ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

Preambule

Historisch overzicht

1952

Na de inwerkingtreding van het EGKS-Verdrag wordt er een publicatieblad gecreëerd voor het publiceren van adviezen, besluiten enz.
Op 30 december verschijnt de eerste uitgave van het Publicatieblad. Van 1952 tot 19 april 1958 verschijnt het onder de naam Publicatieblad van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. De officiële talen zijn Nederlands, Frans, Duits en Italiaans.

1958

Na de inwerkingtreding van het EEG-Verdrag en het EGA-Verdrag wordt de titel van het Publicatieblad omgedoopt tot Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
De eerste uitgave van het nieuwe Publicatieblad verschijnt op 20 april.

1968

In januari verschijnen de series L (Wetgeving) en C (Mededelingen en bekendmakingen) voor de eerste keer.
Het eerste nummer van de L-serie verschijnt op 3 januari.
Het eerste nummer van de C-serie verschijnt op 12 januari.

1978

Op 7 januari verschijnt het eerste nummer van een nieuwe serie, de S-serie (Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen), waarin voortaan de aankondigingen van overheidsopdrachten worden gepubliceerd.
De aanbestedingen en de bekendmakingen van het Europees Ontwikkelingsfonds, bijvoorbeeld, werden voordien in de L-serie (tot eind 1974) en in de C-serie (tot eind 1977) gepubliceerd.

1981

De Celex-databank (Communitatis Europeae Lex), het meertalige interinstitutionele systeem van geautomatiseerde documentatie voor het Gemeenschapsrecht, wordt toegankelijk voor het publiek.
Celex wordt door de Commissie beschikbaar gesteld en kan online en op magneetband worden geraadpleegd.

1986

De S-serie is beschikbaar in elektronische vorm (TED-databank — Tenders Electronic Daily).

1987

De series L en C verschijnen ook op microfiche.

1991

Serie C … A wordt ingevoerd in januari.

1992

In oktober wordt Celex van de Commissie overgeheveld naar het Bureau voor publicaties.

1997

De S-serie verschijnt ook op cd-rom.

1998

De series L en C zijn beschikbaar op het internet (EUR-Lex)-site.
Vanaf 1 juli verschijnt de S-serie niet meer op papier, maar enkel op cd-rom en op het internet (TED-databank).

1999

Vanaf 31 augustus verschijnt een nieuwe C-serie “C … E”, uitsluitend elektronisch gepubliceerd.

2001

De series L en C zijn beschikbaar op cd-rom.

2002

Met ingang van 1 januari is de toegang tot EUR-Lex gratis.

2003

Op 1 februari wordt het Publicatieblad, krachtens het Verdrag van Nice, omgedoopt tot Publicatieblad van de Europese Unie.

2004

Met ingang van 1 mei (datum van de uitbreiding) is het Publicatieblad verkrijgbaar in 20 talen. Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 930/2004 van de Raad wordt in een afwijking voorzien voor de Maltese versie van het Publicatieblad — voor een periode van drie jaar (van 1.5.2004 t/m 30.4.2007) zijn de instellingen van de Europese Unie alleen verplicht om de verordeningen die gezamenlijk door het Europees Parlement en de Raad zijn vastgesteld, in het Maltees te publiceren.
De gekleurde band op de rug van het Publicatieblad verdwijnt met ingang van 1 mei en de taalversies zijn sindsdien herkenbaar aan een ISO-code op de voorkant en de achterkant van de omslag.
Op 1 mei worden de 20 taalversies in de gegevensbanken Celex en EUR-Lex opgenomen.
In juli verschijnt de laatste papieren versie van het Repertorium op de geldende Gemeenschapswetgeving. Daarna kan het Repertorium in EUR-Lex worden geraadpleegd.
Op 1 november wordt de gegevensbank Celex geheel opgenomen in de gegevensbank EUR-Lex en vanaf 31 december wordt de oude gegevensbank Celex niet meer bijgewerkt.

2007

Vanaf 1 januari verschijnt het Publicatieblad in 23 talen, als gevolg van de toetreding van Roemenië en Bulgarije en het besluit het afgeleide recht in het Iers te publiceren. Een soortgelijke afwijking als voor het Maltees geldt voor de Ierse uitgave: gedurende vijf jaar (1.1.2007 t/m 31.12.2011) zijn de instellingen alleen verplicht om verordeningen die gezamenlijk door het Europees Parlement en de Raad zijn vastgesteld, in het Iers te publiceren (Verordening (EG) nr. 920/2005 van de Raad.
Op 1 januari, wordt een nieuwe structuur ingevoerd voor de indeling van de handelingen die in het Publicatieblad worden bekendgemaakt.

2009

Van 1 december, inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, tot en met 31 december wordt een nieuwe voorlopige rubriek L V in het Publicatieblad opgenomen, met als titel “Handelingen die vanaf 1 december 2009 zijn vastgesteld krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Euratom-Verdrag”.

2010

Op 1 januari wordt een nieuwe structuur ingevoerd voor de indeling van de handelingen die in het Publicatieblad worden bekendgemaakt, waarin de door het Verdrag van Lissabon ingevoerde wijzigingen zijn opgenomen.

2012

De afwijkingsmaatregel voor het Iers, die in 2007 werd ingevoerd, wordt bij Verordening (EU) nr. 1257/2010 van de Raad verlengd voor een nieuwe periode van vijf jaar (van 1.1.2012 tot en met 31.12.2016).

2013

Vanaf 1 juli wordt het Publicatieblad, na de toetreding van Kroatië, in 24 talen uitgegeven.

2014

De productie van de C … E-serie wordt per 1 april stopgezet.

2016

De series L … I en C … I worden op 1 januari in het leven geroepen.
In maart wordt de ELI [European Legislation Identifier (Europese identificatiecode voor wetgeving)] in gebruik genomen op de portaalsite EUR-Lex.

2017

De afwijkingsmaatregel voor het Iers wordt bij Verordening (EU, Euratom) 2015/2264 van de Raad opnieuw verlengd. De bedoeling is echter dat het toepassingsgebied ervan geleidelijk aan wordt beperkt en dat deze maatregel op 31 december 2021 komt te vervallen.

2022

Met ingang van 1 januari 2022 is de afwijking voor het Iers niet langer van toepassing.

Opdrachtgevende instellingen, organen en instanties

De lijst van instellingen, organen en instanties staat in punt 9.5.

Europees Parlement (Brussel, Luxemburg, Straatsburg)

De teksten worden door diverse diensten toegezonden aan het Bureau voor publicaties.

Europese Raad (Brussel)

De teksten worden door het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie toegezonden.

Raad van de Europese Unie (Brussel)

De teksten worden door het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie toegezonden.

Europese Commissie (Brussel, Luxemburg)

Teksten van de Commissie die in het Publicatieblad moeten verschijnen, worden steeds door het secretariaat-generaal toegezonden, zowel de juridisch bindende handelingen (L-serie) als de voorstellen, mededelingen en bekendmakingen van de Commissie (C-serie) en de aankondigingen van overheidsopdrachten of bekendmakingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (S-serie).

Hof van Justitie van de Europese Unie (Luxemburg)

De teksten worden door de griffie van het Hof van Justitie toegezonden.

Europese Centrale Bank (Frankfurt am Main)

De teksten worden door het directoraat-generaal Secretariaat en Taalkundige Diensten of door het directoraat-generaal Juridische Zaken toegezonden.

Europese Rekenkamer (Luxemburg)

De teksten voor het Publicatieblad worden door de eenheid “Communicatie en verslagen” toegezonden.

Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (Brussel)

De teksten worden door het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie toegezonden.

Europees Economisch en Sociaal Comité (Brussel)

De teksten van de verschillende eenheden worden door de griffie toegezonden.

Europees Comité van de Regio’s (Brussel)

De teksten van de verschillende eenheden worden door de griffie toegezonden.

Europese Investeringsbank (Luxemburg)

De teksten worden door de betrokken auteurs toegezonden.

Europese Ombudsman (Straatsburg) en Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (Brussel)

De teksten worden door de betrokken auteurs toegezonden.

Instanties

Lijst van de bureaus en agentschappen: zie de punten 9.5.3 tot 9.5.6.

Meertalige lijst van instellingen, organen en instanties: zie bijlage A9.

LegisWrite

LegisWrite is software waarmee wordt gezorgd voor een uniforme structuur en opmaak van officiële documenten (al dan niet van wetgevende aard) die in de verschillende instellingen worden opgesteld, gewijzigd en uitgewisseld.

Meer informatie over LegisWrite is te vinden op de GoPro-site (Guide to procedures), die toegankelijk is voor het personeel van de EU-instellingen en -organen: https://webgate.ec.europa.eu/ fpfis/wikis/display/REGISTRY/Legiswrite (en) (*).

Naslagwerken

De belangrijkste naslagwerken (of gegevensbanken en websites) voor de teksten die in het Publicatieblad verschijnen, zijn:

a)
voor spelling- of taalkwesties:
Het Groene Boekje, Woordenlijst Nederlandse Taal, 2015;
Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, vijftiende, herziene uitgave, 2015;
Buitenlandse aardrijkskundige namen, Nederlandse Taalunie: http://namen.taalunie.org/;
Groot Lexicon van Eigennamen, Kramers Lexicon, 1998;
http://www.onzetaal.nl (website van het Genootschap Onze Taal);
http://www.taaluniversum.org (website van de Nederlandse Taalunie);
b)
c)
voor afkortingen en letterwoorden:
Meertalig afkortingenlexicon, 1994 (Raad);
IATE (Interactive Terminology for Europe): een gegevensbank voor de verzameling en verspreiding van terminologie in gedeeld beheer tussen de instellingen, organen en agentschappen van de Europese Unie;
d)
voor de verificatie van titels, inhoud, wijzigingen enz. van besluiten:
EUR-Lex: geeft rechtstreeks toegang tot het recht van de Europese Unie. EUR-Lex biedt uitgebreide zoekfuncties (Celex) voor het raadplegen van het Publicatieblad en omvat met name de teksten van de Verdragen, de wetgeving, de voorbereidende besluiten en de jurisprudentie;
e)
voor het lezen van de drukproeven van het Publicatieblad (opmaak, typografische aanduidingen enz.):
Typografische aanduidingen van het Publicatieblad — Handleiding (enPDF, frPDF).

Daarnaast worden ook sommige nummers van het Publicatieblad op het gebied van landbouw, visserij, handelsovereenkomsten, de gecombineerde nomenclatuur, de overeenkomsten met derde landen enz. als een permanent naslagwerk gebruikt.

(*)
Interne link/werkdocument alleen toegankelijk voor het personeel van de Europese instellingen.
Laatste bijwerking: 25.1.2022
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina