ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

1.2. Seria L

1.2.1. Klasyfikacja aktów

Wydania serii L dzielą się na części i sekcje według poniższego schematu (zob. również EUR-LexPDFVisual Guide — Official Journal typographical rulesPDF).

Dziennik Urzędowy – seria L
L I – Akty ustawodawcze
rozporządzenia
dyrektywy
decyzje
budżety
L II – Akty o charakterze nieustawodawczym
umowy międzynarodowe
rozporządzenia
dyrektywy
decyzje
zalecenia
wytyczne
regulaminy wewnętrzne i regulaminy postępowania
akty przyjęte przez organy utworzone na mocy umów międzynarodowych
porozumienia międzyinstytucjonalne
L III – Inne akty
Europejski Obszar Gospodarczy
L IV – Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom
Uwaga:
Porządek publikacji w każdej rubryce („rozporządzenia”, „dyrektywy” itd.) według instytucji przyjmujących akt został omówiony w pkt 3.4.2.
W części L II, w rubrykach „rozporządzenia”, „dyrektywy” i „decyzje”, akty klasyfikuje się zgodnie ze wskazanym powyżej porządkiem i według instytucji, w następującej kolejności: 1) akty oparte bezpośrednio na Traktacie; 2) akty delegowane; 3) akty wykonawcze (zob. Tabele podsumowujące).

Części

Akty publikowane w serii L Dziennika Urzędowego zamieszczane są w różnych częściach.

L I – Akty ustawodawcze

W części tej publikuje się „akty ustawodawcze”, w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, to znaczy rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, które zostały przyjęte:

albo w drodze zwykłej procedury ustawodawczej (przyjęte wspólnie przez Parlament Europejski i Radę),
albo w drodze specjalnej procedury ustawodawczej (przyjęte przez Radę z udziałem Parlamentu Europejskiego lub przyjęte przez Parlament Europejski z udziałem Rady).

W części L I publikuje się również budżet ogólny Unii Europejskiej (a także budżety korygujące, które są z nim powiązane), ponieważ przyjmowany jest on w drodze specjalnej procedury ustawodawczej.

Uwaga:
Przed 1 grudnia 2009 r. budżet ogólny Unii Europejskiej publikowany był w części L II, pod tytułem „Ostateczne przyjęcie budżetu ogólnego Unii Europejskiej”. Poza tym w serii L publikowane było zestawienie dochodów i wydatków agencji, które obecnie zostało przeniesione do serii C.
L II – Akty o charakterze nieustawodawczym

W części tej publikowane są „akty o charakterze nieustawodawczym”, w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, to znaczy rozporządzenia, dyrektywy i decyzje, które nie zostały przyjęte w drodze procedury ustawodawczej, akty delegowane (art. 290), akty wykonawcze (art. 291) i akty oparte bezpośrednio na Traktatach (akty odnoszące się do umów międzynarodowych, decyzje w obszarze WPZiB itp.), jak również inne akty, takie jak zalecenia EBC i wytyczne.

L III – Inne akty

W części tej zamieszcza się „inne akty”, np. akty Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

L IV – Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom

W części tej publikowane są akty przyjęte przed 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatów WE, UE i Euratom (część ta miała charakter czasowy, nieaktualna).

Klasyfikacja

W każdej części akty są klasyfikowane według dwóch kryteriów:

a)
według rodzaju (rozporządzenie, dyrektywa, decyzja…);
b)
następnie, jeśli zachodzi taka potrzeba, zgodnie z porządkiem publikacji instytucji przyjmujących akt (zob. pkt 3.4.2): Parlament Europejski, Rada Europejska, Parlament Europejski i Rada, Rada, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Bank Centralny, Trybunał Obrachunkowy…
Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona