ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

1.3.2. Nummering van de documenten

Algemene nummering

In de C-serie hebben de titels van de teksten een door het Bureau voor publicaties toegekend nummer. Dit nummer omvat:

a)
het jaar van publicatie:
i)
vanaf 1 januari 1999: de vier cijfers,
ii)
tot en met 31 december 1998: de laatste twee cijfers;
b)
het nummer van het Publicatieblad;
c)
een nummer dat de volgorde van publicatie in het Publicatieblad aangeeft.
98/C 45/01
2010/C 2/08

Dit nummer wordt tussen haakjes, gecentreerd onder de titel geplaatst; in de inhoudsopgave staat dit nummer (zonder haakjes) in de linkermarge.

Specifieke nummering

Sommige documenten hebben een eigen nummer in de titel:

standpunten van de Raad in het kader van de gewone wetgevingsprocedure:
Standpunt (EU) nr. 11/2010 van de Raad in eerste lezing
NB:
Vroeger bestonden er in het kader van de medebeslissingsprocedure gemeenschappelijke standpunten van de Raad:
Gemeenschappelijk Standpunt (EG) nr. 14/2005 van de Raad
steunmaatregelen van de staten:
steunmaatregel C 32/09
NB:
Let op de nummering: C 55/99, C 55/2000 (enkel voor het jaar 2000 worden de vier cijfers gebruikt), C 55/01 …
zaken van het Hof van Justitie, het Gerecht of het Gerecht voor ambtenarenzaken:
zaak C-187/10 (Hof van Justitie)
zaak T-211/10 (Gerecht — sinds 15.11.1989)
zaak F-29/10 (Gerecht voor ambtenarenzaken — van 23.7.2005 tot en met 31.8.2016)
vóór 15.11.1989 (uitsluitend voor het Hof van Justitie): zaak 84/81
NB:
Het in 2004 opgerichte Gerecht voor ambtenarenzaken heeft op 1 september 2016 zijn werkzaamheden gestaakt, nadat zijn bevoegdheden aan het Gerecht waren overgedragen.
adviezen en speciale verslagen van de Rekenkamer:
Advies nr. 01/2022 (vóór 1 januari 2022: Advies nr. 1/2021)
Speciaal verslag nr. 02/2022 (vóór 1 januari 2022: Speciaal verslag nr. 2/2021)
zaken van het EVA-Hof:
zaak E-5/10
aankondigingen van algemene vergelijkende onderzoeken (reeks C … A):
EPSO/AD/177/10
vacatures:
COM/2010/10275
besluiten van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels:
Besluit nr. H8 van 17 december 2015 (bijgewerkt met kleine technische verduidelijkingen op 9 maart 2016) betreffende de werkmethoden en de samenstelling van de Technische Commissie voor de gegevensverwerking van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels
gewijzigde begrotingen van de agentschappen:
staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2010 — Gewijzigde begroting nr. 1
oproepen tot het indienen van voorstellen:
oproep tot het indienen van voorstellen IX-2011/01 — Subsidies aan politieke partijen op Europees niveau
NB:
Tot 23 juli 2002 (datum waarop het EGKS-Verdrag afliep) bestonden er “instemmingen” van de Raad:
Instemming nr. 22/96
Instemming. nr. 6/2002
Laatste bijwerking: 28.7.2022
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina