ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

3.4. Atsauču secība

3.4.1. Līgumu secība

Kopš 2009. gada 1. decembra (Lisabonas līguma spēkā stāšanās datums) Līgumus (jo īpaši norādēs) uzskaita šādā secībā:

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu.
NB!

Līdz 2009. gada 30. novembrim Līgumus norādēs minēja šādā secībā:

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumu (termiņš beidzās 2002. gada 23. jūlijā),
ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (tas parasti bija pēdējais, bet varēja būt arī pirmais).

Kopienu pieminēšanas secība laika gaitā ir mainījusies.

1.

Līdz 1997. gada beigām Kopienu pieminēšanas secība dažādos tiesību aktos mainījās saskaņā ar šādu shēmu:

E(E)K, Euratom, EOTK:
1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995,
Euratom, EOTK, E(E)K:
1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996,
EOTK, E(E)K, Euratom:
1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997.
2.
No 1998. gada līdz 2002. gada 23. jūlijam secība vienmēr bija šāda:
EK, EOTK, Euratom
3.
No 2002. gada 24. jūlija (pēc EOTK līguma darbības beigām) līdz 2009. gada 30. novembrim Kopienas norādēs minēja šādi:
EK, Euratom
4.
Kopš 2009. gada 1. decembra:
ES, Euratom

Terminus “Eiropas Ekonomikas kopiena” un “Eiropas Kopiena” lietoja šādi:

Eiropas Ekonomikas kopiena jeb EEK – tiesību aktos, kas pieņemti līdz 1993. gada 1. novembrim,
Eiropas Kopiena jeb EK – tiesību aktos, kas pieņemti pēc 1993. gada 1. novembra.
Atsauces uz Līgumiem

Minot pirmo reizi, jālieto pilns Līguma nosaukums.

Turpmākām atsaucēm:

1)
ja visā tekstā atsaucas tikai uz vienu Līgumu, lieto vārdu “Līgums”;
2)
ja vienā tekstā atsaucas uz vairākiem Līgumiem, pēc iespējas jālieto pilns nosaukums. Tomēr Līgumu nosaukumus var rakstīt arī saīsinātā formā:
LES – Līgums par Eiropas Savienību,
LESD – Līgums par Eiropas Savienības darbību,
EKL – Eiropas Kopienas dibināšanas līgums,
EAEKL vai Euratom līgums – Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums,
EOTKL vai EOTK līgums – Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgums.
NB!
1999. gadā (Amsterdamas līgums) un 2009. gadā (Lisabonas līgums) tika pārnumurēti Līgumu panti. Tiesai un Vispārējai tiesai ir sava īpaša prakse, atsaucoties uz Līgumu pantiem, atkarībā no tā, vai atsaucas uz versiju pirms vai pēc šīm izmaiņām numerācijā.

3.4.2. Publicēšanas secība

Secība, kādā autorus min Oficiālā Vēstneša (L un C sērijas) iedaļās, ir šāda:

dalībvalstu valdību pārstāvji (gan sanākot Padomē, gan citādi),
Padome un dalībvalstu valdību pārstāvji,
Eiropas Parlaments,
Eiropadome,
Eiropas Parlaments un Padome,
Padome,
Eiropas Komisija,
Eiropas Savienības Tiesa,
Eiropas Centrālā banka,
Revīzijas palāta,
Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos,
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja,
Eiropas Reģionu komiteja,
Eiropas Investīciju banka,
Eiropas Ombuds,
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs,
struktūras un aģentūras,
struktūras, kuras izveidotas ar starptautiskiem nolīgumiem.

L III iedaļā un C IV iedaļas rubrikā “Informācija attiecībā uz Eiropas Ekonomikas zonu” publicēšanas secība ir šāda:

EEZ Apvienotā komiteja,
EBTA Uzraudzības iestāde,
EBTA Valstu pastāvīgā komiteja,
EEZ Konsultatīvā komiteja,
EBTA Tiesa.

Dažādu iestāžu un struktūru protokola kārtību un nosaukumus sk. 9.5.1. punktā.

3.4.3. Valstis

Valstu nosaukumus, saīsinājumus un uzskaitījuma secību sk. 7.1. punktā un A5. un A6. pielikumā.

NB!
Ja valsts nosaukums ir mainījies, tad ļoti svarīgi, lai atsaucēs uz starptautiskiem nolīgumiem būtu minēts tas valsts nosaukums, kas bijis spēkā iepriekš minēto tiesību aktu parakstīšanas laikā, nevis jaunais nosaukums.

3.4.4. Valodas un vairākvalodu dokumenti

Valodu nosaukumus un saīsinājumus, kā arī valodu un publikāciju valodu versiju uzskaitījuma secību sk. 7.2. punktā.

3.4.5. Valūtas

Valūtu nosaukumus, saīsinājumus un uzskaitījuma secību sk. 7.3. punktā un A7. pielikumā.

Naudas vienību attēlošanas noteikumus sk. 7.3.3. punktā.

Pēdējoreiz atjaunināts: 20.9.2019.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa