ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

5.4.4. Reproductie van artistieke elementen (tekeningen, foto’s enz.)

Bij het maken van een publicatie moeten de auteursdiensten rekening houden met auteursrechtelijke kwesties. Indien de publicatie artistieke elementen bevat waarvan het auteursrecht bij anderen berust (auteursrecht van derden), moet worden geverifieerd dat alle vereiste rechten voor het gebruik van die elementen zijn verworven. Let er in elk van de bovengenoemde gevallen op dat er geen tegenspraak is tussen de vermelding van het reproductierecht van de artistieke elementen in de publicatie en de rechten die door de Europese Unie, Euratom of elke andere entiteit met rechtspersoonlijkheid (ECB, EIB, EIF en gedecentraliseerde instanties) ten aanzien van die elementen zijn verkregen.

Elementen die aan de Europese Unie, Euratom of een entiteit met rechtspersoonlijkheid toebehoren

Voor alle elementen die via een overeenkomst (1) met een externe contractant zijn verkregen, moet de auteursdienst ervoor zorgen dat de overeenkomst een clausule bevat waarbij hem de eigendomsrechten van de elementen worden verleend. In dat geval moeten de reproductierechten de volgende vorm hebben:

Illustratie/foto/enz. bladzijde …, © Europese Unie, [jaar]
Illustratie/foto/enz. bladzijde …, © Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, [jaar]
Illustratie/foto/enz. bladzijde …, © Europese Centrale Bank, [jaar]
Illustratie/foto/enz. bladzijde …, © [naam van het agentschap], [jaar]

Elementen die aan derden toebehoren

Voor gebruik of overname van foto’s of andere materialen die niet onder het auteursrecht van de EU, Euratom of een entiteit met rechtspersoonlijkheid vallen, moet u voor elk element afzonderlijk rechtstreeks toestemming vragen aan de houder van het desbetreffende auteursrecht. De vermelding van de auteursrechten moet bij elk element worden gevoegd, in de vorm zoals hieronder beschreven. Bovendien moet er op de achterzijde van het titelblad een algemene vermelding staan met de informatie over de publicatie:

Voor gebruik of overname van foto's of andere materialen die niet onder het auteursrecht van de Europese Unie vallen, moet u rechtstreeks toestemming vragen aan de houders van het desbetreffende auteursrecht.
Voor gebruik of overname van foto's of andere materialen die niet onder het auteursrecht van … [naam van de entiteit] vallen, moet u rechtstreeks toestemming vragen aan de houders van het desbetreffende auteursrecht.
Elementen die toebehoren aan een individuele persoon (een derde of een personeelslid dat op persoonlijke titel handelt)

Voor elk element dat wordt aangeleverd door een derde of een personeelslid dat op persoonlijke titel handelt, moet een licentiecontract worden ondertekend waarin de voorwaarden voor het gebruik van het element zijn opgenomen. De vermelding van de reproductierechten moet de volgende vorm hebben:

Illustratie/foto/enz. bladzijde …, © [naam van de kunstenaar], [jaar]
Elementen uit een beeldmateriaalbank

De voorgestelde gebruikslicenties moeten strikt worden gerespecteerd. De vermelding van de auteursrechten moet de volgende vorm hebben:

Illustratie/foto/enz. bladzijde …, [naam van de kunstenaar], © [naam van de beeldmateriaalbank], [jaar]
“Creative commons”-licenties

In deze licenties moet doorgaans worden vermeld op welke website de afbeelding te vinden is, en zij moeten een link naar de afbeelding op die site bevatten. Het gebruik van die afbeeldingen is doorgaans onderworpen aan bijzondere voorwaarden en moet niet plaatsvinden zonder juridisch advies.

Portretrecht (personen die op foto’s of in video’s voorkomen)

Er moet niet alleen rekening worden gehouden met de overeenkomst tussen de auteursdienst en de maker van een foto of een video, maar ook met de personen die op de foto of in de video voorkomen (portretrecht).

De auteursdienst moet een clausule in de overeenkomst met de contractant opnemen, dan wel het personeelslid dat de foto of video heeft gemaakt, vragen ervoor te zorgen dat elke persoon die op de foto of in de video is afgebeeld, een standaardovereenkomst ondertekent waarin de Europese Unie toestemming krijgt om beelden van hem of haar te gebruiken.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Auteursrechten en Juridische Zaken van het Publicatiebureau (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
(1)
Interne link/werkdocument alleen toegankelijk voor het personeel van de Europese instellingen.
Laatste bijwerking: 29.3.2022
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina