ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

10.1. Interpunkcija

10.1.1. Punkts

Starp punktu un iepriekšējo burtu vai ciparu nav atstarpes.

Punktu liek:

stāstījuma teikuma beigās (izņemot virsrakstus un dokumentu daļu nosaukumus, kuru beigās punktu neliek),
pēc arābu cipariem, ja tie norāda kārtas skaitļa vārdus:
1. panta 2. punkts
pēc vārdu saīsinājumiem:
piem., sal., sk., Nr., utt.

izņemot standartizētos mērvienību saīsinājumus un valstu, iestāžu un citu īpašvārdu saīsinājumus:

kg, l, km, ES, EEK, ASV

Ja saīsinājums ir teikuma beigās, pēc tā liek tikai vienu punktu. Sk. arī 10.8. punktu un A3. un A4. pielikumu.

datumos:
2002. gada 5. novembrī; 5.11.2002.
pulksteņa laika apzīmējumos starp stundu un minūšu rādītājiem cipariem:
16.30

Zemsvītras piezīmes vienmēr beidzas ar punktu.

10.1.2. Semikols

Starp semikolu un iepriekšējo burtu vai ciparu nav atstarpes.

Semikolu liek, lai atdalītu:

samērā patstāvīgas teikuma daļas:
Ražotājs tehniskajam dienestam var piedāvāt alternatīvas metodes, piemēram, izmantojot pacelšanas iekārtas un/vai slīpo plāksni; tehniskais dienests lemj, vai metode ir pietiekami pamatota no precizitātes viedokļa.
savstarpēji jēdzieniski atšķirīgas vienlīdzīgu teikuma locekļu grupas:
Pēc tam kokus sašķiro – tikko zāģētos, neēvelētos, neizžuvušos; sausos, ēvelētos, pēc mēra sazāģētos.
kāda uzskaitījuma sastāvdaļas:
Dažu veidu zīmes var izmantot kopā:
a)
izgaismotas zīmes un skaņas signālus;
b)
izgaismotas zīmes un verbālu paziņojumu;
c)
žestus un verbālu paziņojumu.

10.1.3. Kols

Starp kolu un iepriekšējo burtu vai ciparu nav atstarpes.

Kolu liek, lai atdalītu:

vienlīdzīgus teikuma locekļus no vispārinošā vārda, ja tas atrodas vienlīdzīgu teikuma locekļu virknes priekšā:
Starptautiskajā komisijā tika iekļauti šādu valstu pārstāvji: Francija – 4 pārstāvji, Vācija – 5, Itālija – 3, Apvienotā Karaliste – 1, ASV – 7.
citātus un/vai tiešo runu:
Uz iepakojuma ir šāds (vai līdzvērtīgs) teksts: “Ražojumu pareizi dozējot, tiek samazinātas izmaksas un līdz minimumam samazināta ietekme uz vidi.”
kāda uzskaitījuma sastāvdaļas:
Dažu veidu zīmes var izmantot kopā:
a)
izgaismotas zīmes un skaņas signālus;
b)
izgaismotas zīmes un verbālu paziņojumu;
c)
žestus un verbālu paziņojumu.
ar saistītājvārdu nesavienotas salikta teikuma daļas, ja nākamajā daļā izteikts paskaidrojums, pamatojums:
R-frāzes nav jānorāda pilnībā: jāsniedz atsauce uz 16. punktu, kur uzskaitīts visu attiecīgo R-frāžu pilns teksts.

Kolu lieto teikuma vidū, tāpēc pēc tā nākamais vārds rakstāms ar mazo sākumburtu, ja vien tas nav īpašvārds.

10.1.4. Iekavas

Starp iekavām un tajās iekļauto tekstu nav atstarpes.

Ar iekavām atdala iespraudumus, kuriem ir paskaidrojoša nozīme:

Šo mērķu sasniegšanu Kopiena atbalsta arī ar darbībām, ko tā veic, izmantojot struktūrfondus (Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības nodaļu, Eiropas Sociālo fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fondu), Eiropas Investīciju banku un citus pastāvošos finanšu instrumentus.

Pirms iekavu atvēršanas nekad neliek komatu. Ja iekavās ir vesels teikums, punktu liek pirms iekavu slēgšanas.

10.1.5. Kvadrātiekavas

Starp kvadrātiekavām un tajās iekļauto tekstu nav atstarpes.

Kvadrātiekavas lieto, lai atdalītu iespraudumus un paskaidrojumus, kuriem ir citēto tekstu papildinoša, paskaidrojoša nozīme:

Krāsu televizori, kuru [ekrāna] izmērs pa diagonāli ir 42 cm vai mazāk.

Latviešu valodā parasti nelieto kvadrātiekavas, lai iekļautu tekstu, kas jau ir iekavās. Šādos gadījumos lieto dubultas apaļās iekavas.

Dokumenta projektā kvadrātiekavas var izmantot, lai norādītu teksta daļu, kura var nebūt ietverta galīgajā versijā vai par kuru joprojām iespējamas diskusijas.

10.1.6. Pēdiņas

ES publikācijās lieto t. s. apaļās pēdiņas, turklāt atvērējpēdiņas apgrieztu komatu veidā atrodas vārda vai rindas augšā. Starp pēdiņām un tajās iekļauto tekstu nav atstarpes.

Pēdiņās liek:

citātus:
Uz iepakojuma ir šāds (vai līdzvērtīgs) teksts: “Ražojumu pareizi dozējot, tiek samazinātas izmaksas un līdz minimumam samazināta ietekme uz vidi.”
definējamo vārdu vai izteicienu:
“brīdinājuma zīme” – zīme, kas brīdina par apdraudējumu vai briesmām
dažādus nosaukumus ar īpašvārdisku nozīmi (grāmatu, žurnālu, laikrakstu, mākslas darbu, rūpnīcu, uzņēmumu – ja uzņēmumu, klubu, biedrību nosaukumos nav ietverts sugasvārds –, kuģu, mašīnu, aparātu, ierīču, ražojumu, izstrādājumu u. tml. nosaukumus):
laikraksts “Diena”, fabrika “Laima”, burinieks “Milda”, šokolāde “Laima”

Izņēmums ir Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, ko neliek pēdiņās, bet gan raksta slīprakstā.

ordeņu, medaļu, nozīmju, lēmumu nosaukumus, ja to priekšā lietots sugasvārds ordenis, medaļa, nozīme, likums u. tml.:
grozījumi likumā “Par valsts pensijām”

Latviešu valodā citātos un definīcijās parasti nelieto vienpēdiņas. Ja tiešajā runā vai citātā ir iekļauts cita runātāja teksts, cits citāts vai nosaukums (virsraksts), lietojamas dubultpēdiņas.

Ja pēdiņās ietvertā daļa ir teikuma (vai frāzes) beigās, pieturzīmi liek aiz pēdiņām.

Ja pēdiņās ietvertā daļa ir patstāvīgs teikums, punktu, izsaukuma zīmi vai jautājuma zīmi liek pēdiņu iekšpusē un aiz pēdiņām kopējo pieturzīmi neliek.

Vienpēdiņās liek:

vārdu tulkojumus vai nozīmes paskaidrojumus:
Joprojām populārs igauņu un somu personvārds ir Ilo, somiski tas nozīmē ‘prieks’, bet mūsdienu lībiešu valodā atbilstīgais vārds ir ila – ‘daba, raksturs’.
augu šķirņu nosaukumus.

Sk. arī 4.2.3. punktu (pēdiņas) un 5.10. punktu (pieturzīmes citātos).

10.1.7. Domuzīme

Domuzīmi no pārējā teksta atdala ar atstarpēm abās pusēs.

Domuzīme lietojama gan izlaista vārda vai vārdu aizstāšanai, gan komatu vai iekavu vietā dažādu teikuma daļu atdalīšanai un/vai dažādu teikuma locekļu savrupināšanai.

Domuzīmi bieži lieto vienotājdomuzīmes funkcijā – starp vienojamiem vārdiem bez atstarpēm:

Biroja darba laiks: 9.00–18.30

Konference tika rīkota š. g. 15.–17. martā

Rīgas–Berlīnes vilciens

Svarīgi ir nejaukt domuzīmi ar defisi, kas ir īsāka.

10.1.8. Divpunkte

Ar divpunkti norāda atsevišķu vārdu, vārdkopu vai teikuma daļu izlaidumu tekstā.

Apaļajās iekavās ietvertu divpunkti lieto arī, lai aizstātu vienu vai vairākus teikumus vai rindkopu.

Apaļajās iekavās ietvertu divpunkti no teksta atdala ar atstarpi.

Ja izlaisto vārdu priekšā vai pēc tiem bijusi kāda pieturzīme, tad tur, kur tas nepieciešams citētā teksta precīzākai izpratnei, atstājama arī šī pieturzīme.

10.1.9. Slīpsvītra

Slīpsvītru no pārējā teksta parasti neatdala ar atstarpēm. Tomēr, ja ar slīpsvītru atdala divu vai vairāku vārdu savienojumus, tai abās pusēs liek atstarpi:

marķējums uz transportlīdzekļa sastāvdaļas / atsevišķas tehniskas vienības

Slīpsvītru lieto, lai apzīmētu alternatīvu (un/vai), kā arī mērvienībās (km/h) un daļskaitļos (2/3).

Mācību gadu, finanšu gadu u. c., kas nesakrīt ar kalendāro gadu, raksta ar slīpsvītru, piemēram, “2001./2002. mācību gads”, un tas nozīmē 12 mēnešus. Turpretī “2001.–2002. gads” nozīmē divus gadus, t. i., 24 mēnešus.

10.1.10. Defise

Defisi no pārējā teksta neatdala ar atstarpēm.

Defisi lieto:

vārdu sadalīšanai zilbēs pārnešanai jaunā rindā,
dubultuzvārdu un no diviem vārdiem veidotu ģeogrāfisku nosaukumu rakstībā,
marku, standartu u. tml. apzīmējumos, sarežģītu ķīmisko savienojumu nosaukumos un dažos saīsinājumos, piemēram:
uztvērējs “T-689”, “Audi-80”, LRS 3-90, N-acetil-p-fenetidīns, b-ba, e-pasts
noteiktos salikto terminu tipos:
sārma-skābes akumulators

Svešvalodu iespaidā latviešu tekstos ieviesies nepareizs defises lietojums. Defisi latviešu valodā nelieto, lai saistītu patstāvīgus vārdus, kas ir sakārtojuma attiecībās un nosauc patstāvīgus jēdzienus, – tādos gadījumos jālieto saiklis “un”:

ACP-EEC Treaty = ĀKK un EEK līgums

10.1.11. Jautājuma zīme

Starp jautājuma zīmi un iepriekšējo burtu vai ciparu nav atstarpes.

Jautājuma zīmi lieto jautājuma teikuma beigās. To liek arī pēc “daļēji netieša” jautājuma:

Mums ir jājautā sev: vai tas ietekmēs Savienības tirdzniecību un, ja ietekmēs, tad kā? Vai šo ietekmi ir iespējams izvērtēt?

Ja jautājuma intonācija piemīt palīgteikumam saliktā pakārtotā teikumā, bet virsteikums ir ar stāstījuma intonāciju, teikuma beigās liek punktu, nevis jautājuma zīmi:

Mums ir jājautā sev, vai tas ietekmēs Savienības tirdzniecību.

10.1.12. Izsaukuma zīme

Starp izsaukuma zīmi un iepriekšējo burtu vai ciparu nav atstarpes.

Izsaukuma zīmi lieto pēc rosinājuma, izsaukuma vai vēlējuma vārda vai frāzes vai rosinājuma, izsaukuma vai vēlējuma teikuma beigās.

10.1.13. Komats

Starp komatu un iepriekšējo burtu vai ciparu nav atstarpes.

Ar komatu atdala:

divdabja teicienus,
savrupinājumus,
vienlīdzīgus teikuma locekļus,
atkārtotus teikuma locekļus,
uzrunas konstrukcijas,
iespraudumus,
izsauksmes vārdus,
partikulas “jā” un “nē”,
salikta sakārtota teikuma daļas,
salikta pakārtota teikuma daļas,
jaukta salikta teikuma daļas,
tiešās runas teikumu, kam ir stāstījuma intonācija un kam seko piebilde, kā arī piebildi teikumos ar tiešo runu, ja tā atrodas starp tiešās runas vārdiem,
decimāldaļskaitļos – veselo skaitli no decimāldaļām.

Ar komatu neatdala konstrukcijas, ko ievada vārdi saskaņā ar, sakarā ar, salīdzinājumā ar, atkarībā no, atbilstoši (kam), pretēji (kam).

Komats liekams starp atsevišķām adreses sastāvdaļām, ja tās rakstītas vienā rindā:

Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

Ja katra adreses daļa rakstīta savā rindā, komatu neliek:

Akadēmijas laukums 1
Rīga
LV-1050

Saistītā tekstā starp vietas un laika apstākli komatu neliek. Izņēmums ir dokumenta rekvizītu daļa, kurā starp vietas nosaukumu un datumu liekams komats:

Briselē, 2007. gada 20. martā

Regulu, direktīvu, lēmumu u. c. pamatojumu daļā vārdi “un jo īpaši” ar komatu nav jāatdala:

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. panta 2. punktu (..)

10.1.14. Pusiekava

Starp pusiekavu un iepriekšējo burtu vai ciparu nav atstarpes.

Pusiekavu lieto pēc burtiem vai arābu cipariem, lai norādītu uzskaitījuma secību:

No 2003. gada 1. jūlija vispārējais akcīzes nodoklis ir vienāds vismaz ar šādām minimālo summu likmēm:
a)
attiecībā uz cigāriem un cigarilliem: 5 % no to mazumtirdzniecības cenas ar visiem nodokļiem vai 11 EUR par 1 000 vienībām vai vienu kilogramu;
b)
attiecībā uz sasmalcinātu tabaku, kas paredzēta cigarešu tīšanai: 33 % no mazumtirdzniecības cenas, ieskaitot visus nodokļus, vai 29 EUR par kilogramu;
c)
attiecībā uz citiem smēķējamās tabakas izstrādājumiem: 20 % no mazumtirdzniecības cenas, ieskaitot visus nodokļus, vai 20 EUR par kilogramu.
Pēdējoreiz atjaunināts: 12.4.2018.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa