ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

Wstęp

Historia

1952

W następstwie wejścia w życie Traktatu EWWiS powstaje Dziennik Urzędowy, w którym są publikowane zawiadomienia, decyzje itp.
30 grudnia Dziennik Urzędowy ukazuje się po raz pierwszy.
Od 1952 r. do 19 kwietnia 1958 r. jego tytuł brzmi Dziennik Urzędowy Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Wydawany jest w czterech językach urzędowych: francuskim, niderlandzkim, niemieckim i włoskim.

1958

W następstwie wejścia w życie dwóch kolejnych traktatów: Traktatu EWG i Traktatu Euratom, Dziennik zmienia nazwę na Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich.
Pod nowym tytułem ukazuje się od 20 kwietnia.

1968

W styczniu powstają serie L (Legislacja) i C (Informacje i zawiadomienia).
Pierwsze wydanie serii L ukazuje się 3 stycznia.
Pierwsze wydanie serii C ukazuje się 12 stycznia.

1978

Seria S (Suplement do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich) zostaje stworzona w celu publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych; pierwszy numer ukazuje się 7 stycznia.
Przed jej powstaniem ogłoszenia o zamówieniach publicznych i ogłoszenia Europejskiego Funduszu Rozwoju były publikowane w serii L (do końca 1974 r.), a następnie w serii C (do końca 1977 r.).

1981

Baza danych CELEX (Communitatis Europeae Lex) – międzyinstytucjonalny automatyczny i wielojęzyczny system dokumentacji prawa wspólnotowego – zostaje udostępniona szerokiemu gronu odbiorców.
Baza CELEX, opracowywana przez Komisję, dostępna jest online oraz na taśmach magnetycznych.

1986

Seria S zostaje udostępniona w wersji elektronicznej (baza TEDtenders electronic daily).

1987

Serie L i C zostają udostępnione w formie mikrofilmów.

1991

W styczniu powstaje seria C … A.

1992

W październiku Komisja przekazuje administrowanie bazą CELEX Urzędowi Publikacji.

1997

Seria S zostaje udostępniona na płytach CD-ROM.

1998

Serie L i C zostają udostępnione na stronie internetowej EUR-Lex.
Od 1 lipca nie ukazuje się już seria S w wersji papierowej. Odtąd dostępna jest ona jedynie na płytach CD-ROM i w internecie (baza danych TED).

1999

Od 31 sierpnia publikowana jest, wyłącznie w formie elektronicznej, nowa seria C … E.

2001

Serie L i C zostają udostępnione na płytach CD-ROM.

2002

Od 1 stycznia dostęp do strony EUR-Lex jest bezpłatny.

2003

Od 1 lutego Dziennik Urzędowy zmienia nazwę na Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (wraz z wejściem w życie traktatu z Nicei).

2004

Od 1 maja – w wyniku rozszerzenia Unii Europejskiej – Dziennik Urzędowy publikowany jest w 20 językach. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 930/2004 odstępstwo stanowi maltańskie wydanie Dziennika – przez okres trzech lat (1.5.2004–30.4.2007) instytucje zobowiązane są publikować w języku maltańskim jedynie akty prawne przyjęte wspólnie przez Parlament Europejski i Radę.
Od 1 maja znika też kolorowy pasek na brzegu okładki Dziennika. Wersje językowe są oznaczane odtąd kodem ISO na okładce.
Od 1 maja bazy danych CELEX i EUR-Lex udostępnione są w 20 językach.
W lipcu opublikowane zostaje ostatnie wydanie papierowe Wykazu obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych (ang. Directory of Community legislation in force). Odtąd wykaz ten można znaleźć na stronie EUR-Lex.
Od 1 listopada dane bazy CELEX zostają włączone do bazy EUR-Lex. Od 31 grudnia baza CELEX przestaje być aktualizowana.

2007

Od 1 stycznia Dziennik Urzędowy publikowany jest w 23 językach – w wyniku rozszerzenia UE o Rumunię i Bułgarię oraz w wyniku przyjęcia decyzji o publikacji prawa wtórnego w języku irlandzkim. Jednakże dla wydania irlandzkiego stosowane jest podobne odstępstwo jak dla wydania maltańskiego: w ciągu pięciu lat (1.1.2007–31.12.2011) instytucje są zobowiązane publikować w języku irlandzkim jedynie prawodawstwo przyjęte wspólnie przez Parlament Europejski i Radę [rozporządzenie Rady (WE) nr 920/2005].
1 stycznia wprowadzona zostaje nowa struktura klasyfikacji aktów publikowanych w Dzienniku Urzędowym.

2009

Od 1 grudnia – daty wejścia w życie Traktatu z Lizbony – do 31 grudnia w Dzienniku Urzędowym dodana jest czasowo część L V „Akty przyjęte od dnia 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu Euratom”.

2010

Od 1 stycznia zostaje wprowadzona nowa struktura klasyfikacji aktów publikowanych w Dzienniku Urzędowym, która uwzględnia zmiany wprowadzone przez Traktat z Lizbony.

2012

Odstępstwo dotyczące języka irlandzkiego, wprowadzone w 2007 r., zostało przedłużone rozporządzeniem Rady (UE) nr 1257/2010 na kolejne 5 lat (1.1.2012–31.12.2016).

2013

Od 1 lipca, w wyniku rozszerzenia UE o Chorwację, Dziennik Urzędowy publikowany jest w 24 językach.

2014

1 kwietnia ustaje wydawanie serii C … E.

2016

1 stycznia powstają serie L … I i C … I.
W marcu portal EUR-Lex wprowadza europejski identyfikator prawodawstwa – ELI (European Legislation Identifier).

2017

Odstępstwo dotyczące języka irlandzkiego zostaje przedłużone po raz kolejny rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) 2015/2264, ale jego zakres jest stopniowo zmniejszany, aż do całkowitego wycofania 31 grudnia 2021 r.

2022

Odstępstwo dotyczące języka irlandzkiego przestaje obowiązywać 1 stycznia 2022 r.

Kto przesyła teksty do publikacji z poszczególnych instytucji, organów i jednostek organizacyjnych

Pełna lista instytucji, organów i jednostek organizacyjnych zamieszczona została w pkt 9.5.

Parlament Europejski (Bruksela, Luksemburg, Strasburg)

Teksty do Dziennika Urzędowego przesyłane są przez różne dyrekcje.

Rada Europejska (Bruksela)

Teksty przesyła Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej.

Rada Unii Europejskiej (Bruksela)

Teksty przesyła Sekretariat Generalny.

Komisja Europejska (Bruksela, Luksemburg)

Za przesyłanie tekstów, które mają się ukazać w Dzienniku Urzędowym, tzn. wiążących aktów prawnych (seria L), wniosków Komisji, informacji i zawiadomień (seria C) oraz ogłoszeń o zamówieniach publicznych i ogłoszeń Europejskiego Funduszu Rozwoju (seria S), odpowiada Sekretariat Generalny.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Luksemburg)

Teksty przesyła sekretariat.

Europejski Bank Centralny (Frankfurt nad Menem)

Teksty przesyła Dyrekcja Generalna „Sekretariat i Służby Językowe” lub Dyrekcja Generalna „Służby Prawne”.

Europejski Trybunał Obrachunkowy (Luksemburg)

Teksty przesyła dział „Komunikacja i Sprawozdania”.

Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (Bruksela)

Teksty przesyła Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (Bruksela)

Teksty z różnych jednostek przesyła sekretariat.

Europejski Komitet Regionów (Bruksela)

Teksty przesyła sekretariat.

Europejski Bank Inwestycyjny (Luksemburg)

Teksty przesyłane są przez odpowiednie jednostki.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (Strasburg) oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych (Bruksela)

Teksty przesyłane są przez odpowiednie organy przyjmujące dany dokument.

Jednostki organizacyjne

Lista jednostek organizacyjnych, zob. pkt 9.5.39.5.6.

Wielojęzyczna lista instytucji, organów i jednostek organizacyjnych, zob. załącznik A9.

LegisWrite

LegisWrite to program komputerowy służący do tworzenia i weryfikowania oficjalnych dokumentów (zarówno tych o charakterze prawnym, jak i innych) oraz do ich wymiany między instytucjami. Pozwala on ujednolicić strukturę i formę tekstów.

Więcej informacji o LegisWrite można znaleźć na stronie GoPro (Guide to procedures), dostępnej dla pracowników instytucji i organów europejskich: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/REGISTRY/Legiswrite (en) (*).

Źródła

Główne źródła wykorzystywane w pracy nad tekstami publikowanymi w Dzienniku Urzędowym:

a)
problemy natury językowej:
Wielki słownik ortograficzny, PWN, 2016,
Wielki słownik poprawnej polszczyzny, PWN, 2006,
Słownik języka polskiego, tom 1, 2, 3, PWN, 1998,
J. Podracki, Nowy słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania, Świat Książki, 2005;
b)
zagadnienia dotyczące redagowania aktów prawnych:
Wzory i wskazówki dotyczące aktów sporządzanych w ramach Rady Unii Europejskiej (Rada), 2015,
Vademecum tłumacza – Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy (Komisja),
Wskazówki redakcyjne (Trybunał Sprawiedliwości);
c)
tytuły aktów, ich zawartość, ostatnie zmiany aktów itp.:
EUR-Lex (umożliwia dostęp do prawa Unii Europejskiej: Dziennika Urzędowego oraz traktatów, orzecznictwa, dokumentów przygotowawczych itp.);
d)
korekta odbitek drukarskich Dziennika Urzędowego (zasady typograficzne):

Ponadto niektóre wydania Dziennika Urzędowego stanowią stały punkt odniesienia w takich dziedzinach, jak: rolnictwo, rybołówstwo, umowy handlowe, Nomenklatura scalona, umowy z krajami trzecimi itd.

(*)
Link wewnętrzny – dokument roboczy dla pracowników instytucji europejskich.
Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona