ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

2.2. Preambule (aanhalingen en overwegingen)

In een handeling wordt onder “preambule” verstaan de tekst tussen de titel en het dispositief van de handeling.

(a)

Aanhalingen

De aanhalingen geven aan:

1.
de rechtsgrondslag van de handeling:
a)
handelingen van primair recht (Verdragen, toetredingsakten, protocollen bij de Verdragen) en internationale overeenkomsten (akkoorden, protocollen bij overeenkomsten, conventies), die de algemene grondslag vormen van de handeling:

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, [en met name artikel/de artikelen …],

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, [en met name artikel/de artikelen …],

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, [en met name artikel/de artikelen …],

Gezien de Toetredingsakte van Oostenrijk, Finland en Zweden,

De afkorting van het Verdrag/de Verdragen wordt niet vermeld.

Indien meer dan één Verdrag wordt aangehaald, moeten zij op afzonderlijke regels worden genoemd en in deze volgorde: Verdrag betreffende de Europese Unie, Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

Deze handelingen van primair recht worden zonder verwijzing naar een voetnoot aangehaald. Internationale handelingen, met inbegrip van de aangehechte protocollen, mogen in verkorte vorm worden genoemd met verwijzing naar een voetnoot;

b)
eventueel handelingen van afgeleid recht die de specifieke rechtsgrondslag van de handeling vormen. Zij worden in de lange vorm aangehaald met verwijzing naar een voetnoot met de vindplaats in het Publicatieblad:

Gezien Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten (1),

[…]

(1)
PB L 153 van 18.6.2010, blz. 1.
2.
de voorafgaande procedurehandelingen (bijvoorbeeld voorstellen, initiatieven, verzoeken, aanbevelingen, goedkeuringen of adviezen overeenkomstig de Verdragen) eventueel gevolgd door verwijzing naar een voetnoot:

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2),

[…]

(1)
Advies van 5 mei 2010 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
(2)
Advies van 17 februari 2010 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Indien het Verdrag voorschrijft dat een instelling of orgaan moet worden geraadpleegd en dit resulteert in een advies, wordt dit in de desbetreffende aanhaling opgenomen met de woorden “gezien het advies van …” gevolgd door een voetnoot met verwijzing naar het desbetreffende Publicatieblad, of bij gebreke daarvan, de mededeling “advies van [datum] (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad)”.

Indien het Verdrag voorschrijft dat een instelling of orgaan moet worden geraadpleegd, maar dit geen advies oplevert, luidt de aanhaling als volgt: “na raadpleging van …” (zonder verwijzing naar een voetnoot en zonder nadere aanduiding).

3.
bij wetgevingshandelingen:
a)
de toezending van het ontwerp aan de nationale parlementen:
Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlement,
b)
de gevolgde procedure:
i)
de gewone wetgevingsprocedure:

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (3),

[…]

(3)
Standpunt van het Europees Parlement van 10 maart 2009 (PB C 87 E van 1.4.2010, blz. 191) en standpunt van de Raad in eerste lezing van 15 februari 2010 (PB C 107 E van 27.4.2010, blz. 1). Standpunt van het Europees Parlement van 7 juli 2010 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 8 november 2010.
ii)
de gewone wetgevingsprocedure, met het bemiddelingscomité:

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure in het licht van de gemeenschappelijke ontwerptekst goedgekeurd door het bemiddelingscomité op 24 januari 2011 (2),

[…]

(2)
Standpunt van het Europees Parlement van 23 april 2009 (PB C 184 E van 8.7.2010, blz. 312) en standpunt van de Raad in eerste lezing van 11 maart 2010 (PB C 122 E van 11.5.2010, blz. 1). Standpunt van het Europees Parlement van 6 juli 2010 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad), besluit van de Raad van 31 januari 2011 en wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 februari 2011 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
iii)
de bijzondere wetgevingsprocedure:
Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

Alle aanhalingen beginnen met een hoofdletter en eindigen met een komma.

(b)

Overwegingen

In de overwegingen wordt de motivering gegeven voor de inhoud van het dispositief (de artikelen) van de handeling.

De overwegingen worden ingeleid met de woorden “Overwegende hetgeen volgt:”. Zij worden genummerd en elke overweging begint met een hoofdletter en eindigt met een punt, behalve de laatste, die eindigt met een komma. Als een overweging bestaat uit meerdere zinnen, eindigen deze met een punt, terwijl ook nu weer de laatste overweging eindigt met een komma.

a) De overwegingen worden als volgt weergegeven:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)
Verordening (EG) nr. 763/2008 stelt gemeenschappelijke regels vast voor de tienjaarlijkse indiening van uitvoerige bevolkings- en huisvestingsgegevens.
(2)
Om de kwaliteit van de door de lidstaten bij de Commissie (Eurostat) ingediende gegevens te controleren, moeten de modaliteiten en de structuur van de kwaliteitsverslagen worden vastgesteld.
[…]
 
(4)
De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het Europees statistisch systeem,

In de tekst worden de overwegingen als volgt aangehaald (cijfers zonder haakjes):

overweging 1, overweging 2 enz.

b) Als er slechts één overweging is, wordt die niet genummerd en begint zij aan dezelfde linkermarge als de erboven staande tekst. Zij vormt een alinea onder de inleidende zin “Overwegende hetgeen volgt:”, begint met een hoofdletter en eindigt met een komma:

Overwegende hetgeen volgt:

Bij Verordening (EG) nr. 1580/2007 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage XV, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt,

NB:
Tot en met 6 februari 2000 begonnen de overwegingen met een hoofdletter en eindigden met een puntkomma, behalve de laatste overweging die eindigde met een komma (deze vorm wordt nog wel gebruikt in bepaalde handelingen van de Raad):
Overwegende dat de Commissie […]; (voor de eerste en volgende overwegingen)
Overwegende het advies […], (voor de laatste overweging)

Aangezien deze overwegingen niet genummerd waren, werden zij als volgt aangehaald: in de eerste overweging, in de tweede en derde overweging enz.

In bepaalde handelingen (onder andere antidumping- en antisubsidieverordeningen) werden toen al de overwegingen ingeleid met de woorden “Overwegende hetgeen volgt:”; de overwegingen waren genummerd en elke overweging begon met een hoofdletter en eindigde met een punt (dit is de thans gangbare praktijk geworden).

Er was een overgangsperiode tussen december 1998 en 6 februari 2000 gedurende welke beide vormen werden gebruikt.

In de resoluties van het Europees Parlement betreffende het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting, die in de L-serie worden gepubliceerd, worden de aanhalingen voorafgegaan door een streepje en hebben de overwegingen geen nummer maar een letter:
Gezien de definitieve jaarrekeningen van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2008,
Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Europese Politieacademie betreffende het begrotingsjaar 2008, vergezeld van de antwoorden van de Academie,
Gezien de aanbeveling van de Raad,
A.
overwegende dat de Academie […],
B.
overwegende dat de Rekenkamer in zijn verslag over de jaarrekeningen van de Academie  […],
Laatste bijwerking: 1.7.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina