane są formułą „a także mając na uwadze, co następuje:”. Są one numero­wane. Każdy motyw zaczyna się wielką literą i kończy kropką. Jeśli motyw składa się z kilku zdań, każde z nich również kończy się kropką, poza ostatnim zdaniem ostatniego motywu – lub jedynego motywu – które kończy się przecinkiem.

a) Motywy przyjmują następującą formę:

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)
Rozporządzenie (WE) nr 763/2008 ustanawia […].
(2)
W celu przeprowadzenia oceny jakości danych przekazywanych Komisji (Eurostatowi) przez państwa członkowskie konieczne jest określenie ustaleń dotyczących raportów jakości i ich struktury.
[…]
 
(4)
Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

W tekście motywy przywołuje się w następujący sposób (cyfry bez nawiasu):

motyw 1, motyw 2 itd.

b) Może się zdarzyć, że akt zawiera tylko jeden motyw. Ten jedyny motyw nie jest numerowany. Jest on złożony na tę samą szerokość co reszta tekstu, tworząc osobny akapit po zdaniu wprowadzającym. Kończy się on przecinkiem:

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standar­dowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

Uwaga:

Do 6 lutego 2000 r. motywy zaczynały się małą literą i kończyły średnikiem (poniższa forma motywów jest nadal używana w niektórych aktach Rady):

mając na uwadze, że Komisja […]; (w motywie pierwszym i kolejnych)
mając na uwadze opinię […], (w motywie ostatnim)

W tekście – z powodu braku numeracji – motywy te były przywoływane w następujący sposób: motyw pierwszy, motyw drugi itd.

W niektórych aktach (szczególnie w rozporządzeniach antydumpingowych/antysubsydyjnych) motywy były wprowadzane formułą „a także mając na uwadze, co następuje:”. Były one numerowane, a każdy z nich zaczynał się wielką literą i kończył kropką (stało się to powszechną praktyką).

W okresie przejściowym między 1998 r. a 6 lutego 2000 r. stosowano oba zapisy.

W rezolucjach Parlamentu Europejskiego dotyczących udzielenia absolutorium z wykonania budżetu elementy tekstu zaczynające się od tiret określane są jako „odniesienia”, po nich następują „motywy” oznaczane literami, a następnie „ustępy” rozpoczynające się cyframi.
uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008,
uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego na temat sprawozdania finansowego Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008 wraz z odpowiedzią Kolegium,
uwzględniając zalecenie Rady […],
A.
mając na uwadze, że Kolegium […],
B.
mając na uwadze, że Europejski Trybunał Obrachunkowy w swoim sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego Kolegium […],
Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona