ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

4.2.3. Teksta sagatavošana

Norādījumi teksta drukāšanai ar datoru

Lai optimizētu darba procedūras, kas paredzētas ražošanai (papīrs, CD/DVD, internets u. c.), jāievēro šādi norādījumi:

Vispārīgi norādījumi
Datorā saliek neformatētu tekstu.
Tekstu lappuses labajā malā nelīdzina, vārdus nedala pārnešanai jaunā rindā.
Ievēro atstarpes attiecībā uz interpunkcijas zīmēm un simboliem (sk. 6.4. punktu).
Loģiska un konsekventa teksta apstrāde (vienādiem dokumenta elementiem izmanto vienus un tos pašus parametrus).
Īpašas
rakstzīmes
Izmanto pieejamās īpašās rakstzīmes.
Nav atļauts izmantot jebkādas transliterācijas (“ss” – “ß” vietā, “ue” – “ü” vietā u. c.).
Vienmēr izmanto tastatūras ciparus 1 un 0, nevis lielos burtus l vai O to vietā.
Daudzpunkti (“…”) raksta, izmantojot taustiņu kombināciju “Alt 0133” vai “Ctrl-Alt-punkts (.)”. Neizmantojiet trīs pēc kārtas nospiestus punktus (“...”)!
Skaitļi
Skaitļos, ar ko izsaka daudzumu, katru trīsciparu grupu atdala ar vienu saistīto (aizsargāto) atstarpi, nevis ar punktu (piemēram, 300 000).
Kārtas skaitļos, ar ko apzīmē gadus, sējuma numurus u. c., atstarpes nelieto (piemēram, 1961. g., 2064. lpp.).
Decimāldaļskaitļos lieto komatu (piemēram, 13,6), nevis punktu.
Skaitļu rakstības noteikumus sk. arī 6.5. punktā.
Saistītās atstarpes
Rindas beigās nepieļauj tādu teksta elementu sadalīšanu, kam jāpaliek vienotā teksta blokā.
Lieto, piemēram, šādos gadījumos, citi gadījumi norādīti pieturzīmju lietošanas noteikumos (sk. 6.4. punktu):
Nr.• OV L• 10•000
•lpp. OV C• H.•K.•Andersens
NB!
Word programmā saistīto atstarpi iegūst, izmantojot taustiņu kombināciju Alt 0160 vai Ctrl-Shift-starpdevējs.
Grafiki,
attēli
un tabulas
Grafikus un attēlus pievieno atsevišķā datnē augstas izšķirtspējas formātā.
Jāpārbauda attēlu un ilustrāciju pavairošanas tiesības / autortiesības.
Skaidri ar marķieri iezīmē vietu, kur jāievieto attēls vai grafiks (<ATTĒLS1>, <GRAFIKS1>, <TABULA1> utt.).
Excel datnes nosūta atsevišķi.
Pēdiņas
Izmanto pēdiņas, kas lietojamas attiecīgajā valodā.
Publikācijās latviešu valodā izmanto divu veidu pēdiņas (iekavās sniegtas Word programmā lietojamās īsinājumtaustiņu kombinācijas to iedrukāšanai).
Citātos, definīcijās un nosaukumos lieto dubultās apaļās pēdiņas. Gan atverošā, gan aizverošā pēdiņa atrodas augšā. “…” (Alt 0147 / Alt 0148)
Vienpēdiņās liek augu šķirņu nosaukumus, vārdu tulkojumus vai nozīmes paskaidrojumus. ‘…’ (Alt 0145 / Alt 0146)
Apostrofi
Svešvalodā rakstītos tekstos un piezīmēs, kurās lietots apostrofs, izmanto pareizu tipogrāfisku apostrofu ( vai , atkarībā no lietotā burtveidola), kuru iegūst ar taustiņu kombināciju Alt 0146, nevis spiežot klaviatūras taustiņu (').
Lielie un
mazie burti
Nevajadzētu rakstīt visu virsrakstu ar lielajiem burtiem. Ja nepieciešams, iespiedējs maina virsraksta burtus automātiski.
Arī uz lielajiem burtiem liek akcentus un garumzīmes (État, À u. c.); sk. arī 10.4. punktu.
Lielos un mazos burtus lieto saskaņā ar šīs publikāciju noformēšanas rokasgrāmatas noteikumiem (sk. 10.4. punktu).
Zemsvītras
piezīmes
Izmanto tikai funkciju References/Insert footnote.
Attiecībā uz manuskriptiem, kas paredzēti iespiešanai uz papīra, ir nevajadzīgi manuāli pārformatēt zemsvītras piezīmju numurus. Piemēram, Word programma izveido zemsvītras piezīmi 1 , bet korektors to pārlabo šādi (1). Iespiedējs saņem funkciju Footnote, un viņš ir atbildīgs par to, lai zemsvītras piezīmju numuri atbilstu šīs publikāciju noformēšanas rokasgrāmatas noteikumiem.
Izveido skaidru zemsvītras piezīmju numerāciju ar arābu cipariem (citus simbolus, piemēram, zvaigznītes vai burtus, izmanto īpašos gadījumos).
Aizliegts lietot “Idem” vai “Ibidem” veida piezīmes (drukāta darba izkārtojums lapā atšķiras no oriģinālā manuskripta izkārtojuma).
Norādes uz zemsvītras piezīmēm (ieskaitot iekavas) vienmēr raksta taisnrakstā (arī tekstos un virsrakstos, kas rakstīti slīprakstā vai treknrakstā).
Domuzīmes
Uzskaitījumos (ievilkumos), kā arī tabulās, lai ilustrētu datu neesamību, lieto tā saukto garo domuzīmi (em-dash, Alt 0151) neatkarīgi no domuzīmes lietošanas noteikumiem katrā valodā. Vairāk par domuzīmi sk. 10.1.7. punktā.
Virsraksti
Manuāli nenoformē, bet izmanto stila lapu.
Ja nav īpašas stila lapas, lieto Word programmas stilus (Heading 1, Heading 2, Normal u. c.).
Virsrakstus neraksta viscaur ar lielajiem burtiem.
NB!
Izmantojot Word programmas stilus, teksta apstrādes beigās var automātiski izveidot satura rādītāju; tekstu pārveidojot PDF formātā, lai tas būtu pieejams tiešsaistē, šie virsraksti automātiski ģenerēs hipersaites (grāmatzīmes), kas ir nepieciešami elementi ērtākai garu PDF formāta dokumentu apskatei tiešsaistē.

Citi ieteikumi

Ja manuskriptu nosūta vairākās daļās, autordienestam jāraugās, lai, piegādājot pirmo daļu, nosūtītu arī darba satura rādītāju (kaut vai pagaidu redakcijā), lai korektori gūtu ieskatu par dokumentu kopumā.

Autordienestam rūpīgi jāpārbauda visi manuskripti pirms to nosūtīšanas Publikāciju birojam. Labojumi jāizdara tikai izņēmuma gadījumos, un tiem jābūt pilnīgi skaidriem, salasāmiem un precīziem. Ja būtiski labojumi tiek izdarīti pirmā paraugnovilkuma posmā, tad dokuments atkal jāpārraksta, šie labojumi ietekmē izkārtojumu lapā (dažkārt izmaiņas ir tik lielas, ka tās izraisa vēl citas secīgas izmaiņas) un diezgan bieži nepieciešami papildu paraugnovilkumi un vēl viena pārbaude (tāpēc pagarinās ražošanas termiņi un pieaug izmaksas).

Visbeidzot, iespēju robežās jāizvairās no tādu saliktu tekstu izveidošanas, kuru atsevišķas daļas izstrādātas dažādās programmatūrās.

Pēdējoreiz atjaunināts: 6.5.2022.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa