ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

3.2.3. Verwijzingen naar onderverdelingen van een handeling

1. De verschillende elementen van een dergelijke verwijzing worden in afnemende hiërarchische volgorde aangehaald, van algemeen naar specifiek:

artikel 1, lid 2, punt a), van Verordening […]
in artikel 2 en artikel 3, tweede alinea, is vastgelegd dat […]
artikel 1, lid 1, tweede zin, […]
in artikel 2, tweede alinea, en artikel 3 is vastgelegd dat […]

2. Wanneer uitsluitend onderverdelingen van hetzelfde hiërarchische niveau worden vermeld, wordt de benaming niet herhaald:

de hoofdstukken I en II
de artikelen 1, 4 en 9
het eerste en derde streepje

Bij de vermelding van meerdere artikelen, leden en andere onderverdelingen die doorlopend zijn genummerd, moet een onderscheid worden gemaakt tussen de formulering “de artikelen 2, 3 en 4” (waarbij elke toevoeging van een artikel bis, ter enz. is uitgesloten) en de formulering “de artikelen 2 tot en met 4” (inclusief alle wijzigingen). Tot en met drie onderverdelingen worden de nummers apart vermeld, vanaf vier onderverdelingen wordt “tot en met” gebruikt.

de artikelen 1, 2, 3, 8 tot en met 11, 13 en 14

3. Wanneer onderverdelingen met dezelfde benaming worden vermeld waarvan een of meer van lagere onderverdelingen vergezeld gaan, wordt die benaming voor elke onderverdeling herhaald:

artikel 2 en artikel 3, lid 1, van Verordening […]
(en niet de artikelen 2 en 3, lid 1, van Verordening […])
artikel 2, artikel 5, leden 2 en 3, en de artikelen 6 tot en met 9 van Verordening […]
(en niet de artikelen 2, 5, leden 2 en 3, en 6 tot en met 9 van Verordening […])
en met name artikel 1, lid 1, punt b), en lid 3, punt c), […]
(en niet en met name artikel 1, lid 1, punt b), en 3, punt c), […])

4. Het woord “punt” wordt niet herhaald, behalve in opsommingen waarin wordt verwezen naar onderverdelingen van verschillende niveaus:

in artikel 1, lid 1, punt a), i),
in artikel 1, lid 1, punten a) en b),
in artikel 1, lid 1, punt a), i) tot en met iv), en punten d) en e),
in punt 1.4, a) tot en met d), f) en g), punten 1.5 tot en met 1.8 en punt 1.10, b),
in punt 2, a), i),
in punt 2.3, b), ii) tot en met v) en vii), en punt 2.3, c) en d),
in deel A, punt 2, a), i), van de bijlage bij […]
(en niet in deel A, punt 2, punt a), punt i), van de bijlage bij […])

5. Om naar een bijlage te verwijzen, worden de volgende formuleringen gebruikt:

 […] gezien de vangsten van het in de bijlage bij deze verordening vermelde bestand […]
(en niet in de bijlage van deze verordening)
Bijlage I wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage I bij dit besluit.

Naar de bepalingen van een bijlage wordt op de volgende manier verwezen:

[…] punt 2.1.3.7, a), iii), 2), vierde streepje, van de bijlage (bij deze verordening)
In deel A, punt 1, a) tot en met d), van bijlage II bij deze verordening

De tekst van internationale overeenkomsten wordt niet als bijlage vermeld:

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.
Laatste bijwerking: 1.6.2021
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina