ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

5.9.2. Atsauces uz Līgumiem

Atsaucoties uz Līgumu pantiem, jāpievērš īpaša uzmanība dažādiem vēstures posmiem, jo īpaši attiecībā uz ES līguma pārnumurēšanu. Pēc katras grozījumu izdarīšanas Līgumos tiesību aktiem, kuri izstrādāti pirms minētajiem grozījumiem, jāsaglabā to sākotnējā numerācija un nosaukums.

Parīzes līgums (1952)
(parakstīts 18.4.1951., stājās spēkā 23.7.1952.)

Ar Parīzes līgumu nodibināja Eiropas Ogļu un tērauda kopienu (EOTK). Līgums zaudēja spēku 2002. gada 23. jūlijā.

Romas līgumi (1958)
(parakstīti 25.3.1957., stājās spēkā 1.1.1958.)

Ar Romas līgumiem nodibināja Eiropas Ekonomikas kopienu (EEK) un Eiropas Atomenerģijas kopienu (Euratom).

Briseles līgums (1967)
(parakstīts 8.4.1965., stājās spēkā 1.7.1967.)

Briseles līguma, saukta arī par “Apvienošanās līgumu”, mērķis bija Eiropas iestāžu modernizācija, nodibinot vienotu Komisiju un vienotu Padomi tobrīd pastāvošo trīs Eiropas Kopienu (EOTK, EEK un Euratom) vietā. Briseles līgumu atcēla ar Amsterdamas līgumu.

Māstrihtas līgums (1993)
(parakstīts 7.2.1992., stājās spēkā 1.11.1993.)

Kad stājās spēkā Māstrihtas līgums jeb Līgums par Eiropas Savienību (ES līgums jeb LES), apzīmējums “Eiropas Ekonomikas kopiena” tika aizstāts ar apzīmējumu “Eiropas Kopiena”. EEK līgums tika pārveidots par EK līgumu.

ES līgumā pantus apzīmēja tikai ar burtiem vai ar burtiem un cipariem: “ES līguma A pants vai K.1. pants”. Bija jāizvairās no kļūdainām atsaucēm, piemēram, “Līguma par Eiropas Savienību 130.A pants”, kas bija atsauce uz EK līgumu.

Tāpat nedrīkstēja lietot formulējumu “kurā grozījumi izdarīti ar ES līgumu” (bija jāraksta, piemēram, “EK līguma 130.A pants”, nevis “EK līguma 130.A pants, kurā grozījumi izdarīti ar ES līgumu”).

Amsterdamas līgums (1999)
(parakstīts 2.10.1997., stājās spēkā 1.5.1999.)

Saskaņā ar Amsterdamas līguma 12. panta noteikumiem, ņemot vērā šajā Līgumā ietverto atbilstības tabulu, ES līgumā pārnumurēja pantus (A, B, C utt. pants kļuva par 1., 2., 3. utt. pantu).

Amsterdamas līgums:
https://publications.europa.eu/s/fp3V

Nicas līgums (2003)
(parakstīts 26.2.2001., stājās spēkā 1.2.2003.)

Nicas līguma mērķis bija reformēt ES iestādes, lai ES spētu efektīvi strādāt arī tad, kad dalībvalstu skaits būs sasniedzis 25.

Lisabonas līgums (2009)
(parakstīts 13.12.2007., stājās spēkā 1.12.2009.)

Saskaņā ar Lisabonas līguma 5. panta noteikumiem, ņemot vērā šim Līgumam pievienoto atbilstības tabulu, ES līgumā atkal pārnumurēja pantus.

Atbilstības tabula, Lisabonas līgums:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8d1c14fc-6be7-4d4e-8416-f28cfc7b3b60.0015.01/DOC_17&format=PDFPDF

Eiropas Kopienas dibināšanas līgums (EK līgums jeb EKL) tika papildināts un pārdēvēts par Līgumu par Eiropas Savienības darbību (Līgums par ES darbību jeb LESD).

Termins “Eiropas Kopiena” EK līguma nozīmē tika aizstāts ar jēdzienu “Eiropas Savienība”. Tādēļ termins “Kopienas” jāizstāj ar “Savienības” vai citu piemērotu formulējumu.

Savienības politika (nevis Kopienas politika)
trešo valstu valūtas (nevis ārpuskopienas valstu valūtas)
NB!
Tomēr vārdu “Kopiena” lieto saistībā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu (Euratom līgumu), kā arī vēsturiskās atsaucēs.
Sk. arī 3.4.1. punktu (līgumu uzskaites secība tiesību aktos).
Pēdējoreiz atjaunināts: 5.10.2018.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa