ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

2.1. Tytuł

Pełny tytuł aktu zawiera:

określenie rodzaju aktu (rozporządzenie, dyrektywa itp.),
nazwa instytucji lub organu, które przyjęły akt,
numer [tzn. odpowiedni skrót lub akronim („UE”, „Euratom”, „UE, Euratom”, „WPZiB”), rok oraz numer porządkowy aktu],
data przyjęcia (a dla aktów przyjętych wspólnie przez Parlament Europejski i Radę – data podpisania),
temat (czyli określenie przedmiotu aktu),
w przypadku aktów z podwójną numeracją – numer nadany przez instytucję przyjmującą akt (zob. pkt 1.2.2. Podwójna numeracja).

Zasady przywoływania tytułów i odsyłania do nich są omówione w pkt 3.2.

Szyk ten obowiązuje we wszystkich aktach przyjętych przez instytucje Unii Europejskiej, a także w aktach przyjętych przez organy EOG i EFTA.

Uwaga:
Do 31 grudnia 2007 r. inny szyk stosowany był w dokumentach przyjętych wspólnie przez Parlament Europejski i Radę: nazwy instytucji przyjmujących akt umieszczane były po numerze aktu.

Szyk ten jest inny w tytułach aktów przyjętych przez organy (rady, komisje i komitety) utworzone na mocy umów międzynarodowych (z wyjątkiem EOG i EFTA):

wskazanie rodzaju aktu (np. decyzja),
numer (tzn. numer porządkowy aktu i rok),
nazwa organu przyjmującego dany akt,
data przyjęcia,
temat,
numer nadany przez Urząd Publikacji.
decyzja nr 1/2015 Komitetu ustanowionego na mocy umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności z dnia 14 kwietnia 2015 r. dotycząca zmiany rozdziału 16 dotyczącego wyrobów budowlanych i rozdziału 18 dotyczącego produktów biobójczych oraz w sprawie aktualizacji odniesień do aktów prawnych wymienionych w załączniku 1 [2015/1058]
decyzja nr 1/2016 Wspólnego Komitetu ds. Transportu lotniczego Unia Europejska/Szwajcaria ustanowionego na mocy umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 11 kwietnia 2016 r. zastępująca załącznik do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego [2016/689]

Jeśli tytuł został zmieniony innym aktem lub poprawiony w drodze sprostowania, należy zawsze przywoływać ten zmieniony lub poprawiony tytuł.

Uwaga:
Na pierwszej stronie aktu pod tytułem mogą pojawić się wyrażenia „tekst jednolity” lub „wersja przekształ­cona”. Wyrażenia te zawsze zapisywane są pod tytułem, w nawiasie, małymi literami, pismem pogrubio­nym. Nie pojawiają się one nigdy w spisie treści na okładce ani w odesłaniach do rzeczonego aktu.
Ostatnia aktualizacja: 24.7.2018
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona